Digitalt videnshierarki

I denne aktivitet optrænes den studerendes evne til at skelne mellem viden på forskellige niveauer; det formidlende, det faglige og det videnskabelige niveau.
Den studerende præsenteres for forskellige digitale kilder (blogs, websider, artikler fra databaser, nyhedssider mm), og skal efterfølgende placere dem i et videnshierarki.
Derved skærpes den studerendes evne til kritisk at udvælge relevante kilder, og til at vurdere hvordan og hvornår en digital kilde er relevant at bruge i akademisk kontekst.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Med den mængde tilgængelig viden der findes online, er det nødvendigt at være i stand til at skelne og vurdere mellem forskellige typer af digitale kilder.
Studerende kan være tilbøjelige til ukritisk at anvende kilder på for lavt fagligt niveau, og det kan være en medvirkende faktor til, at kvaliteten af det indhold der produceres på baggrund af kilderne, ikke opfylder de akademiske krav i tilstrækkelig høj grad.

I aktiviteten her anvendes en analytisk opdeling af kildetyper (formidlende, faglige og videnskabelige) for at hjælpe den studerende til lettere at vurdere en given kildes relevans i en bestemt kontekst. Aktiviteten er primært tænkt som noget der kan bruges i forbindelse med opgaver og projekter, f.eks.til indhentning og anvendelse af kilder i en research situation.

 

UDBYTTE

  • Den studerende opnår viden om særlige kendetegn ved bestemte typer af digitale kilder. F.eks. at videnskabelige artikler ofte har abstracts, og at formidlende artikler tit har faktabokse, mens faglige artikler ofte bruger fagsprog uden yderligere forklaring.
  • Den studerende opnår færdigheder til kritisk at kunne opdele kilder efter niveau, således at den studerende forstår forskellen på viden på formidlende, fagligt og videnskabeligt niveau.
  • Den studerende opnår viden om i hvilken kontekst de forskellige niveauer kan være brugbare, f.eks. i forbindelse med projekters anvendte litteratur.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal placere digitale kilder (blogs, websider, artikler fra databaser, nyhedssider) i et videnshierarki (i form af en trekant) og lære hvordan og hvornår en given digital kilde er relevant at bruge. Underviseren udvælger selv relevante kilder, og producerer et simpelt dokument med en niveaudelt trekant som beskrevet under forberedelse. Disse kan enten printes, eller bruges i et digitalt samarbejdsværktøj.

 

FØR AKTIVITETEN
Lad de studerende læse om kildekritik og kildevurdering før timen, f.eks. på: https://bibliotek.kea.dk/da/?id=193

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Underviser forklarer kort de studerende om principperne bag videnshierarkiet, og de forskellige niveauers særlige kendetegn. Herunder formidlende, fagligt og videnskabeligt niveau. Kom også ind på, at det gælder både digitale og analoge kilder, men at fokus her er på kilder fundet online. Se f.eks. en gennemgang af hierarkiet her: https://bibliotek.kea.dk/da/?id=193#qx-kea-text-991279
2. Underviser præsenterer eksempler på de forskellige niveauer i hierarkiet. Der kan ses et par eksempler på kilder fra de forskellige niveauer i videoen under punkt 1.
3. Underviser viser øvelsen for de studerende, og placerer et par kilder korrekt i det digitale værktøj/dokument/trekant, med forklaring om hvorfor de skal placeres sådan.
4. Inddel de studerende i grupper af 2-4.
5. Uddel øvelsen (som underviseren selv har produceret) via link til digitalt værktøj/dokument eller udprintet videnshierarki, hvor kilderne kan placeres.
6. Lad de studerende placere kilderne i hierarkiet, med mulighed for vejledning.
7. Tag kilderne én ad gangen, og diskutér hvor de forskellige grupper har placeret dem, og hvorfor. Hold i opsamlingen fokus på,at videnshierarkiet er en vejledende model, og at nogle kilder måske kan placeres ”mellem” niveauer.


EFTER AKTIVITETEN

Brug diskussion og feedback fra de studerende omkring opgaveløsning fremadrettet i forbindelse med andre moduler/øvelser, og/eller vidensdel med relevante undervisere, om at de studerende er blevet introduceret til emnet.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
I et dokument, lav en trekant med formidlende i bunden, fagligt i midten, og videnskabeligt i toppen (ligesom madpydramiden). Et dokument med videnstrekant, i et digitalt samarbejdsværktøj, f.eks. google docs, word, padlet eller andre digitale værktøjer. Underviseren producerer selv dokumentet med trekanten, som beskrevet under forberedelse.
Find eksempler på digitale kilder som kan placeres på de forskellige niveauer i videnshierarkiet. Læg dem i samme dokument som trekanten i f.eks. google docs, word, padlet eller andre digitale værktøjer. Brug kilder der er forholdsvist lette at placere, og brug evt. bare første side af kilden, så der ikke skal læses/skimmes så meget. Eksempler på kilder. Det kan være en eller flere artikler indenfor emnet, som nemt kan findes i f.eks. dagblade/blogs (formidlende) fagblade, lærebøger (faglige) og videnskabelige artikler (videnskabelige).
Sæt dokumentet op så de studerende har mulighed for at vurdere og placere de valgte kilder i hierarkiet.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek sammen med informationsspecialister og studerende.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Billedjagten – Aktivitet, som styrker de studerendes digitale kompetencer indenfor vurdering af billedmateriale.

Forskning eller ej – Aktivitet, som styrker de studerendes kompetencer til at vurdere akademiske kilder..

Er det sandt eller falsk?– (Kategori: kritisk vurdering af information)

Fusk eller forskning – (Kategori: troværdighed)

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://kea.dk/5-korte/sourcetool/generic/
Web applikation med visuelt værktøj til placering af kilder. (denne form kan overføres til blot at køre i et word dokument, google doc, padlet eller lignende ved at sætte dokumentets billeder op, således at thumbnails af de valgte kilder kan trækkes op på trekanten).

https://kea.dk/5-korte/
Web applikation med små videoer og tips til at studere. I den del der hedder ”research”, vælg den del der hedder ”om research” for forklaring af videnshierarki samt visuel repræsentation af trekanten. (findes også i app store/google play, søg på 5 korte) Kan også findes under “kildekritik” på siden: kea.dk/studieviden.

One Comment

  1. Pingback: Forskning eller ej? – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.