Digital referencehåndtering

Aktiviteten afvikles som en workshop hvor der veksles mellem oplæg fra underviseren og hands-on aktiviteter hvor de studerende selv arbejder med et digitalt referencehåndteringsprogram, fx Mendeley. Efter gennemførsel af aktiviteten kan de studerende selvstændigt anvende et digitalt referencehåndteringsprogram og formår at lave en bibliografi, der passer til den valgte publiceringskanal.

Anvendelsen af et digitalt referencehåndteringsværktøj understøtter en akademisk, systematisk arbejdsform som letter arbejdet og sparer tid for de studerende. I workshoppen lærer de studerende desuden, hvordan man kan samarbejde med andre i skriveprocessen ved at bruge et referencehåndteringssystem uden at bryde reglerne om deling og brug af kilder.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Når den studerende kan anvende et digitalt referencehåndteringsværktøj lettes arbejdsprocessen, fordi der dels skabes et godt overblik over referencerne, dels spares vigtig tid i processen med at arbejde med referencerne.

Når de studerende har de akademiske kompetencer til at anvende digitale referencehåndteringsværktøjer får de frigivet mere tid til studier, forskning eller praksis.

Hvis de studerende ikke besidder de akademiske digitale kompetencer som aktiviteten sigter mod, kan det have tidsmæssige konsekvenser fx i form af ikke at kunne overholde deadlines. En afledt konsekvens af det tidsmæssige aspekt kan være akademiske konsekvenser i form af evt. afvisning af arbejdet.

Hvis de studerende ikke har overblik over relevante referencer til deres projekter eller arbejde kan det også påvirke udvælgelsen fra deres indsamlede pulje af referencer. Et eksempel kan være at relevante referencer ikke citeres fordi de overses i mængden, hvis der udelukkende bruges et fysisk arkiv fx i form af fuldtekst og ikke arbejdes med referencehåndtering digitalt.

I puljen af referencer/kilder kan der godt indgå den studerendes egne tidligere udgivelser eller referencer til tidligere studieopgaver, fx bachelorprojekt.

 

UDBYTTE

På baggrund af aktiviteten opnås en langt højere grad af organisering og en mere systematisk tilgang til arbejdet med referencer og kilder. Den studerende får et bedre overblik over sine referencer og en hurtigere arbejdsgang når der udarbejdes manuskripter og i studiearbejdet generelt.

Den studerende får en forståelse af hvordan man opbygger en database med referencer digitalt og hvordan man kan samarbejde med andre i skriveprocessen gennem brug af referencehåndteringsværktøjet.

Den studerendes udbytte af aktiviteten:

 • Kan få referencer ind i referencesystemet, fx Mendeley.
 • Kan oprette en mappe/undermapper/en gruppe til referencer.
 • Kan importere referencer automatisk fra forskellige databaser, fx PubMed, bibliotek.dk, Google Scholar og oprette referencer i referencesystemet manuelt.
 • Kan annotere og tagge referencer samt gemme og dele pdf’er i grupper såfremt det er lovligt.
 • Kan samarbejde med andre i skriveprocessen.
 • Kan citere og indsætte referencer/kilder i skabelon i skriveprogram, f.eks. Word.
 • Kan redigere i referencer, f.eks. sidetal, direkte citater.
 • Kan gøre klar til publicering eller aflevering af manuskript/opgave ved at indsætte en bibliografi/litteraturliste og vælge den rette citationsstil/referencestandard.
 • Kan eksportere og gemme det færdige dokument uden feltkoder.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Den studerende bliver gennem aktiviteten i stand til selvstændigt at anvende et referencehåndteringssystem og får kompetencer til at lave en bibliografi, der passer til den valgte publiceringskanal, fx en tidsskriftsartikel, et bogbidrag eller et studieprojekt på en uddannelse. Publiceringskanalen kan derfor være mere eller mindre givet på forhånd afhængig af hvem der deltager i workshoppen.

Aktiviteten gennemføres ved at bringe den studerendes eget domæne og forskningsfelt, fx medicin, sygepleje eller pædagogik i spil undervejs så aktiviteten opleves relevant for dem som deltager i workshoppen.

 

FØR AKTIVITETEN:
Forud for aktiviteten skal man sikre sig at man ved hvilket referencesystem som den studerende anvender og have alt det tekniske på plads inden undervisningen. Hvis den studerende ikke allerede bruger et bestemt værktøj skal der sendes mail ud med vejledning om installation, evt. licens osv. Hvis de studerende har mulighed for at arbejde via en fjerngang fx en Citrix-forbindelse kan der være særlige ting omkring installation og administration af plugin til skriveprogram, f.eks. Mendeley Cite. De studerende skal forud for aktiviteten have sørget for installation af referencehåndteringssystemet samt plugin til skriveprogram, f.eks. Mendeley Cite til Word.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:
Hvis installation af referencesystemet ikke foregår fra centralt hold i organisationen, fx en IT-afdeling eller der er deltagere på workshoppen som ikke har installeret programmet eller Word-plugin inden aktivitetens start skal underviseren være forberedt på at kunne hjælpe med installationen.

Workshoppen afvikles i tre hovedtrin. Underviseren kan fx orientere sig om detaljerne i trinene ved brug af Mendeley Tutorials (se eksterne ressourcer).

1. Få referencer ind i systemet

 • Den studerende starter med at oprette en profil på Mendeleys hjemmeside (se eksterne ressourcer). Der oprettes en mappe/gruppe.
  Referencer importeres fra f.eks. minimum 3 databaser. Der oprettes referencer manuelt og de stifter bekendtskab med annotering/tagging af referencer. Desuden prøver de at gemme pdf’er, hvis de må.

2. Indsætte et antal referencer i en Word-skabelon

 • Den studerende indsætter både referencer enkeltvis og flere ad gangen. Den studerende skal kunne redigere i referencerne fx sådan at de præcise sidetal vises i direkte citater.

3. Gøre klar til publicering/aflevering

 • Den studerende skal indsætte en bibliografi og vælge den rette citationsstil/referencestandard som f.eks. APA, Harvard eller Vancouver.
 • Der ligger koder bagved i Word når man bruger et referencehåndteringsprogram. Hvis man skal submitte et manuskript eller aflevere en studieopgave i et eksamenssystem kan dokumentet nogle gange ikke læses hvis der stadigvæk ligger feltkoder bagved i dokumentet. Den studerende kan derfor risikere at visningen af dokumentet hos modtager (forlag, eksaminator og censor osv.) i stedet for almindelige tekst vises som tegn/symboler som stjerner, havelåge etc. hvis ikke har de har samme program som den studerende har brugt.

4. Afslutningsvis eksporteres dokumentet derfor uden koder.

 

EFTER AKTIVITETEN:
Efter undervisning er det vigtigt at workshoppen følges op med en case hvor underviser giver skriftlig feedback og feedforward så den studerende ikke strander efterfølgende og ikke kan komme videre. Casen/hjemmeopgaven besvares af de studerende og sendes digitalt til underviser efterfølgende.

Links til slides og videoer sendes digitalt til den studerende eller lægges op i et kursussystem eller LMS, f.eks. Blackboard.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Der laves små, ultrakorte videoer fx optaget med mobiltelefon eller skærmoptagelse med speak svarende til hver af de tre trin i tretrinsraketten. Ved fremtidige aktiviteter kan videoerne genbruges forudsat at det er det samme program og/eller version af referencehåndteringsprogrammet. Underviser skal vide hvilket referencesystem som den studerende anvender og have alt det tekniske på plads inden undervisningen, fx at der er projektor, laserpointer m.m. i lokalet hvor aktiviteten afholdes. Det er en forudsætning, at alle deltagere har adgang til en computer med internetadgang under aktiviteten.
Produktionen af videoerne og de eksterne ressourcer (se links i bunden af aktiviteten) er med til at klæde underviser godt på til at afvikle aktiviteten. Underviser har brug for enten mobiltelefon eller et kamera og et videoredigeringsprogram for at kunne lave de små videoer.
Underviser laver nogle få slides og forbereder en domænespecifik case (medicin, sygepleje, pædagogik etc.) som skal bruges til opfølgning på aktiviteten da det er vigtigt at bringe den studerendes eget domæne og forskningsfelt i spil for at gøre både aktivitet og casen relevant for de studerende. Underviser skal selv have installeret et referencesystem, fx Mendeley, og kunne demonstrere de ting som aktiviteten gennemgår.
Hvis deltagerne skal bruges fælles pc’ere i et it-lokale skal computerne tjekkes for opdateringer og om relevante programmer er installeret.

 


UDFORMET AF
Louise Stenholt, Medicinsk Bibliotek,
Aalborg Universitetshospital, sammen med bibliotekarer og akademisk medarbejder


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Ophavsret i en digital verden

Open Access publicering – undgå predatory journals

Samskrivning uden grænser

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Learning Lib – 8 læringsobjekter om referencehåndtering:
https://learninglib.dk/kategorien/referencehaandtering/

Mendeley Tutorials:
https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM&list=PL2l2W1HkTPKyJ0o4PZ-1rnbSDXP2LPS5E

Mendeley:
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true

Redigering af output styles, Visual CSL Editor:
https://editor.citationstyles.org/visualEditor/

2 Comments

 1. Pingback: Digitalt referenceværktøj – 1. trin – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

 2. Pingback: Sammen søg & del – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.