Del med omtanke

Den studerende opnår gennem aktiviteten grundlæggende kendskab til digital deling af egen produkter og publikationer og andres materialer, som er underlagt copyright, således at den studerende ikke bryder reglerne på området. Ved at deltage i aktiviteten vil den studerende efterfølgende være mere sikker i, hvordan og hvornår man kan bruge digitale fildelingsplatforme som fx Google Drev, Microsoft OneDrive, Dropbox og Mendeley-grupper. Desuden vil den studerende også få viden om, hvor der er hjælp at hente, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Det er nemt, smart og praktisk at dele digitalt via fildelingsplatforme som fx Mendeley, Google Drev eller Dropbox. Derfor er det et arbejdsredskab som mange studerende, undervisere og forskere benytter sig af hvis man fx befinder sig på forskellige lokationer eller arbejder asynkront.

Dog er det en udfordring, at man nemt kommer til at dele noget man juridisk ikke må. Der er potentielt mange faldgruber for den der deler. Et væsentligt område er deling af personfølsomme oplysninger, som er et sted, hvor der er sket juridiske opstramninger, som fx GDPR-lovgivningen fra EU. Eksempler på personfølsomme oplysninger, der ikke uden videre må deles, er personnumre, helbredsoplysninger samt religiøse og politiske tilhørsforhold.

Et andet væsentligt område er deling af materiale, som andre har ophavsretten til. Det er vigtigt at vide, at ophavsretten omfatter alle medie- og dokumenttyper som fx fotografier, videoer, undervisningsmaterialer, artikler, illustrationer og lydoptagelser.

I akademisk sammenhæng er det vigtigt at vide, hvilke udgaver af ens egne og andres publikationer, som man kan dele i fuldtekst med andre. Eksempelvis optræder videnskabelige artikler i mange versioner i løbet af udviklingen fra første udkast til den endelige publicerede version. Det kan fx være lovligt at parallelpublicere en artikel på institutionens repository, men dette er afhængigt af mange omstændigheder såsom udgiverens betingelser, versionen af udgivelsen, om der er tale om grøn Open Access, og at bestemte tidsfrister eller embargo regler overholdes.

 

UDBYTTE

Efter aktiviteten har de studerende kendskab til reglerne for ophavsret og ved hvordan de skal navigere i dem. De har fået grundlæggende viden om, hvad der kan deles med hvem, hvornår og hvordan. De vil desuden vide, hvor man kan hente hjælp i tvivlstilfælde.

  • Kendskab til lovgivning omkring copyright, og hvordan man forholder sig til den, når man deler filer via digitale platforme.
  • Viden om, hvor man kan hente hjælp eller rådgivning om regler og retningslinjer, hvis man får brug for det.
  • Kendskab til mulighederne for parallelpublicering under reglerne for Open Access.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten er holdbaseret undervisning med et væsentligt element af aktiv brugerdeltagelse gennem arbejde og diskussion i mindre grupper undervejs. De væsentligste indholdselementer er diskussion omkring de studerendes nuværende praksis for deling af filer, en gennemgang af de mest almindelige regler for ophavsret og licenser og en præsentation af siden howcanishareit.com. Aktiviteten indeholder også en case-baseret quiz, hvor casen diskuteres og researches i mindre grupper. Til sidst afholdes en diskussion af quizzen i plenum, og udbyttet af aktiviteten evalueres.

 

FØR AKTIVITETEN:
Alle de studerende skal medbringe en computer for at kunne deltage i quizzen. Derudover er det vigtigt at have tænkt over ens egen delingspraksis, fx hvad man deler, hvordan og med hvem samt eventuelle problemer, som man er stødt på i den forbindelse. Det er også en god idé men ikke en forudsætning, hvis deltagerne på forhånd har kigget på howcanishareit.com.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:
1. Velkomst og evt. introduktionsrunde, hvis de studerende ikke allerede kender hinanden.
2. Underviseren får alle på skift til at fortælle, hvad de deler med andre, og hvordan det foregår. Dette kan med fordel gøres digitalt fx med padlet, hvis holdet er stort.
3. Underviseren giver en gennemgang af regler for ophavsret/copyright samt forskellige former for licenser og lovgivning, som materiale kan være underlagt, blandt andet Open Access og GDPR. Begreberne parallelpublicering og det amerikanske ”fair use” introduceres også (se eksterne ressourcer).
4. Hjemmesiden howcanishareit.com introduceres i plenum.
5. En digital case-baseret quiz afholdes, fx i kahoot.it. De studerende inddeles i små grupper af 2-3 personer, enten ved at samarbejde med sidemanden, eller også ved, at underviseren blander de studerende, fx ved at give alle et tal, som bliver til et gruppenummer.
6. I løbet af quizzen præsenteres nogle interessante underviserskabte cases om deling, hvor de studerende skal blive enige om det rigtige svar, baseret på online research af de enkelte cases.
7. De studerendes resultater fra quizzen diskuteres i plenum. Evt. kan en repræsentant fra hver gruppe opsummere deres tanker om de enkelte cases.
8. Underviseren afrunder dagen ved at spørge rundt i rummet til de studerendes udbytte af aktiviteten, som evt. kan give anledning til en fælles diskussion mellem de studerende og underviser.

 

EFTER AKTIVITETEN:

De studerende opfordres til at tænke over deres egen delingspraksis i fremtiden, så den holder sig inden for de juridiske rammer på området. Underviseren deler efter dagen sine slides med deltagerne. Metoden for deling kan variere fra e-mail til brug af et LMS, fx Moodle, hvis det er tilgængeligt for de studerende. Udbyttet vurderes primært gennem de studerendes feedback i de to sidste dele af aktiviteten.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal have et godt kendskab til regler om ophavsret, open access, GDPR etc. (se eksterne ressourcer). Underviser bør sikre sig, at der i lokalet er mulighed for, at alle deltagere kan sidde med en computer. Man bør sikre sig, at der er adgang til at tilslutte opladere til bærbare computere, og der skal være internetadgang for alle. Sørg for at have evt. password til WiFi klar ved aktivitetens begyndelse. De eksterne ressourcer er også en del af materialerne.
Man bør orientere sig grundigt på siden ”How can I share it?” (https://www.howcanishareit.com/), så man er klar til at introducere den for de studerende.
Det er ideelt, hvis bordopstillingen tillader gruppearbejde i mindre grupper, fx ved at have bordene opstillet i små, adskilte klynger.

 


UDFORMET AF
Louise Stenholt, Medicinsk Bibliotek,
Aalborg Universitetshospital, sammen med bibliotekarer og akademisk medarbejder


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Datadeling for begyndere – GDPR

Open access publicering – undgå predatory journals

Ophavsret i en digital verden

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

How can I share it?:
https://www.howcanishareit.com/

Open Access (Uddannelses- og Forskningsministeriet):
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access

Ophavsret:
https://www.legaldesk.dk/artikler/ophavsret
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144

GDPR (Datatilsynet):
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/

Fair principperne (Learninglib.dk):
https://learninglib.dk/learning-object/research-data-management-2-fair-principles/

Fair use (Stanford University Library):
https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/