Sortér og vurdér dine søgeresultater

Den studerende gennemgår en systematisk sorteringsproces af fundne kilder pba en litteratursøgningsproces.
Der afprøves en screeningsmodel som skaber transparens omkring udvælgelsesprocessen.
Aktiviteten henviser til digitale værktøjer der sikrer gennemsigtighed i udvælgelsesprocessen og understøtter samarbejde i screeningsprocessen samt rutediagrammer som kan anvendes til at afbilde/dokumentere sorteringsprocessen.Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen Informationssøgning trin for trinDu finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter herAlle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Det er en central akademisk kompetence at kunne håndtere og systematisk sortere en mængde fund/litteratur pba en litteratursøgning.

Studerende skal argumentere for deres valg af kilder og skabe transparens omkring deres sorterings/udvælgelsesproces såvel som for den foregående informationssøgning.

I en akademisk kontekst er det ikke nok at inddrage en kilde blot fordi den berører emnet. Det er også centralt at kunne sandsynliggøre for læseren, at den studerende har skabt sig et overblik over litteraturen på feltet, og kan angive hvilke argumenter der ligger til grund for udvælgelse af kilderne,

 

UDBYTTE

Den studerende tilegner sig kompetencer i systematisk at sortere litteratur fra et større søgeresultat, med udgangspunkt i to faser.

Den studerende bliver i stand til at argumentere for processen omkring sorteringen/udvælgelse af den relevante litteratur til opgaven. Den studerende bliver bekendt med digitale værktøjer til understøttelse af screening/sorteringsprocessen samt til at afbilde denne proces som et bilag til opgaven.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten gennemgår hvordan studerende kan sortere deres fund systematisk ved brug af en trin-for-trin screeningsmodel.
Aktiviteten henviser til digitale værktøjer der kan sikre gennemsigtighed i udvælgelsesprocessen og kan understøtte samarbejde om screeningsprocessen samt rutediagrammer (flowcharts) som kan anvendes til at afbilde/dokumentere sorteringsprocessen.

 

FØR AKTIVITETEN
Studerende har lavet en grundig litteratursøgning på baggrund af det spørgsmål der ønskes besvaret ved litteratursøgning, herunder søgning i fagets relevante databaser.

Studerende har en større mængde litteratur, evt. i form af RIS fil fra bibliografiske databaser, som de skal have sorteret systematisk, med henblik på udvælgelse af kernedokumenter til deres aktuelle projekt..

Studerende formulerer kriterier som ligger til grund for inklusion og eksklusion af kilder til deres aktuelle opgave/undersøgelse.

Se eksempler på inklusion/eksklusion side 6 i Bilag 3, Undervisningsministeriet 2014 eller i artikel fra Sygeplejersken 2008′

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Det indsamlede materiale/dokumenter optælles og angives øverst i rutediagram (flowchart) med angivelse af søgte kilder/databaser se eksempel og lav din egen som skal udfyldes undervejs i aktiviteten.

1.a Der kan anvendes software til samarbejde, håndtering og understøttelse (herunder “blinding”) af processen f.eks. vha. open source programmet Rayyan (se dansk vejledning). Posterne importeres til Rayyan som en fil (f.eks. i formatet RIS) fra databaser eller reference håndteringsprogram.

2. Hvis der er søgt i flere databaser og/eller indsamlet dokumenter fra andre kilder optælles unikke dokumenter ved at dubletter frasorteres og dette antal angives i rutediagrammet (flowchart).

2.a Dubletkontrol kan understøttes digitalt ved brug af Rayyan eller referencehåndteringssoftware.

3. Dokumenterne gennemgås ved læsning af titler og abstract/resume og et antal ekskluderes. I Flowdiagram optælles de ekskluderede og inkluderede dokumenter – med angivelse af argumenter for eksklusion (evt. samme som på trin 3).

3.a Ved brug af Rayyan kan opsamles sæt med “måske” – hvor man skal i dialog med samarbejdspartner om inklusion eller eksklusion. Her kan også angives begreber som man gerne vil have fremhævet i titel/abstract mhp. hurtigere sortering. Programmet kan pba. 50 screenede poster lave en maskinel rating af de resterende dokumenter – som kan understøtte (eller erstatte) manuel screening.

4. De udvalgte dokumenter gennemgås i fulltext, f,eks. ved at artiklernes metodeafsnit og konklusion skimmes (ved bøger/ rapporter indledning og konklusion). I Flowdiagram optælles de ekskluderede og inkluderede dokumenter – med angivelse af argumenter for eksklusion (evt. samme som på trin 3)

4.a Anvendes Rayyan kan denne screeningsrunde også dokumenteres med argumenter (reason) for eksklusion i programmet.

OBS: Ved systematiske reviews indenfor sundhedsområdet kvalitetsvurderes enkeltstudier med vurderingsredskaber for specifikke studiedesigns (f.eks. kvalitative studier). Se eksempel

 

EFTER AKTIVITETEN
Rutediagram (flowchart) vedlægges opgaven som bilag og der henvises hertil i metodeafsnittet eller der hvor der ønskes at skabe transparens omkring udvælgelsesprocessen.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser skal sætte sig ind i et digitalt værktøj til screening af litteratur, eks. Rayyan, samt orientere sig i flowchart. Rutediagram (flowchart) med angivelse af søgte kilder/databaser se eksempel
Underviser skal være i stand til at eksportere filer mellem diverse databaser og programmer. Programmet Rayyan (se dansk vejledning).
Studerende skal have lavet en grundig litteratursøgning, herunder søgning i fagets relevante databaser. Referecenhåndteringsprogram som f.eks. Zotero eller Mendeley. Se danske vejledninger
Studerende skal have en større mængde litteratur, evt i form af RIS fil fra bibliografiske databaser. Vurderingsredskaber for specifikke studiedesigns (f.eks. kvalitative studier). Se eksempel
Studerende skal formulere tydelige inklusion og eksklusionskriterier til kvalificering af udvælgelsesprocessen. Se f.eks. side 6 i Bilag 3, Undervisningsministeriet 2014 eller i artikel fra Sygeplejersken 2008

 


UDFORMET AF
Maria Viftrup Schneider, VIA Bibliotek.
Bibliotekar.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Struktur og systematik i akademisk informationssøgning

Digital referencehåndtering

Linjeføringen: Digitalt referenceværktøj fra A til Z (linjeføring)

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Definition af inklusion- og eksklusionskriterier.

Se eksempler på inklusion/eksklusion side 6 i Bilag 3, Undervisningsministeriet 2014 eller i artikel fra Sygeplejersken 2008

Kursus i Referencehåndteringsværktøjet Zotero

Kursus Litteratursøgning 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *