Etisk datahåndtering

Gennem denne aktivitet opnår de studerende kompetencer i at omgås og formidle data i situationer, som de vil møde i deres kommende arbejdsliv, hvor etisk data-håndtering – herunder sikring af data og anonymitet – er vigtig.

Den studerende skal gennem arbejdet med cases fra en konkret situation, inden for sit faglige felt, blive i stand til at vurdere og formidle situationer, uden at situationen kan identificeres fx af eventuelle pårørende.

Den studerende skal kunne se en case i sin helhed og kunne vurdere, hvilke oplysninger, der er nødvendige for at gå videre med en case og hvilke oplysninger, der skal anonymiseres for at sikre de involverede.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Den studerende vil støde på dataindsamling på et eller andet tidspunkt i sit studie. Persondataforordningen (GDPR) fordrer, at de studerende bliver klædt på til at håndtere kravene i forhold til deres faglige felt.

Etisk forsvarlig datahåndtering er en central digital kompetence at træne:

 • Etisk håndtering af data er central for den studerende at kende til og kunne håndtere. Det er vigtigt, da mange jobs nu og i fremtiden indeholder elementer, hvor kompetencer og kendskab til GDPR og etisk datahåndtering er centrale.
 • Digitalisering fylder rigtig meget og mange fortrolige oplysninger ligger i elektroniske databaser. Det er vigtigt at studerende kender til håndtering af data fra mange forskellige digitale systemer.
 • Samfundet bygger på fortrolighed og tillid til at borgernes personlige oplysninger håndteres korrekt. Dette stiller krav til medarbejdere, der har adgang til og arbejder med data, om at besidde et vist niveau af digitale kompetencer, der sikrer håndteringen af borgernes data.
 • Overtrædelse af GDPR er strafbart og kan have alvorlige konsekvenser i et fremtidigt job. Det kan bringe både den enkelte medarbejder og den organisation, man arbejder for i alvorlige juridiske problemer og i yderste konsekvens resultere i straf.

Derfor er det vigtigt at uddanne den studerende til at have viden om og besidde digitale kompetencer i forhold til fx etisk datahåndtering.

 

UDBYTTE

 • Den studerende opnår viden om og kompetencer i forhold til etisk datahåndtering.
 • Den studerende opnår viden og kompetencer til at kunne træffe de rigtige valg i forhold til håndtering af fortrolig data.
 • Den studerende opnår viden om og kompetencer i etisk datahåndtering på relevante, faglige digitale platforme.

Den studerende:

 • Tilegner sig viden om etik og data – både på det personlige og samfundsmæssige plan – og hvorfor det er centralt at have kendskab til.
 • Opnår viden og kendskab til at genkende personfølsomme data og viden om, hvad konsekvenserne kan være, hvis disse fortrolige oplysninger kommer i de forkerte hænder.
 • Tilegner sig kompetencer, der gør den studerende i stand til på forsvarlig vis at varetage funktioner hvor etisk datahåndtering indgår i et fremtidigt job.
 • Den studerende opnår viden om, hvordan data i cases kan og skal anonymiseres, så de involverede ikke kan identificeres.
 • Den studerende kan vurdere og udtrække relevant data i en case og fravælge data, der ikke er relevant eller nødvendig.
 • Den studerende kan argumentere for, hvordan den valgte data understøtter løsning af opgaver i forbindelse med en case.

Den studerende kan skelne mellem, hvor man lægger og opbevarer data – på åbne eller lukkede fora.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Underviseren giver en introduktion til, hvad data-etik er og hvorfor det er noget, man som studerende skal forholde sig til ud fra nedenstående.

For at opnå kompetencer i etisk datahåndtering er det vigtigt, at undervisningen både er formidlende og praksisorienteret således, at de studerende både opøver viden om og kompetencer i at håndtere de relevante arbejdsprocesser.

Undervisningen bør betragte problematikkerne på både personniveau men også på samfundsniveau, således at de studerende får indblik i begge perspektiver og kender til virkninger og konsekvenser på begge niveauer.

 

FØR AKTIVITETEN

Underviser introducerer de studerende til lovgrundlag og regler (GDPR) samt god praksis for etisk datahåndtering inden for deres fag.

Underviser gennemgår følgende som basisviden, inden de studerende selv skal arbejde med en case:

 • GDPR forordning – se link under materialer
 • Etisk datahåndtering som begreb – hvad forstås ved det?
 • Viden om håndtering (fx anonymisering) og opbevaring af personfølsom data på digitale platforme
 • God – digital – praksis inden for det aktuelle fag
 • Præsentation af konkrete eksempler på hvordan og hvor data opbevares digitalt

Regler og praksis kan med fordel formidles gennem eksempler hentet fra relevante konkrete sammenhænge i fx organisationer og virksomheder.

Fx i form af en konkret case hentet fra det relevante faglige område – som fx en lægepraksis eller en offentlig instans.

Underviser finder fx 5 forskellige eksempler på, hvor GDPR forordningen optræder i de studerendes hverdag. Ex formidles via en fælles padlet.

Padlet kan udbygges med de studerendes egne eksempler på, hvor de har mødt GDPR i hverdagen. Bed dem formidle på en fælles platform (fx padlet)

Diskussion – fx i et online forum på LMS eller på en fysisk holdundervisningsgang- mellem underviser og holdet – af GDPR og etisk datahåndtering ud fra de eksempler, der kommer ind på padlets.

Denne del fungerer som opvarmning til arbejde med selve casen.

Underviser forbereder: Indkredsning af etisk datahåndtering i forhold til det faglige område i form af faglige eksempler og cases – som forberedelse til individuelt eller gruppearbejde med den faglige case.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Den grundige indføring i lovgrundlag og data-etik – som beskrevet ovenfor – bliver fulgt af en case-baseret opgave, hvor de studerende står på egen ben i forhold til at præsentere deres opgaveløsninger.

Forløbet aftales med underviser og er tænkt i disse trin:

1. De studerende arbejder med deres case – enten individuelt eller i mindre studiegrupper på 2- 3 studerende

2. De studerende præsenterer deres case og løsning af opgave – aftalt med underviser – for holdet

3. De studerende får feedback fra underviser og hold på deres opgave

4. Opsamling af læring i fælles wiki på LMS

 

Case-beskrivelse:

De studerende arbejder med en faglig case, der indeholder en simuleret situation / problematik, som den studerende kan forvente at møde i sit kommende job.

Casen sætter rammen for opgaven og aktiviteten.

Casen kan fx bestå af en video fra en lægepraksis eller en psykolog-praksis som primær tekst.

Videoen skal derefter bearbejdes og præsenteres som en del af opgaven.

Fx kan man fra videoen tage klip og kommentere i forhold til etisk datahåndteringspraksis.

Som værktøj kan man anvende screencasts eller video med tale.

Den studerende skal identificere følsom data og forklare, hvordan man forsvarligt håndterer og omdanner data til etisk forsvarlig data (etisk datahåndtering).

Den studerende skal derefter gøre rede for, hvordan man opbevarer og sikrer følsom data.

I aktiviteten inddrages GDPR forordning og relevante digitale platforme således, at den studerende opnår kendskab til både lovgrundlag og de digitale systemer, der anvendes indenfor det faglige felt.

Den studerende skal selv formulere, hvordan han / hun ville gribe opgaven an med referencer til lovmateriale (GDPR) og best practice, som gennemgået med underviseren og holdet.

De studerende fremlægger deres case og deres opgaveløsning for holdet – enten som slides med tale – eller på en fysisk holdundervisningsgang.

Fremlæggelserne får feedback fra underviser og medstuderende – enten online eller på den fysiske undervisningsgang.

Underviser samler op på læring og cases i fælles wiki.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser samler cases, præsentationer og feedback i fælles wiki, som er tilgængelig for holdet på LMS.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser forbereder følgende trin til holdet:

 • Forbered præsentation eller Padlet: Underviser forbereder aktuelle eksempler fra de studerendes “hverdag” for at pejle de studerende ind på emnet:

Find fx 5 forskellige eksempler på GDPR forordningen, som de studerende kan møde i deres hverdag.

GDPR lovgrundlag

GDPR i praksis – diverse eksempler der viser formidling af GDPR, fx på relevante websites.

Eksempler på etisk datahåndtering – indenfor det relevante fagfelt.

Faglig case der giver et indblik i etisk datahåndtering.

Links til lovgrundlag:

https://gdpr.dk/

https://dataethics.eu/

 

Eller:

Forbered Padlet: Lad de studerende selv komme med eksempler, hvor de har mødt GDPR i hverdagen.

 • Forbered præsentation eller Padlet: Underviser forbereder aktuelle fagfaglige eksempler, hvor etisk datahåndtering indgår.
 • Forbered oplæg: Diskuter emnet “etisk datahåndtering” bredt og derefter i en mere snæver faglig forstand – se nedenfor.
 • Diskuter herefter “etisk datahåndtering” med udgangspunkt i den viden, de studerende nu har og med afsæt i det fagfelt, I arbejder med.
 • Brug de officielle websites + faglige websites der forklarer og formidler baggrund og håndtering af forordning som referencer.
 • Lad de studerende samle og dele relevante websites, hvor dataetik formidles.
 • Diskuter hvilke sites, der er brugbare og hvilke ikke så brugbare, så linksamlingen kvalificeres som en slags værktøjskasse.

https://gdpr.dk/

https://dataethics.eu/

Digitale værktøjer til brug for de studerendes præsentationer:

Padlet – eller andre collaborative værktøjer, der kan integreres i LMS.

Adobe Spark eller Screencast-o-matic der kan bruges til præsentation af case og opgaveløsning.

https://padlet.com/dashboard

https://spark.adobe.com/da-DK/

https://screencast-o-matic.com/

 


UDFORMET AF

Pernille Holm Lindhardt, AU Library, Det Kgl Bibliotek – Aarhus.
Sammen med undervisere fra AU Library


INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://dataethics.eu/

DataEthics is a politically independent ThinkDoTank based in Denmark with a European (and global) outreach.

 

https://gdpr.dk/

 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/