Deling på SoMe

De studerende skal opnå grundlæggende kendskab til ophavsret på internettet og formå at dele videnskabelige produkter på lovlig vis via sociale medier (SoMe), som fx Twitter, LinkedIn, Mendeley, Research Gate o.l.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen: Ræk ud efter verden.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Det er almindeligt i dag, at links, videoer, fotografier, tekster, lydoptagelser m.v. deles via sociale medier (SoMe). I akademisk sammenhæng, spiller SoMe også en stadigt større rolle, i institutionerne og forskernes branding og netværk. Dette gør sig også gældende blandt studerende der kan bruge SoMe til at opbygge netværk de kan bruge også efter endt uddannelse.

Den store udbredelse af SoMe i befolkningen, gør dem til en oplagt platform til at dele sin egen og andres viden, projekter og forskning og kan være med til at synliggøre og tilgængeliggøre resultaterne af ens akademiske arbejde. Det ligger centralt i FAIR-principperne, at forskningsresultater og –data bør være let tilgængelige for offentligheden. Dette er ikke kun for at fremme forskningen i sig selv, men tjener også til at legitimere den offentlige finansiering af forskning.

Imidlertid er alt ikke tilladt, og det kræver viden om ophavsretlige regler for ikke at bryde loven. Der findes mange regler og retningslinjer at følge, og ofte er selv ens egen akademiske produktion underlagt forskellige licensmæssige krav, som gør, at alt ikke kan deles frit og bredt på SoMe.

 

UDBYTTE

Igennem denne aktivitet får de studerende et grundlæggende kendskab til ophavsret på internettet og formår at dele egne og andres videnskabelige produkter på lovlig vis via sociale medier. Gennem aktiviteten stifter de studerende bekendtskab med følgende:

  • Almindelige regler for ophavsret.
  • Forskellige medietyper og hvordan de må deles på SoMe.
  • Forskellige typer af licenser, herunder Open Access, og deres relation til deling på SoMe.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

1. Præsentation af Kulturministeriets ”Ophavsret på internettet”
2. Diskussion af problemstillinger ved hjælp af cases
3. Quiz for at samle op og tjekke de studerendes udbytte.

Aktiviteten består af tre overordnede dele. Først gennemgås almindelige regler for ophavsret på internettet. Dette foregår i plenum. Derefter benyttes en række cases til at diskutere problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med deling på SoMe. Til sidst vil en quiz sørge for at samle op på indholdet og give de studerende en mulighed for at finde ud af, om de kan huske de væsentligste pointer om ophavsret og SoMe.

 

FØR AKTIVITETEN:
Inden aktiviteten skal de studerende sørge for at overveje et par eksempler fra deres egen brug af SoMe, gerne som en del af deres akademiske virke, som kan bruges som input til diskussionen i plenum. Da quizzen er digital, bør man også medbringe en computer.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN:
Aktiviteten er opbygget på følgende måde:

  1. Først bydes velkommen, og de studerende opfordres til enkeltvis at fortælle om deres brug af SoMe til at dele deres akademiske resultater. Ved store hold kan man i stedet anvende padlet eller word cloud til digitalt at indsamle og illustrere de studerendes erfaringer med SoMe.
  2. Underviseren fremlægger herefter Kulturministeriets vejledning til ”Ophavsret på internettet”
  3. Hjemmesiden undervislovligt.dk præsenteres af underviseren. Undervejs kan der stilles refleksionsspørgsmål, gerne inspireret af svarene i aktivitetens trin 1.
  4. De studerende præsenteres for nogle cases af underviseren. De enkelte cases er forberedt af underviseren. Herefter opdeles de studerende i mindre grupper, som hver skal diskutere en case.
  5. Efter afsluttet diskussion præsenterer hver gruppe resultatet af deres diskussion om casen.
  6. Underviseren afvikler en digital quiz for de studerende, som enten besvares individuelt via. mobiltelefon eller computer.
  7. Afrunding og opsamling af de væsentligste pointer fra aktiviteten.

 

EFTER AKTIVITETEN:
Vurderingen af deltagernes udbytte af aktiviteten foregår igennem den digitale quiz og den efterfølgende afrunding og opsamling. Undervisningsmaterialet samt links til gode ressourcer om emnet (se forslag under eksterne ressourcer) deles digitalt med de studerende.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal have kendskab til ophavsret på internettet og SoMe (se eksterne ressourcer). Det anbefales at orientere sig på Kulturministeriets hjemmeside samt på undervislovligt.dk. ”What’s law got to do with it”, som er givet i de eksterne ressourcer, er også god at gennemgå.. Til undervisningen kræves, at alle de studerende enten medbringer en smartphone eller en computer med internetforbindelse. Det er vigtigt, at de studerende har mulighed for at bruge WiFi til aktiviteten.
Case-arbejdet i mindre grupper kræver, at der er forberedt en case til hver gruppe. Cases bør indeholde en situation med deling på SoMe, som kunne forekomme i de studerendes akademiske hverdag, gerne med et indbygget dilemma. De forskellige cases bør både dække eksempler på lovlig og ulovlig deling på SoMe (se eksterne ressourcer). Lokalet skal både tilbyde mulighed for præsentation og diskussion i plenum og arbejde i mindre grupper.
Quizzen kræver også forberedelse, og kan fx afvikles via den gratis platform kahoot.it.

 


UDFORMET AF
Louise Stenholt, Medicinsk Bibliotek,
Aalborg Universitetshospital, sammen med bibliotekarer

Bearbejdet til brug for linjeføring af Anne Bagger, Bo Søgaard Jensen, Henrik Tang, KUB


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Open Access publicering – undgå predatory journals
Hvorfor open access?

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Ophavsretsloven (Retsinformation)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796

Ophavsret på internettet (Kulturministeriet):
https://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/ophavsret-paa-internettet/

Undervislovligt.dk (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, UBVA). Siden handler om hvad ophavsretsloven og persondataloven siger, når det kommer til undervisning og dækker fra grundskole til universitetsniveau:
https://undervislovligt.dk/?lang=en

‘What’s law got to with it’ (learninglib.dk). En tværfaglig e-læringsaktivitet på phd-niveau:
https://learninglib.dk/learning-object/whats-law-got-to-do-with-it/

Derudover kan man henvise til Universiteternes hjemmesider med information om ophavsret for forskere og studerende, fx:
Ophavsret (Aalborg Universitet):
https://www.ophavsret.aau.dk/