Textmining og visualisering af data

De studerende får indblik i, hvordan der kan identificeres sproglige mønstre i indsamlet kvalitativt empiri ved hjælp af et digitalt textmining og visualiseringsværktøj.

Det er en forudsætning, at der inden aktiviteten er indsamlet empiri, eksempelvis indsamlet vha. et digitalt spørgeskema med tekstfelter.

De studerende prøver at arbejde med et digitalt textmining værktøj som hjælp til at identificere sproglige mønstre og forbindelser mellem udsagn.

De studerende får afprøvet, hvordan et digitalt textmining værktøj kan hjælpe med at konstruere og visualisere disse mønstre og forbindelser.

En sådan visualisering kan medvirke til at den studerende skaber overblik og systematik i tilgangen til analysen af den indsamlede empiri.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen: Håndtering af digitale noter og data

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Mange studerende indsamler empiri i løbet af deres uddannelse. Det kan være udfordrende at tilgå, overskue og analysere større mængder transskriberede empiri.

Ved indsamling af kvalitativ empiri som eks. interviews, observation eller digitale spørgeskemaer er der en stor efterbearbejdning. Interview skal transskriberes, observationsnoter skal renskrives og først derefter skal den studerende i gang med en analyse af den indsamlede empiri. Det kan være uoverskueligt at organisere og analysere transskriberede interviews, observationsnoter og skriftlige svar i digitale spørgeskemaer.

Ved hjælp af et digitalt textmining og visualiseringsværktøj får de studerende mulighed for at skabe overblik og struktur i tilgangen til den indsamlede empiri.

Med aktiviteten bygges videre på den systematiske tilgang og det faglige overblik, der også opøves ved brugen af digitale noter, mindmapping af digitale noter og indsamling af data. Eksempelvis kan digitale noter taget i forbindelse med undervisningen visualiseres og textmining kan hjælpe med til at give overblik over det faglige stof.

 

UDBYTTE

De studerende opnår digitale akademiske kompetencer i:

  • At kunne visualisere større kvalitative datamængder fra indsamlet empiri – eks. fra interviews, observationer eller digitale spørgeskemaer
  • At kunne identificere sproglige mønstre ogforbindelser mellem udsagn
  • At skabe overblik, struktur og systematik i tilgangen til den indsamlede empiri
  • At anvende et digitalt textmining og visualiseringsværktøj og få forståelse for dette værktøjs muligheder og begrænsninger

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal i mindre grupper arbejde med udgangspunkt i egne medbragte transskriberede interviews eller observationer. Eller kan medbringe egne digitale noter eller tekster fra kommenteringsfelter fra digitale spørgeskemaer. Her skal de forsøge at identificere sproglige mønstre og evt. forbindelser mellem udsagn vha. af et digital textmining og visualiseringsværktøj.

 

FØR AKTIVITETEN

Underviser vælger visaliseringsværktøj, (eks. Voyant Tools eller VOSViewer) og orienterer sig heri.

Underviser beder de studerende om at medbringe eksempler på tekster. Det kan både være observationsnoter, transskriberede interviews eller skriftlige svar/kommentarer fra digitale spørgeskemaer.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviser introducerer til et textmining og visualiseringsværktøj, eks. Voyant Tools. Se evt. How does Text Mining Works samt øvrige links under Materialer.

2. Underviser demonstrerer hvordan en tekstfil bliver importereret – se links til vejledninger under materialer.

3. Underviser demonstrerer, hvilke muligheder de studerende har for at danne ordmønstre. Her bør der være fokus på, hvordan vi undgår stopord (eks,. og, der, et, en, på, når, mv. ), så der ikke dannes ordmønstre på ord, der ikke giver mening, når de står alene.

4. De studerende inddeles i mindre grupper

5. Grupperne indsætter medbragte tekstfiler og arbejder med at danne ordmønstre – se links til vejledninger under materialer. De studerende skal på baggrund af de dannede ordmønstre diskutere og analysere, hvad de finder frem til.

6. De studerende skal på baggrund af de dannede ordmønstre gøre rede for opmærksomhedspunkter for og imod brugen af ordmønstre i analysen af teksterne.

Det kan gøres med udgangspunkt i flg. spørgsmål:

  • Hvad betyder det, at et ord fremgår mange gange contra få gange?
  • Giver alle mønstre mening at anvende i analysen?
  • Er der et ord, som fremgår mange gange, men som ikke har betydning for det, der skal analyseres? – og hvis ja, hvorfor optræder ordet mange gange?
  • Hvordan kan et ordmønster anvendes som argumentation i analysen? – giv gerne et eksempel.

7. Hver gruppe skal præsentere deres ordmønstre og deres overvejelser for og imod brugen af ordmønstre som del af analysen.

8. Underviser samler op

 

EFTER AKTIVITETEN
De studerende skal som del af en opgave behandle indsamlet empiri i et visualiseringsværktøj og lade ordmønstre indgå som en del af deres diskussion og analyse af empirien.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal have kendskab til det værktøj som de studerende skal anvende ifbm. aktiviteten. How does Text Mining Works
Underviser kan vælge enten at anvende et eget valgt eksempel på tekst, eks. et eller flere transskriberede interviews eller vælge at bruge et af de præinstallerede eksempler, der eks. i værktøjet Voyant Tools er angivet under Corpus. Den valgte tekst skal bruges til at demonstrere, hvordan man kan danne ordmønstre i et digitalt textmining værktøj. Et textmining og visualieringsværktøj, f.eks

Voyant Tools https://voyant-tools.org/

Hjælpegudie til Voyant Tools https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/skins

Omfattende introduktion til Voyant

Introduction to text mining with Voyant

Underviser bør også fokusere på at mængden af tekst (ord) har betydning for, hvilken vægt vi kan tillægge ordmønstrene. VOSviewer

https://www.vosviewer.com/

Hjælpeguide til VOSviewer https://www.vosviewer.com/getting-started

Underviser skal have fokus på, hvordan man uploader og samler flere tekster til et corpus, fjerner stopord og danner relationer mellem ord.

 


UDFORMET AF
Dorthe Brauner Sejersen, VIA Bibliotek,


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Visualiseringsværktøj i litteratursøgningen

 

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Voyant Toolshttps://voyant-tools.org/

Hjælpeguide til Voyant https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/skins

VOSwiever https://www.vosviewer.com/