Synkron skriftlig feedback

Studerende opnår færdigheder i at give synkron feedback på præsentationer i fælles åbne digitale dokumenter så feedback kan modtages, deles og gemmes på tværs af gruppen/holdet uden at tage tid fra undervisningen.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

De studerende værdsætter og lærer meget af at få god feedback på deres præsentationer – både fra undervisere og hinanden. God feedback fremmer kritisk tænkning og udvikler studerendes færdigheder i at give både akademiske præsentationer og akademisk feedback.

Ofte tager feedback enten meget tid fra undervisningen (mundtlig feedback) eller kræver meget ekstra arbejde fra underviser og studerende (skriftlig feedback) og præsentationer med feedback er derfor ikke altid muligt i den udstrækning undervisere og studerende måtte ønske. Dermed risikerer studerende at gå glip af muligheder for at udvikle deres kritiske tænkning og akademiske udvikling ift. de oplæg, præsentationer og produkter de udformer i løbet af studiet.

Med fælles, delbare, kollaborative, digitale og åbne tekstdokumenter i fx Google Drive eller Microsoft Teams har undervisere og studerende mulighed for at give online skriftlig feedback synkront med de oplæg eller præsentationer som finder sted uden at feedback tager tid fra undervisningen eller kræver en masse efterfølgende arbejde af studerende eller underviserne. Der er altså tale om en form for synkron mundtlig feedback i skriftlig form fra undervisere og studerende der gives mens oplæg eller præsentation finder sted gennem samskrivning i et fælles delt digitalt dokument.

På den måde glemmer den studerende ikke den feedback hun/han har fået, sådan som det af og til sker når den gives mundtligt, de studerende får mulighed for at få individuel feedback på deres oplæg fra både undervisere og studerende uden det tager tid fra undervisningen, og alle studerende kan give, se og reflektere over den fælles feedback der er givet på tværs af oplæg og præsentationer.

 

UDBYTTE

 • Studerende opnår færdigheder i at give og få fælles synkron feedback på præsentationer i åbne dokumenter, så feedback kan deles og gemmes på tværs af gruppen/holdet
 • Gennem at arbejde med at få, give og dele skriftlig synkron feedback under mundtlige oplæg eller præsentationer i åbne fælles dokumenter kan undervisere og studerende se om alle giver feedback, hvilken kvalitet feedbacken har, kommentere på feedbacken, selv give feedback og læse den feedback der gives på tværs af grupper eller holdet.
 • Den studerende færdigheder i at give og få feedback, arbejde med digitale feedbackformer, at kunne give feedback på en konstruktiv åben måde, at dele feedback og arbejde med kollaborativ feedback hvor hele grupper eller hold arbejder sammen (med underviseren) om at give en bred og dyb mængde af feedback (fx 1-3 sider) i løbet af en kort præsentation (fx 15 minutter)

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Studerende opnår færdigheder i at give fælles synkron feedback på præsentationer i åbne dokumenter så feedback deles og gemmes på tværs af gruppen/holdet uden at tage tid fra undervisningen.

 

FØR AKTIVITETEN

 • Underviser skal have inddelt de studerende i grupper og sat dem ind i rammerne for oplægget som de skal have forberedt og som der skal gives feedback på
 • De studerende skal have forberedt præsentationer, produkter eller andet som der skal gives feedback på under undervisningssessionen
 • Underviser skal have forberedt fælles feedbackdokument og -session (se under forberedelse)

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Underviser eller studerende deler dokumentet med hele holdet / gruppen så alle kan tilgå det samme dokument. Med instruktioner om at hver feedbackgiver har sin egen kolonne (og skal holde sig til den).
 2. Navn på den/de der præsenterer skrives ind i den første kolonne enten forud for præsentationerne eller efterhånden som præsentationerne afvikles.
 3. Efterhånden som præsentationerne afvikles hopper feedback-givere (undervisere og/eller studerende) fra række til række og giver feedback til den pågældende præsentation.
 4. Under den enkelte præsentation skriver feedback-givere feedback ind under præsentationen. Da feedbacken er synkron og skriftlig vil den skrevne feedback være de umiddelbare tanker, ideer, spørgsmål, kritiske refleksioner, input, stærke potentialer og akademiske bidrag som feedback-giver ser i præsentationen efterhånden som den afvikles – det vil således have mere form af en akademisk refleksiv tankestrøm end gennemarbejdet skriftlig feedback.
 5. Hold øje med at feedback-giverne får givet feedback på præsentationerne i det omfang der forventes.
 6. Hold øje med at feedbackens indhold er brugbart og akademisk samt understøtter videre arbejde/refleksion hos de(n) der modtager feedback
 7. Hold øje med at feedback-givere giver feedback i de rigtige kolonner og ikke kommer til at slette hinandens feedback mm.
 8. Italesæt undervejs mellem præsentationerne hvis feedback-giverne skal tænke eller give feedback anderledes end den bliver givet for at det maksimale udbytte af feedback-sessionen opnås for såvel modtagere som givere.
 9. Husk selv at give feedback i det åbne fælles dokument. På den måde kan der gives ’eksemplarisk feedback’ der giver de studerende viden om og færdigheder i at give akademisk feedback i åbne delte dokumenter.
 10. Til sidst læser alle studerende og undervisere feedback igennem. Her noteres spørgsmål, fokuspunkter, indsigter og akademiske styrker/svagheder ned på tværs af den samlede feedback som kan bringes ind i en afsluttende opsamlende diskussion.

 

EFTER AKTIVITETEN

 • Den synkrone skriftlige feedback downloades af underviser eller ansvarlig studerende i pdf eller lignende således at den ikke går tabt eller slettes – dette dokument deles ligeledes på tværs.
 • Studerende kan af underviseren blive bedt om at kommentere den givne feedback, integrere den i det videre arbejde og/eller svare på hvorledes feedback er blevet reflekteret og indarbejdet i de(n) studerendes akademiske proces og produkt.
 • Del den endelige / færdige synkrone skriftlige feedback med holdet
 • Kommuniker evt. hvordan modtagere og afsendere af feedback kan arbejde videre med indholdet i dokumentet.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Sørg for at have adgang til Google Drive, Microsoft Teams eller andre digitale kollaborative fildelingsværktøjer der tillader flere personer at skrive i samme dokument Underviser og studerende skal have adgang til et fælles digitalt dokument som det er muligt at skrive synkront i på tværs af oplægsgrupper (fx Google docs eller Microsoft Teams)
Sørg for at alle de der skal give og modtage feedback har adgang til det samme dokument. Underviser og studerende skal have laptop eller lignende der gør det muligt at skrive i dokumentet under præsentationerne
Sørg for at dokumentet er sat op på en sådan måde at alle kan skrive og kommentere i dokumentet. Underviser kan evt dele eksempler på god akademisk feedback og hvordan man skriver akademisk feedback forud for aktiviteten
Overvej hvordan den fælles åbne feedback-session italesættes således at oplevelsen af at ’få og give feedback i det åbne på skrift’ opleves konstruktivt, sobert og meningsfuldt.
Inddel dokumentet i en tabel med rækker og kolonner (eller lignende). Der er mindst tre kolonner: 1. Navn på den/de der præsenterer, 2. Feedback fra underviser(e), 3. Feedbback fra studerende. Der er 1 række i tabellen for hver præsentation hvor al feedback til præsentationen samles men er opdelt mellem underviserfeedback og studenterfeedback (ved flere feedbackgrupper kan der laves flere kolonner).
I toppen af dokumentet beskrives rammen for at give feedback: Forventninger til feedback, mængden af feedback der forventes givet (pr studerende, gruppe eller hold), fokuspunkter eller spørgsmål ift. feedback mm.

 


UDFORMET AF
Rikke Toft Nørgård, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier,
Aarhus Universitet, sammen med undervisningsudviklere


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Samskrivning uden grænser – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

De studerende bruger google docs i arbejdet med en studierelateret opgave. De kommenterer hinandens oplæg og reflekterer selv over andres kommentarer til eget arbejde.

Skærmdeling samskrivning og deling af dokumenter – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Studerende stifter bekendtskab med værktøj til afvikling af online møde med synkron skærmdeling og samskrivning. I aktiviteten skal gruppen udfærdige

Gruppearbejde i MS Teams – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Studerende, der arbejder sammen i grupper om projekter og opgaver får kompetencer i at anvende Microsoft Teams til at understøtte deres digitale arbejde.. Aktiviteteten fokuserer på samarbejde i fællesdokument i MS Words både synkront og asynkront.

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://studypedia.au.dk/gammelt/atskrive/feedback/saadan-giver-du-feedback/

http://lotte.bananaswebdesign.dk/wp-content/uploads/sites/117/2019/10/AkademiskEfteruddannelse_Folder.pdf

https://www.hampshire.edu/it/tips-on-sharing-files-and-folders-with-google-drive

https://www.computerworld.com/article/3235104/how-to-use-google-drive-for-collaboration.html

7 Comments

 1. Pingback: Akademisk videopræsentation – Studerendes akademiske digitale kompetencer

 2. Pingback: Video og feedback – Studerendes akademiske digitale kompetencer

 3. Pingback: Interaktive tidslinjer – Studerendes akademiske digitale kompetencer

 4. Pingback: Interaktive tidslinjer – Studerendes akademiske digitale kompetencer

 5. Pingback: Skærmdeling, samskrivning og deling af dokumenter – Studerendes akademiske digitale kompetencer

 6. Pingback: Video og feedback – Studerendes akademiske digitale kompetencer

 7. Pingback: Akademisk videopræsentation – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.