Aktivitets kort

Når du åbner et aktivitetskort, finder du konkrete forløb, der har fokus på at udvikle dine studerendes akademiske digitale kompetencer, Digitale Informationskompetencer, Digitale Deltagelseskompetencer, Digitale Produktionskompetencer, Digitale Ansvars og Sikkerhedskompetencer. Aktivitetskortne beskriver det enkelte undervisningsforløb samt hvad du som underviser skal gøre før, under og efter. De studerendes arbejde i aktiviteten defineres trin for trin så det er let for dig at gøre brug af. 

De studerende prøver konkret at indgå i et digitalt netværk, hvor de skal interagere med hinanden med udgangspunkt i en Læs mere
Virtuelle mødeplatforme er på kort tid (foråret “20) blevet ny virkelighed for mange studerende i den daglige nære undervisning. Virtuelle Læs mere
De studerende får stillet en opgave, hvor de skal lave en asynkron digital præsentation, hvor tekst, lyd og billede/videomateriale indgår. Læs mere
De studerende bruger google docs i arbejdet med en studierelateret opgave. De kommenterer hinandens oplæg og reflekterer selv over andres Læs mere
Studerende skal være i stand til at vise ansvarlig adfærd ved dataindsamling, og sikre at de indsamlede oplysninger kan anvendes Læs mere
Aktiviteten har fokus på at anvende et digitalt værktøj til indsamling af data til en akademisk opgave. Der opnås kompetencer Læs mere
I denne aktivitet opnår den studerende ved hjælp af SKRALD-modellen kompetencer inden for afdækning af fake news og digitale kilder, Læs mere
GO WI GO giver studerende indblik i nogle af forskellene på søgemaskiner som Google, Google Scholar, Wikipedia og databaser. Gennem Læs mere
Kurset er modulopbygget og målrettet studerende, der ønsker at formidle deres viden til et bredere forum - alene eller via Læs mere
Denne aktivitet sigter mod at udvikle den studerendes akademiske digitale kompetencer, når det handler om at vurdere og anvende kilder Læs mere
Den studerende gennemgår en systematisk sorteringsproces af fundne kilder pba en litteratursøgningsproces. Der afprøves en screeningsmodel som skaber transparens omkring Læs mere
  Den studerende opnår kompetencer indenfor afdækning af fake news og digitale kilder, således at den studerende bliver i stand Læs mere
I aktiviteten producerer de studerende et længere indlæg, der tager udgangspunkt i et fagligt område, med henblik på at dele Læs mere
De studerende bliver indført i hvordan man i en akademisk kontekst sammen kan løse en given opgave via et digitalt Læs mere
De studerende skal lære at indgå i en videnskabelig, skriftlig dialog. De studerende skal lære at underbygge argumentation med referencer, Læs mere
Studerende bliver med aktiviteten ‘Mindmap dine noter’ introduceret til effektiv notetagning gennem Mindmap-formatet i digital form. At benytte et digitalt Læs mere
Informationssøgning kan være hurtige søgninger efter enkelte materialer eller større søgninger som i denne aktivitet, hvor man skal i dybden Læs mere
Med udgangspunkt i en faglig tekst, udvalgt af underviser, samarbejder de studerende om at tage digitale noter, organisere og dele Læs mere
I aktiviteten kortlægger den studerende sit akademiske netværk, og sætter resultatet ind i en digital kontekst. Aktiviteten hjælper den studerende Læs mere
Ved hjælp af rollespil, digital nyhedsproduktion og eksempler, lærer de studerende at forstå processerne bag skabelsen af fake news på Læs mere
De studerende udvikler viden om digital sammensmeltning af fag og metoder, samt evne til at formidle online på tværs af Læs mere
De studerende får en indførsel i, hvordan de i grupper kan løse en given opgave via et digitalt fildelingsværktøj i Læs mere
Aktiviteten henvender sig til studerende, der skal skrive artikler til online peer-review tidsskrifter. De studerendes akademiske digitale kompetencer skærpes ved Læs mere
De studerende opnår færdigheder i at formidle akademisk viden digitalt, ved at lave korte præsentationer gennem produktion af små videoer Læs mere
Den studerende afleverer en formidlingsopgave via en valgt digital publiceringskanal f.eks. podcast, video/lyd eller website hvor det valgte medie skal Læs mere
Aktiviteten har til formål at styrke de studerendes akademiske digitale kompetencer, ved at styrke de studerendes evner til at udføre Læs mere
Aktiviteten Akademisk digital formidling giver kompetencer til den studerende i forhold til fremstilling af akademiske problemstillinger under udnyttelse af digitale Læs mere
De studerende opnår kompetence i at anvende digitale værktøjer til en mere struktureret tilgang til opstartsprocessen omkring et projekt. De Læs mere
I denne aktivitet introduceres den studerende til tre vidensniveauer med stigende faglig kompleksitet (det formidlende, det faglige og det videnskabelige Læs mere
Studerende skal være i stand til at vise ansvarlig adfærd ved brug af indsamlede data, og sikre at de indsamlede Læs mere
De studerende lærer at samarbejde digitalt i grupperegi, samtidig med at de øver fastlæggelse af regler og rammer for gruppearbejde. Læs mere
Gennem aktiviteten bliver den studerende bevidstgjorte om sikkerhed i forbindelse med akademisk digital formidling, som fx GDPR, kildehenvisning, citation/plagiering, ophavsret. Læs mere
Denne aktivitet giver den studerende værktøjer til at verificere et billedes ophav og spore hvor det optræder på nettet. Aktiviteten Læs mere
Hvordan bruger man tekst fra sociale medier som empiri? Hvad må man og hvad må man ikke? Mange tænker ikke Læs mere
Mange studerende vil på et tidspunkt indgå i et eksternt medieøkologisk netværk, og have et ønske om at dele referencer. Læs mere
Studerende opnår gennem aktiviteten viden om autoritative akademiske kilder inden for deres fagområde. I en aktivitet, hvor Google er forbudt Læs mere
Der findes rigeligt tilgængeligt litteratur på nettet, men ikke alt er af lige høj standard. Det er derfor vigtigt, at Læs mere
I aktiviteten udfordres de studerende til at komme med deres eget bud på hvad der er god litteratur indenfor faget. Læs mere
De studerende undersøger i aktiviteten deres gruppes mediebehov. Først ved at kortlægge forskellige typer af digitale værktøjer ift. samskabelse, søgeværktøjer, Læs mere
Ofte forbinder vi bloggen med noget gammeldags, der drejer sig om deling af personlige oplevelser, madopskrifter, rejsedagbøger og sådanne sysler, Læs mere
De studerende præsenterer projektarbejde eller produkt med video med henblik på at skabe en procesrefleksion og feedback fra enten medstuderende Læs mere
Aktiviteten giver en tilgang til, hvordan de studerende kan gribe den eksplorative søgning an i forbindelse med at få viden Læs mere
Den studerende opbygger basisviden om sit fags faglitteratur. Den studerende opnår færdigheder i at genkende forskellige varianter af faglitteratur inden Læs mere
Denne aktivitet giver de studerende den helt grundlæggende forudsætning og viden for at kunne tage et digitalt referenceværktøj kompetent i Læs mere
De studerende skal opnå grundlæggende kendskab til ophavsret på internettet og formå at dele videnskabelige produkter på lovlig vis via Læs mere
Aktiviteten udvider de studerendes brug af det digitale referenceværktøj til at omfatte andre typer af referencer end bogen og artiklen. Læs mere
De studerende får en faglig problemstilling som de skal besvare; og hvor svaret skal formidles ved brug af video og Læs mere
Denne aktivitet har til formål at sætte fokus på en kollaborativ proces og produktion af en digital synopsis. Aktiviteten har Læs mere
De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om Læs mere
Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til, hvordan og hvor datasæt kan organiseres, arkiveres og findes med henblik på genbrug Læs mere
I denne aktivitet præsenteres de studerende for www.stopplagiat.nu, hvor de kan læse om, hvordan de skal henvise til litteraturen i Læs mere
De studerende får viden om, hvorfor de skal undgå at publicere i de såkaldte predatory journals. De studerendes akademiske digitale Læs mere
De studerende får indblik i, hvordan der kan identificeres sproglige mønstre i indsamlet kvalitativt empiri ved hjælp af et digitalt Læs mere
Gennem denne aktivitet opnår de studerende indsigt i den relativt nye licensform til publikationer, som kaldes Open Access (OA). Mange Læs mere
Den studerende opnår færdigheder i at kunne spotte fake news og ikke-evidensbaseret viden ud fra digitale kilder. Der udarbejdes en Læs mere
I denne aktivitet optrænes den studerendes evne til at skelne mellem viden på forskellige niveauer; det formidlende, det faglige og Læs mere
Gennem denne aktivitet opnår de studerende kompetencer i at omgås og formidle data i situationer, som de vil møde i Læs mere
De studerende opnår færdigheder i referenceforståelse og -produktion, samtidig med at de skal kunne anvende det digitale referenceværktøj i forhold Læs mere
I aktiviteten lærer den studerende at udvikle sit netværk ved at anlægge en særlig faglig og akademisk vinkel ved brug Læs mere
De studerende opnår færdigheder i at kunne søge i nye digitale akademiske informationskilder og de opnår færdigheder i forskellige søgemetoder, Læs mere
I aktiviteten stifter de studerende bekendtskab med databasesøgning, feedback og digitale præsentationsformer. Aktiviteten tager udgangspunkt i en konkret kontekst, hvor Læs mere
Aktiviteten går ud på at kommentere online synkront på og i en opgavetekst mhp at udpege styrker og svagheder (vurdering). Læs mere
I denne aktivitet lærer den studerende at bruge et digitalt referenceværktøj til at overskue og systematisere sin litteratur i forhold Læs mere
Metoden ‘lateral læsning’ er et supplement til den traditionelle kildekritik, der vurderer enkeltstående webkilder ved hjælp af tjeklister. Med tjeklister Læs mere
Studerende opnår færdigheder i at give synkron feedback på præsentationer i fælles åbne digitale dokumenter så feedback kan modtages, deles Læs mere
Informationssøgning er en vigtig digital kompetence for de studerende, der skal finde relevant akademiske litteratur online enten vha. søgemaskiner eller Læs mere
De studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af, at skabe gode samarbejdsklimaer i de digitale rum. Det er afgørende af den Læs mere
Aktiviteten henvender sig til studerende, der har tilegnet sig viden om publikationsadfærd indenfor eget domæne og kender til peer-reviewprocesser og Læs mere
Studerende stifter bekendtskab med værktøj til afvikling af online møde med synkron skærmdeling og samskrivning. I aktiviteten skal gruppen udfærdige Læs mere
Den studerende opnår gennem aktiviteten grundlæggende kendskab til digital deling af egen produkter og publikationer og andres materialer, som er Læs mere
De studerende får indblik i, hvad copyrightreglerne siger omkring brugen af billeder og grafik, f.eks. i egne skriftlige projekter. De Læs mere
De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om Læs mere
Akademiske institutioner har formelle krav til studerendes produkter. Kravene handler ofte om sprog, layout og mere håndfaste regler om referencestil, Læs mere
Ophavsretten i den digitale verden er kompliceret, og viden om muligheder og begrænsninger gør den studerende i stand til at Læs mere
Aktiviteten skal opmuntre studerende til at komme i gang med at udarbejde en digital akademisk web-portfolio, der præsenterer den studerendes Læs mere
En digital, online rundbordsdrøftelse: Hvordan bliver man som studerende en aktiv og kompetent deltager i et digitalt, online læringsfællesskab? Vigtigste Læs mere
De studerende får indblik i, hvad copyright-reglerne siger omkring digital deling af tekster, som andre er ophav til. De studerende Læs mere
De studerende lærer at opsætte alerts til overvågning af ny information, fra databaser og fra nettet. At modtage nye artikler Læs mere
Den studerende opnår viden om, hvordan de forholder sig akademisk og kritisk til artikler der virker videnskabelige, og hvordan de Læs mere
Den studerende opnår kompetencer inden for digital formidling. Gennem brug af interaktive tidslinjer lærer de studerende at formidle egen viden Læs mere
Læringsmønstret giver de studerende kompetencer til at udnytte et visualiseringsværktøj til at støtte og forbedre arbejdet med litteratursøgning. De studerende Læs mere
Aktiviteten afvikles som en workshop hvor der veksles mellem oplæg fra underviseren og hands-on aktiviteter hvor de studerende selv arbejder Læs mere
Gruppearbejde er en væsentlig del af mange uddannelser og uddannelsesaktiviteter og meget af gruppearbejdet foregår online. Da medlemmerne i en Læs mere
Der er forskellige traditioner for publicering af forskningsresultater inden for de forskellige fagområder: Mens den videnskabelige artikel er dominerende inden Læs mere
Den studerende opnår erfaring med at planlægge og facilitere videomøder, der skal tjene et specifikt formål. Denne aktivitet afvikles med Læs mere
Studerende, der begynder på en videregående uddannelse, har brug for at navigere på en række studierelevante platforme. Aktiviteten ‘Navigation i Læs mere
Denne aktivitet har til hensigt, ved hjælp af digital nyhedsproduktion, at skærpe og videreudvikle den studerendes akademiske digitale kompetencer. Gennem Læs mere
De studerende og underviser indgår i fællesskab aftale for rammerne om online undervisning og deltagelse på et givent fag. Denne Læs mere
Studerende opnår kompetencer i at kunne forholde sig kritisk til billeder med fri adgang og udvælge troværdige billeder til brug Læs mere
De studerende introduceres til et referenceværktøj som et digitalt hjælpeværktøj til at lave korrekte referencer. De studerende introduceres ligeledes til, Læs mere
Det kan være en udfordring for de studerende at lave referencer til andre kilder end bøger og tidsskriftsartikler. I denne Læs mere
De studerende lærer hvad multimodalitet betyder i sammenhæng med akademisk digital vidensproduktion og de får gennem perceptionsteori, genreteori og erfaringsudveksling Læs mere
Når studerende i samarbejde skriver projektopgaver og andre akademiske opgaver er der brug for at de kan hente referencer ind Læs mere
Studerende, der arbejder sammen i grupper om projekter og opgaver får kompetencer i at anvende Microsoft Teams til at understøtte Læs mere
Gennem en video formidler de studerende, hvordan en database eller et referencesoftware bedst udnyttes når man arbejder med et fagspecifikt Læs mere
Akademiske opgaver forudsætter velvalgte kilder. Valg af gode kilder sker på baggrund af en optimal informationssøgning. Her er søgeord essentielle. Læs mere
Den studerende opnår grundlæggende kendskab til GDPR (General Data Protection Regulation), og formår at anvende det i en akademisk praksis. Læs mere