Digital idegenerering og co-creation

De studerende får en indførsel i, hvordan de i grupper kan løse en given opgave via et digitalt fildelingsværktøj i en akademisk kontekst.

De studerende sammensættes først anonymt, så de ikke ved hvem de er i gruppe med, og udfører indledningsvis en mindre ‘ice-breaker’-opgave.

Herefter løser de en faglig relevant opgave i et digitalt forum, hvor opgaven foregår skriftligt. Her skal de studerende afdække en problemstilling og idégenere sammen.

Efterfølgende skal de studerende deltage i en videokonference (f.eks. via Skype, Google Meet eller Zoom), hvor de giver feedback, udvælger og videreudvikler deres idéer.

Til sidst mødes de studerende fysisk i klasselokalet og udarbejder et færdigt produkt.

Øvelsen kan justeres både tids- og niveaumæssigt, afhængig af opgavens faglige kompleksitet og de studerendes kompetencer.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

I takt med, at verden bliver mere digitaliseret, og møde- og arbejdskulturer følgeligt ændrer sig, har studerende på akademiske uddannelser i stigende grad brug for at styrke deres digitale samarbejdskompetencer og digitale sociale færdigheder.

Flere og flere arbejdsopgaver foregår via digitale samarbejdsværktøjer som eksempelvis videokonferencesystemer eller fælles digitale dokumenter. Denne aktivitet kobler digitalt samarbejde med digitale sociale kompetencer.

De fleste unge mennesker bruger flittigt digitale platforme til at kommunikere i fritiden, men det kan være en udfordring at få sat disse kompetencer i spil i studiemæssig sammenhæng. Der er altså et stort uudnyttet potentiale. Aktiviteten er et forsøg på at udnytte dette potentiale til at få de studerende til at kommunikere og samskabe på digitale platforme i en akademisk kontekst. Derudover kobles den digitale interaktion med de studerendes sociale og fysiske rum, hvorved de studerende bliver trænet i at agere og samskabe mellem og i de digitale og analoge rum, og derigennem øge deres evne til at samarbejde.

 

UDBYTTE

Aktiviteten sætter fokus på samspil, samarbejde og samskabelse, som giver den studerende værktøjer til at begå sig kreativt (ved brug af idégenerering og brainstorming) og socialt via digitale værktøjer (der evalueres og gives feedback).

  • Aktiviteten giver de studerende mulighed for at blive komfortable med brugen af digitale samarbejdsværktøjer – som f.eks. møder i digitale forum.
  • Kompetencer til at samskabe (co-creation) i et digitalt forum.
  • Derudover opøver de studerende kompetencer i at koble det sociale sammenspil i det digitale rum sammen med det fysiske.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Øvelsen sætter fokus på de studerendes sociale kompetencer på nettet, og styrker deres evner til både at begå sig socialt digitalt, samt bruge digitale rum og platforme til at samarbejde og skabe produkter/resultater.

 

FØR AKTIVITETEN

Underviseren opdeler de studerende i grupper á 2-4 deltagere og giver grupperne adgang til et specifikt digitalt rum/side, f.eks. Google docs eller Microsoft Teams. Rummet/siden skal bestå af et digitalt dokument inkl. chatfunktion (anonymt). Derudover skal det være muligt for de studerende i gruppen at tilgå en videokonference via Skype, Zoom, Adobe Connect eller lignende (dette behøver ikke være anonymt).

Underviseren skal kunne sætte de studerende i gang med opgaven, uden det afsløres hvilket rum/side de er tilknyttet. F.eks. Kan der sendes en mail ud til de studerende med oplysninger om rum/side. (det anbefales at bruge et værktøj der tillader anonyme brugere, som f.eks. google docs, så de studerende ikke behøver oprette falske brugere etc.).

Borde og stole skal opstilles således, at grupperne kan lave videokonference mere eller mindre uforstyrret. Alternativt kan de studerende bruge headsets.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Tidsintervallerne i øvelsen justeres af underviser, afhængig af den faglige opgaves kompleksitet. Tidsintervallerne angivet her, er et absolut minimum.

1.De studerende mødes i det digitale rum (anonymt), hvor underviseren giver dem en ‘ice-breaker’-opgave, eksempelvis noget ala: “Skriv historien om Hunden Vuffi, der skulle ned til banken for at låne penge til et hundehus…”. “Ice-breakeren” kan sagtens være anderledes udformet.
De studerende får max 5 min. til at skrive historien sammen i dokumentet, uden at tale sammen. De studerende ved ikke hvem hinanden er, og det må selvfølgelig ikke afsløres.

2. Næste opgave stilles af underviseren ud fra en konkret faglig kontekst. Opgaven skal lægge op til idéskabelse. F.eks. kan de studerende prøve at komme på forskellige ideer til hvordan man bedst kan formidle et fagligt emne til et bredere publikum.
De studerende begynder at idégenerere og brainstorme sammen i dokumentet.
Efter 10 min. skal de studerende blive enige om max 2 ideer de vil gå videre med. Også under punkt 2 er de studerende anonyme.

3. De studerende afslører deres identitet for hinanden, og de arrangerer nu et digitalt møde i Skype, Zoom eller lignende program. Her får de 15 min. til at give feedback og videreudvikle deres idé.
Når den endelige form for deres idé/opgave/produkt er på plads, går de videre til næste trin.

4. De enkelte grupper møder nu hinanden fysisk i et lokale og får ca. 20 min. Til at færdiggøre deres idé og udvikle et færdigt produkt.

 

EFTER AKTIVITETEN

De studerende fremlægger i plenum deres færdige produkter/resultater.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren bør forberede både ‘ice-breaker’-opgaven og den fagligt relevante opgave på forhånd. Disse kan skrives direkte i det dokument de studerende arbejder med, og vises efterhånden som de løser opgaven. Digitalt værktøj såsom f.eks. Google Docs eller Word.
Underviseren bør teste de forskellige digitale værktøjer og evt. anskaffe headset til de studerende på forhånd. Eventuelt også booke lokaler/sørge for arbejdsrum, så grupperne kan lave videokonference uden at forstyrre hinanden. Videokonference-program (fx Skype, Zoom, Adobe Connect)
Headset til de studerende eller mulighed for at bruge flere lokaler på samme tid.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek
sammen med informationsspecialister og studerende.


 

INSPIRATIONSKORT

EKSTERNE RESSOURCER

Google docs, digitalt samarbejdsværktøj:

https://docs.google.com/

Skype, videokonference:

https://www.skype.com/