(Gen)kend din faglitteratur!

Den studerende opbygger basisviden om sit fags faglitteratur.
Den studerende opnår færdigheder i at genkende forskellige varianter af faglitteratur inden for sit fag, så relevant faglitteratur kan anvendes korrekt i forhold til bestemte faglige sammenhænge, på forskellige niveauer, til forskellige målgrupper. Et antal uddrag af faglitteratur præsenteres uden kildeangivelse og skal derefter kobles med en korrekt kilde. Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Som studerende træder man på studiet ind i et nyt fag og dermed også et nyt (stort) felt af faglitteratur.

Det er en central studiekompetence at kunne navigere i sit fags korpus af faglitteratur. Både den analoge og den digitale faglitteratur.

Det er vigtigt at kende fagets litterære traditioner og at kunne anvende faglitteratur korrekt set i forhold til den givne kontekst.

Det er problematisk, hvis den studerende ikke formår at bruge sit fags litteratur korrekt og ikke kan skalere sin litteratursøgning i forhold til den stillede opgave, ikke kan underbygge sin opgave med den relevante faglitteratur eller anvender litteratur, der ikke er på det rigtige faglige niveau.

 

UDBYTTE

De studerende opbygger viden om et specifikt fags litteratur – dets særlige genrer, terminologi og publikationstyper.

De studerende opnår viden om, hvordan de kan genkende forskellige typer litteratur og tilpasse deres litteratursøgnings-indsats i forhold til den opgave, de er blevet stillet, og den genre, de skal kommunikere indenfor.

 • Den studerende bliver præsenteret for og sætter sig ind i eksempler på forskellig faglitteratur.
 • Den studerende skal alene og / eller sammen med andre i en gruppe identificere forskellige typer af faglitteratur og fagterminologi.
 • De studerende opnår kompetencer i forhold til at identificere, vurdere og prioritere litteratur fra fagets faglitterære korpus.
 • Den studerende træner gennem litteratur-eksempler kendskab til fagets terminologi.
 • Den studerende bliver bevidst om fagets litteratur og litterære traditioner og opbygger viden, der gør den studerende i stand til at tilpasse sine litteratursøgninger efter opgavetype, kontekst og niveauet i forhold til den målgruppe, der kommunikeres til i en given opgave.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Et antal uddrag af faglitteratur præsenteres uden kildeangivelse og skal derefter kobles med en korrekte kilde. Aktiviteten opbygges som en online test og får dermed karakter af “gamification”. En slags “blindsmagning af faglitteratur”.
Et antal tekststykker skal forbindes / kobles via et quiz-værktøj.
Der gives point for antal korrekte svar.
Der indsættes evt faktabokse med info / tips til hvordan man identificerer faglitteratur.

Mål:

At forholde sig til forskellige typer af faglitteratur. At gøre sig fortrolig med en række karakteristika og at træne brug af fagterminologi.

Test:

Identificer forskellige genrer i forskellige typer tekstuddrag og placer dem i det værk eller den kontekst, som de hører hjemme i.
Eksempel: populærvidenskab, fag-faglig og videnskabelig.


Om gamification- se link:

https://www.google.com/url?q=https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/1pioq0f/alma99122516869105763&sa=D&ust=1585733653019000&usg=AFQjCNH3M0hVSyLX2nTXO3TegEAqLKR7iw

 

FØR AKTIVITETEN

Introduktion til forskellige typer og områder af faglitteratur. Underviser introducerer og giver et overblik over fagets litterære traditioner og genrer. Fx via en online tidslinie tilgængelig på LMS.

Underviser giver de studerende eksempler på forskellige typer publikationer, via læringsplatform (LMS).

Basal kommunikationsteori om, hvordan man formidler til forskellige målgrupper.

Dette skal de studerende sætte sig ind i inden aktiviteten på holdet og bruge som baggrunds-reference.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Aktiviteten faciliteres af underviser – og kan laves som synkron aktivitet i en holdundervisningsgang.

Selve test-delen kan også laves asynkront som forberedelse til holdundervisning.

1. Præsentation af faglitteratur: Start med at give ex på de genrer, der ligger langt fra hinanden og vælg derefter eksempler på de genrer, der ligger tættere på hinanden og kan være svære at se forskel på. Fx 10-15 eksempler på faglitteratur.

2. Giv de studerende til opgave at identificere en række tekstuddrag og sætte en genre på uddraget. Derefter er opgaven at koble en række tekstuddrag med deres respektive publikationstyper – dett er en online test-aktivitet der gøres tilgængeligt i LMS vha quiz værktøj. De studerende arbejder parvist sammen med en makker.

3. Lav aktiviteten på tid og i flere runder.

 • Runde 1: fx 5 minutter til første forsøg, herefter ser alle det foreløbige resultat.
 • Runde 2: fx 5 minutter til at revidere.
  • Herefter fælles overblik over resultat.
  • De studerende kan se hinandens rigtige og forkerte koblinger på fælles skærm – via quizværktøj.
 • Runde 3: Se på de konkrete besvarelser i fællesskab på holdet. Underviser gennemgår derefter de rigtige og forkerte koblinger, og faciliterer diskussion på holdet.

4. Underviser samler op på karakteristika

5. Aktiviteten kan have elementer af gamification til at fremme de studerendes motivation og deltagelse. Se forslag ovenfor.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser gør opsamling tilgængelig for de studerende, så de studerende kan kigge på det igen. Underviser laver et test-modul, hvor de studerende kan teste deres færdigheder for at se, om de har fået anvendbar viden og forståelse for fagets litteratur. Modulet kan placeres i LMS. Og hvis muligt kan der gives mulighed for at underviser kan give feedback på besvarelser, hvis de studerende ønsker det. Eller test-modulet kan udføres som en fælles aktivitet eller på holdet til en senere undervisningsgang.t.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Til underviser:

 • Udvælg et antal 10- 15 arketypiske / ikoniske / eksemplariske teksteksempler fra faget
 • Forbered kobling af tekster og kilder
 • Forbered overblikket: Fx via en digital tidslinie
 • Forbered online quiz fx i Kahoot
Teksteksempler
Underviser undersøger hvilke værktøjer, der egner sig til test og videndeling. Online tidslinie
Online tidslinie kan laves i fleksibelt grafisk værktøj, som kan udbygges over tid – og hvor de studerende kan gemme deres egen version med egne tilføjelser

Fx. https://www.timetoast.com/

Online quiz

 


UDFORMET AF
Pernille Holm Lindhardt, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Søren Elle, AU Library,
sammen med undervisere fra AU Library


 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Om gamification- se link til baggrundslitteratur:

https://www.google.com/url?q=https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/1pioq0f/alma99122516869105763&sa=D&ust=1585733653019000&usg=AFQjCNH3M0hVSyLX2nTXO3TegEAqLKR7iw

 

Online tidslinie kan laves i fleksibelt grafisk værktøj, som kan udbygges over tid – og hvor de studerende kan gemme deres egen version med egne tilføjelser

Fx. https://www.timetoast.com/

 

Online quiz / test kan laves i disse værktøjer:

https://kahoot.com/

https://www.mentimeter.com/