Database-tutorial – DIY!

I aktiviteten stifter de studerende bekendtskab med databasesøgning, feedback og digitale præsentationsformer.

Aktiviteten tager udgangspunkt i en konkret kontekst, hvor de studerende skal beskæftige sig med et emne, der er aktuelt i en fagfaglig sammenhæng.

Aktiviteten kan foregå på en dag – eller over flere dage, afhængig af krav til digitale produkter, de studerendes udgangspunkt inden for digitale kompetencer og søgetekniske evner.

De studerende inddeles i grupper, og tildeles en database, der beskæftiger sig med det konkrete faglige emne. Herefter skal de sætte sig ind i databasen, og selv producere en digital vejledning til deres medstuderende, i form af et produkt som f.eks. en lille film/screencast, quiz (kahoot?) eller andet som kan hjælpe medstuderende i gang med at bruge databasen.

Det er valgfrit, hvilke databaser de studerende vælger, men det er underviserens opgave at fremsætte forslag og eksempler.

De studerende giver gruppevis feedback på hinandens produkter. Feedbacken skal foregå på to niveauer: Forståelse af databasen samt refleksion over det digitale produktet og fremstilling.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Aktiviteten hjælper den studerende med at opøve digitale akademiske kompetencer inden for to områder. For det første handler det om at lære at søge i en digital database, og anvende effektive søgestrategier. For det andet om at præsentere viden og videreformidle via digitale præsentationsformer. Herunder refleksion af digitale præsentationsformer som læringsprodukt i forhold til en konkret kontekst.

Digital databasesøgning er en afgørende kompetence i forhold til at tilegne sig viden i en akademisk sammenhæng, f.eks. når der skal indsamles viden til opgaver og projekter. Uden denne evne risikerer den studerende at basere sit arbejde på et underlødigt eller mangelfuldt vidensgrundlag. Det er desuden væsentligt, at de studerende forstår, hvordan de kan bruge digitale præsentationsformer i en akademisk sammenhæng, så de er i stand til bedre at formidle deres resultater.

 

UDBYTTE

  • Den studerende bliver i stand til effektivt at søge i fagrelevante databaser, og indhente relevant viden
  • Den studerende opnår en forståelse af, hvordan databaser er opbygget og hvad de kan tilbyde af viden
  • Den studerende får forståelse for produktion og tilrettelæggelse af digitale vejledninger og hvordan de kan bruges i en akademisk sammenhæng

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal i grupper producere en digital præsentation, der giver deres medstuderende en indføring i en fagfaglig relevant database. Aktiviteten afsluttes med peer-review, hvor grupperne vurderer hinandens produkter – både hvad angår forståelse af databasen og det digitale produkt.

 

FØR AKTIVITETEN

Det er afgørende at aktiviteten ligger indlejret i et konkret fagligt emne som de studerende på forhånd er blevet præsenteret for – f.eks. som del af et længere modulforløb.

Herudover skal de studerende have viden om søgeteknikker, informationssøgning og basal database kendskab. Denne viden kan med fordel indhentes via eks. Studieviden på KEA Bibliotek eller via andre aktiviteter på STAK platformen.

Underviseren skal have udvalgt de databaser, der er relevante i forhold til det faglige emne.

Underviseren skal desuden udvælge digitale værktøjer som de studerende kan lade sig inspirere af. Det kan være alt fra et slideshow til en videoproduktion. Valget af formen på det digitale produkt er afhængig af type af studerende, tid og ressourcer.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. De studerende inddeles i grupper (3-4 personer)

2. Hver gruppe får tildelt en database. Flere grupper kan godt have samme database.

3. Grupperne sætter sig ind i databasen, hvordan den fungerer, hvad man kan finde, hvordan man finder det osv.

4. Grupperne skal vælge et digitalt værktøj til præsentation af databasen, ud fra underviserens retningslinjer (underviseren skal selv være en habil bruger af de(t) valgte værktøj(er). Se mere under forberedelse).

5. Grupperne skal lave et digitalt produkt, der præsenterer databasen for de øvrige grupper. Der kan evt. stilladseres fra underviseren så de studerende hjælpes igennem faserne i opgaven, det kunne f.eks. være: manus > prototype > produktion > redigering. Men det er helt op til underviserens evner og ambitionsniveau.

6. De studerende afprøver hinandens produkter og der gives feedback. Først i form af peer reviews hvor to grupper vurderer hinandens produkter, og derefter i plenum – med underviser som ordstyrer.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviseren samler op – både på database-vinklen og i forhold til refleksion omkring de digitale præsentationsformer.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal have kendskab til databasesøgning og generel informationssøgning.

(Eks. Via Studieviden på KEA Bibliotek eller STAK platformen)

Underviseren skal sikre at de studerende har adgang til databaserne samt licenser til evt. digitale programmer og værktøjer.
Underviseren skal have sat sig ind i de valgte digitale præsentationsværktøjer som f.eks. PowerPoint, Camtasia,

Screencast, Kahoot,

Der skal være en skærm til præsentationer med lyd.
Underviseren skal udarbejde kriterier for den gode feedback, som de studerende skal tage udgangspunkt i. Underviseren kan med fordel hente inspiration i Professor David Nicols tilgang til feedback på videregående uddannelser – med fokus på P2P. De studerende skal medbringe computer.
Evt. skal der være adgang til AV-udstyr såsom kamera, mikrofon m.m.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek,
sammen med Informationsspecialister og studerende.


 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Studieviden på KEA Bibliotek ift. overordnede principper i informationssøgning/databasesøgning

Digitale præsentations værktøjer som f.eks. PowerPoint, Camtasia,

Screencast, Kahoot,

Teorier om feedback fra David Nicol

STAK platformen