FAKE IT OR MAKE IT

Ved hjælp af rollespil, digital nyhedsproduktion og eksempler, lærer de studerende at forstå processerne bag skabelsen af fake news på digitale medier, samt afdække de metoder og virkemidler der bruges. Det gælder både de troværdige medier, samt journalistik der er værdiladet, politisk orienteret el. produceret ud fra kommercielle henseender. Formålet er at øge den kritiske sans hos de studerende, for på den måde at udvide deres værktøjskasse i akademisk arbejde med digitale kilder.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Den kritiske sans sættes dagligt på prøve, da der via digitale medier er et enormt flow af information, der ikke nødvendigvis er troværdig. Derfor er det vigtigt, at man som studerende kan skelne mellem troværdig og ikke troværdig information, både i det akademiske arbejde, og i hverdagen.

Den studerende lærer igennem aktiviteten at aflæse hvad der er værdibåret og/eller utroværdig information, og at overføre denne kritiske sans til en akademisk kontekst, hvilket f.eks. er vigtigt i forbindelse med litteraturindsamling til projekter.

Mangler man evnen til at gennemskue hvad der er fake eller troværdigt, vil man som studerende være i fare for at bruge og videregive forkert information i studiesammenhæng.

 

UDBYTTE

  • Studerende opøver kompetencer i at gennemskue og se hvilke metoder og mekanismer der benyttes ved distribution og skabelse af fake news i online medier, hvilket er en afgørende kompetence i akademisk arbejde med research og kildekritik i det digitale rum.
  • Studerende får kompetencer til at genkende og gennemskue produkter af disse mekanismer når de møder dem på deres studie, og dermed en øget kritisk sans.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

I aktiviteten skal de studerende producere et digitalt nyhedsindslag, der afslutningsvis skal præsenteres for og vurderes af de andre grupper.
De studerende skal benytte kriterier for troværdighed til at overbevise de andre studerende. Det kunne f.eks. være gennem henvisninger, underbyggende argumenter, sprog etc., se f.eks. https://faktalink.dk/falske-nyheder).

 

FØR AKTIVITETEN
Før de studerende selv går i gang, skal de have lidt bagrund, i form af et oplæg fra underviser der giver indblik i hvad fake news er – f.eks. via aktuelle eksempler fra medier (f.eks. Obama vs. Trumps indsættelse og besøgstal), hvad er løgn/sandhed, og hvor går grænsen, samt diskussion i plenum i klassen. De studerende byder selv ind med eksempler – alt fra hverdag til de store sager. Emner man kan komme ind på kunne f.eks. være: Hvad er troværdig journalistik?, vurdering af kilder/kriterier for hvorledes man tjekker hvad der er rigtigt eller ej. Forskellige typer af information – reklamer, artikler, tv-indslag el. Retorik og argumentation ( se f.eks. https://digitaluddannelse.org/wp-content/uploads/2019/03/DUDE-_-LIKE-Kap-4.1.pdf ).

Det kan være en god idé at give de studerende en opgave før aktiviteten, så de på forhånd har lidt viden om emnet. Det kunne f.eks. være at bede dem være opmærksomme på historier om eller med fake news, og tage et eksempel med til undervisningen.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Del holdet op i grupper (max. 5 pers.)

2. Giv hver gruppe et emne som er relevant i den konkrete, faglige kontekst (det kunne f.eks. være Brexit).

3. Underviseren instruerer hver gruppe individuelt i om gruppen skal producere fake news eller en troværdig nyhed.

4. Kriterier: Grupperne producerer et digitalt nyhedsindslag (tv, debat, reporter i interview, kommentar, live optag etc.)

5. Gruppen præsenterer deres indslag for holdet

6. Efter præsentationen laves der en håndsoprækning fra tilhørerne, med rød/grøn farve alt efter om de tror nyheden er fake eller ægte.

7. Gruppen afslører derefter om nyheden er fake/ægte

8. Efter hver fremlæggelse, er der en kort opsamling i plenum, hvor det diskuteres hvilke tegn på fake/troværdig nyhed der har været i spil

 

EFTER AKTIVITETEN
Opsamling med evaluering af hvilke mekanismer der var i spil hos de forskellige grupper, og hvordan de virkede. Det kan f.eks gøres i form af en afsluttende diskussion i plenum, hvor underviseren samtidig samler op på de begreber og kriterier der er udvalgt til aktiviteten.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren sætter sig ind i fake news, virkemidler, samt finder aktuelle eksempler, hvis muligt noget der er relevant for den konkrete kontekst.

https://faktalink.dk/falske-nyheder

https://digitaluddannelse.org/wp-content/uploads/2019/03/DUDE-_-LIKE-Kap-4.1.pdf

post-its, internetadgang, computer, kamera/mobiltelefon etc., aktuelle eksempler.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek,
sammen med informationsspecialister og studerende.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Billedjagten Aktivitet, som styrker de studerendes digitale kompetencer indenfor vurdering af billedmateriale.

Forskning eller ej Aktivitet, som styrker de studerendes kompetencer til at vurdere akademiske kilder..

Er det sandt eller falsk? (Kategori: kritisk vurdering af information)

Fusk eller forskning (Kategori: troværdighed)

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Faktalink om fake news (en del af indholdet kræver login fra bibliotek).

https://faktalink.dk/falske-nyheder

 

Digital uddannelse. Forskningsprojekt + bog om fake news mm.

https://digitaluddannelse.org