Vær FAIR

Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til, hvordan og hvor datasæt kan organiseres, arkiveres og findes med henblik på genbrug af forskningsdata.

Det fundamentale grundlag, som man bør kende til i denne sammenhæng er FAIR-principperne, som blev lanceret i 2016. Forkortelsen FAIR er en sammenskrivning af ”Findable”, ”Accessible”, ”Interoperable”, ”Reusable”, som hver især angiver en væsentlig dimension i at gøre data bredt og let tilgængelige.

Ved at lære om FAIR-principperne for data og metadata, vil de studerende kunne bidrage til at fremme offentlighedens adgang til data og øge andre forskeres muligheder for at udnytte data til nye formål.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Det, at data i dag kan gøres let og bredt tilgængelige, har mange fordele.

For det første er FAIR-principperne helt grundlæggende for at give den gennemsigtighed, der kræves, hvis man dels skal legitimere sin forskning og akademiske praksis over for samfundet og de organisationer og fonde i øvrigt, som finansierer forskningen/arbejdet. Ofte er publicering af resultater og data ligefrem et krav for at modtage midler til forskningen.

For det andet er adgang til data en helt nødvendig forudsætning for at skabe reproducerbarhed af undersøgelses- og forskningsresultater. Dette er en af grundpillerne i al empirisk og evidensbaseret forskning og uddannelse.

For det tredje kan adgang til data for andre forskere agere inspiration og springbræt til nye undersøgelser og resultater, hvilket understøtter forskningen som en kontinuerlig og iterativ proces.

 

UDBYTTE

Deltagerne får gennem aktiviteten viden om:

  • FAIR-principperne og lovgivning relateret til arkivering og deling af data.
  • Kendskab til og anvendelse af forskellige data og metadataformater.
  • Eksempler på eksisterende offentligt tilgængelige dataarkiver.
  • Tilføjelse af relevante metadata til datasæt og overblik over, hvor og hvordan data kan arkiveres og findes.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktivitetens indhold er struktureret omkring en introduktion til FAIR-principperne og hvordan de kan bringes i praktisk anvendelse fx gennem tilføjelse af metadata til datasæt.

 

FØR AKTIVITETEN:
Deltagerne kan med fordel gøre sig bekendt med de fire hovedsøjler i FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable og prøve at reflektere over, hvordan disse principper gør sig gældende i deres egen akademiske praksis eller mere generelt i deres akademiske felt.

Underviseren skal sikre sig, at der kan vises slides i plenum i lokalet og at der er internetforbindelse.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:

1. Velkomst og praktisk orientering, fx om adgang til WiFi.
2. FAIR-principperne introduceres i plenum. Det er vigtigt at gennemgangen af FAIR også rummer konkrete eksempler på, hvordan principperne kan føres ud i praksis.
3. Orientere om ophavsretlige regler vedr. arkivering og deling af datasæt samt institutionens politik herom.
4. Øvelse i par. Deltagerne interviewer hinanden på skift om deres egne data, og hvordan de allerede har brugt FAIR-principperne. Der udformes en interviewguide der tager udgangspunkt i de fire principper, ét for ét. Fx under ‘Findable’, hvad har den studerende gjort for at data kan genfindes af andre? Dernæst reflekteres over, hvordan de fire principper i endnu højere grad kunne komme i anvendelse.
5. Præsentation af forskellige metadataformater til registrering af datasæt, fx Dublin Core (se under eksterne ressourcer), som kan hjælpe med at gøre data mere søgbare og lettere at finde for andre.
6. Underviseren præsenterer 1-2 eksempler på offentligt tilgængelige dataarkiver, fx re3data.org eller Global Health Data Exchange (se eksterne ressourcer)
7. De studerende vender tilbage til det par, som de lavede interviews i (se pkt. 5), og opridser på skift de væsentligste punkter, som de har fået ud af dagens aktivitet. Hvert par bliver enige om 2 væsentlige punkter som de lægger ind i fx en Padlet, sådan så alle kan følge med og læse hvad de andre par er kommet frem til.
8. Underviseren samler op på indlæggene fra Padlet og spørger de studerende, hvordan de tænker de kan komme videre i deres arbejde med FAIR.

 

EFTER AKTIVITETEN:
Undervisningsmaterialet udleveres digitalt til deltagerne. Evalueringen har for deltagernes vedkommende fundet sted som en del af selve aktiviteten.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser bør være godt inde i FAIR-principperne. En god indgang til emnet er www.go-fair.org. Underviseren bør forberede en interviewguide til øvelsen med interviews i par. Interviewguiden udleveres digitalt vha. et link, fx til et skrivebeskyttet Google Docs dokument, i forbindelse med, at øvelsen introduceres. Interviewguiden udformes så den tager udgangspunkt i hvert af de fire principper, finadable, accessible, interoperable og reusable.
Underviser skal kende anvendte metadataformater fx Dublin Core og relevante dataarkiver (se under eksterne ressourcer). Underviseren udarbejder en padlet til den fælles opsummering.
Underviser skal orientere sig i lovgivning på området og institutionens politik angående dataarkivering og -deling og FAIR (se under eksterne ressourcer).

 


UDFORMET AF

Louise Stenholt, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetshospital,
sammen med bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

GDPR i praksis

Hvorfor Open Access?

Ophavsret i en digital verden

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Institutionernes hjemmesider vedr. politik omkring datadeling.

FAIR-principperne: https://www.go-fair.org/fair-principles/

Force11: The Future of Research Communication and e-Scholarship:
https://www.force11.org/

Dataarkiver/repositorier:
http://re3data.org/
http://ghdx.healthdata.org/

Oversigt over datakilder:
https://kub.kb.dk/c.php?g=340119&p=2839993

Træningsmateriale fra AAU om FAIR-principperne:
https://www.claaudia.aau.dk/training-guides/

Metadataformatet Dublin Core:
https://www.dublincore.org/

Materiale fra LearningLib.dk om FAIR-principperne:
https://learninglib.dk/learning-object/research-data-management-2-fair-principles/

Retsinformation (fx Ophavsretsloven, GDPR)
https://www.retsinformation.dk/