Peer-review processer

Aktiviteten henvender sig til studerende, der skal skrive artikler til online peer-review tidsskrifter.
De studerendes akademiske digitale kompetencer skærpes ved at de bliver opmærksomme på teknologiernes betydning for peer-review modeller som f.eks. de åbne publiceringsplatforme, hvor peer-review rapporter bliver publiceret sammen med artiklen eller artiklen bliver publiceret først og så dernæst bedømt i en åben proces. Herudover kommer de studerendes akademiske digitale kompetencer i spil ved at de selv skal undersøge peer-review processer i online tidsskrifter og samskrive om undersøgelsen i et fællesdokument
Aktiviteten sætter fokus på

 • Den typiske proces fra artiklen er modtaget til den bliver accepteret eller afvist.
 • Peer-review modeller fra de meget lukkede til de meget åbne.

Gennem forståelse for peer-review processer får de studerende indsigt i, hvordan forskningsformidling finder sted inden for den akademiske verden samt hvor meget eller lidt indflydelse de som forfattere har på processen og som de studerende kan få gavn af at vide noget om inden de selv skal i gang med at skrive og finde et egnet tidsskrift.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 2 i STAK-linjeføringen Akademisk digital publicering

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

Billede af: Hilda Bastian

 

KONTEKST

Aktiviteten henvender sig til studerende, der skal skrive artikler til online peer-review tidsskrifter.

De studerende opnår en større forståelse for akademisk forskningsformidling igennem peer-review processer, de vil bedre kunne gennemskue hvilken form for peer-review, det enkelte tidsskrift anvender og på den baggrund kan det medvirke til beslutning om valg af tidsskrift at skrive til.

De studerendes akademiske digitale kompetencer skærpes ved, at de får blik for teknologiernes betydning for peer-review modeller som f.eks. de åbne publiceringsplatforme hvor peer-review rapporter bliver publiceret sammen med artiklen eller artiklen bliver publiceret og efterfølgende bedømt i en åben proces.

Gennem samskrivning i fællesdokument om resultat af undersøgelse af tidsskrifters peer-reviewprocesser bliver de studerende som en sidegevinst opmærksomme på de fordele, der kan være ved sam- og synkronskrivning.

 

UDBYTTE

 • De studerende får forståelse for procedurerne for bedømmelse af artikler i peer-review tidsskrifter.
 • De studerende får kompetencer i at undersøge hvilke krav der stilles til forfattere og bedømmere i online peer-review tidsskrifter
 • De studerende forstår, at der er fordele/ulemper ved at skrive til eller bedømme i de åbne/lukkede peer-review typer
 • De studerende kan på et reflekteret grundlag tage stilling til hvilken model for peer-review de foretrækker, når de skal skrive artikler til et online-tidsskrift
 • De studerendes akademiske digitale kompetencer styrkes ved, at de bliver klogere på teknologiernes betydning for nye peer-review modeller og ved at de skal samskrive om deres resultater af undersøgelse af peer-review proces i et tidsskrift.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten handler om peer-review processer i online tidsskrifter. Først om hvordan det typisk foregår fra artiklen bliver modtaget til den bliver accepteret eller afvist og herefter om forskellige typer af lukkede og åbne peer-reviews og om hvordan de åbne typer er kommet til som en del af open science, der er muliggjort på grund af de åbne teknologier. Fordele/ulemper ved de forskellige review modeller diskuteres og de studerende får øvelse i at finde review guidelines på forskellige tidsskrifter, de selv har fundet frem til.

 

FØR AKTIVITETEN

De studerende skal medbringe pc.

De studerende skal finde et online tidsskrift, de synes kunne være interessant og relevant for dem at skrive til. De skal på forhånd have skrevet titlen sammen med linket til tidsskriftet ind i et dertil oprettet fælles dokument, som underviser har forberedt og medsendt i invitationen.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Underviser indleder med at forklare hvad der typisk sker fra artiklen bliver modtaget hos udgiveren til den bliver accepteret eller afvist. Underviser kan f.eks. tage udgangspunkt i denne oversigt: https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
 2. Underviser opridser de forskellige typer lukkede og åbne review former, som forskellige tidsskrifter anvender og viser eksempler på review typer, der også kan være hybrider af lukkede og åbne, (se eksempler under forberedelse)
 3. Aktivitet: Studerende og underviser diskuterer hvilke styrker, svagheder der kan være ved de forskellige typer i forhold til f.eks. anonymitet vs. transparens,
 4. Underviser fortæller om baggrunden for de nye åbne reviewmodeller, der er kommet til som en del af open science.
  1. Aktivitet: De studerende sidder sammen to og to og har rollen som hhv. forfatter og reviewer. De undersøger det ene af de på forhånd valgte tidsskrifter for krav til peer-review. “forfatteren” undersøger forfatter guidelines og “revieweren” undersøger review guidelines. Dernæst taler de om kravene og hvad de tænker om det som hhv. forfatter og bedømmer og skriver det ind i dokumentet. Herefter bytter de roller og undersøger det andet medbragte tidsskrift på samme måde.
 5. Underviser samler op på diskussionen med udgangspunkt i dokumentet med tidsskrifterne.

 

EFTER AKTIVITETEN
Sessionen rundes af med en afstemning på f.eks. mentimeter.com om hvilken peer-review form de studerende foretrækker, hvis de skulle til at skrive til et tidsskrift nu. Inklusiv en kort begrundelse..

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Oprette dokument til de studerende i excel: Det skal medsendes i invitation, så at de studerende kan skrive det tidsskrift, de vælger til nærmere undersøgelse ind på forhånd. Dokumentet kan navngives “Tidsskrift jeg vil skrive til”. Det skal indeholde disse overskrifter: Navn på tidsskrift, link til tidsskrift (som de studerende udfylder inden fremmøde), De næste overskrifter er Peer-review kriterier for hhv. forfatter og bedømmer og Peer-review type, som de studerende udfylder under aktiviteten. De studerende og underviser skal have online adgang og de studerende skal være oprettet som biblioteksbrugere, så at de kan få adgang til licensbelagte tidsskrifter.
Sende invitation til de studerende med link til dokument og med opfordring til at skrive et relevant tidsskrift, de kunne tænke sig at skrive i ind i dokumentet før aktiviteten. Underviser skal have en oversigt over den typiske peer-review proces klar, f.eks. fra https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review eller https://plos.org/resource/open-peer-review/
Forberede oplæg: Underviser skal sætte sig ind i peer-review processer og de forskellige typer, styrker og svagheder ved de forskellige metoder, samt hvordan open review modellerne er opstået sammen med hele den åbne tilgang til forskningsformidling, der er muliggjort af de åbne teknologier. Herudover skal underviser finde eksempler frem Studerende skal have adgang til et fællesdokument, hvor de kan skrive sammen.. Det kan være i Teams eller google docs eller i LMS afhængigt af insitutionsforhold og hvad der er mest praktisk.
Læsestof til forberedelse: Der findes en del på nettet, se også under eksterne ressourcer.

Types of peer-review: https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/types-of-peer-review.html

How to perform a peer-review: https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/how-to-perform-a-peer-review/index.html

“Benefits and drawbacks of single-blind peer review”: https://www.exordo.com/blog/single-blind-peer-review/

Eksempler:

Lukkede
Single Blind – forfatter kender ikke reviewers identitet). Eksempel: https://www.nejm.org


Double blind – både forfatter og reviewer er anonyme. Eksempel: https://tidsskrift.dk/lom

Triple blind – reviewers er anonyme og forfatter er anonym for både reviewer og redaktør af tidsskrift. Forfatteridentitet først synlig ved udgivelse. Eksempel. https://sciencematters.io/help/triple-blindness

Åbne (ikke entydige definitioner)
Forfatter og reviewer kender hinandens identitet gennem processen. Eksempel: https://www.bmj.com

Reviewers navn bliver offentliggjort sammen med artiklen og sommetider udgives peer-reviewer rapport sammen med artiklen. Eksempel hvor peer-review rapport følger med artikel: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsob.190297

Udgivelse af artikel efter et hurtigt check og åbning for diskussionforum hvor der kan kommenteres anonymt eller med identitet f.eks. https://f1000research.com/ som har en fuldstændig transparent proces.

Ofte er der taler om hybrider mellem de to hovedtyper, brug evt. Embo Journal som eksempel: https://www.embopress.org/page/journal/14602075/authorguide, som er single-blinded gennem processen, dog med en vis valgfrihed for forfatter til også at være anonym gennem processen.. Reviewrapporten udgives sammen med artiklen.

 


UDFORMET AF
Anne Bagger, Bo Søgaard Jensen, Henrik Tang, Københavns Universitetsbibliotek


 

INSPIRATIONSKORT

 

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Kort og god intro til peer-review:

http://startpublicering.nu/baggrundsartikler/peer-review/

 

god oversigt over proces og typer af peer-reviews

https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review

 

god oversigt over reviewers rolle

https://www.elsevier.com/reviewers/role

 

What is open science?

https://www.fosteropenscience.eu/learning/what-is-open-science/#/id/5ab8ea32dd1827131b90e3ac

 

Start publicering nu

http://startpublicering.nu/baggrundsartikler/peer-review/

God oversigt om at publicere

 

Mere dybdegående artikler om peer-review inkl. referencer til mere litteratur om emnet:

What is open peer review? A systematic review

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.fjernadgang.kb.dk/pmc/articles/PMC5437951/

Reviewer bias in single- versus double-blind peer review:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5715744/

The effect of publishing peer review reports on referee behavior in five scholarly journals. Nat Commun 10, 322 (2019).

https://doi.org/10.1038/s41467-018-08250-2