Variation i formidling

De studerende får en faglig problemstilling som de skal besvare; og hvor svaret skal formidles ved brug af video og podcast, som eksempler på visuelle og auditive redskaber til kommunikation.
De studerende skal arbejde i grupper, hvor de dels skal løse opgaven, og dels arbejde med at give og modtage feedback på deres produktion.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Den studerende skal kunne tage varierede medietyper i brug ved forskellige faglige produktioner, fremstillinger og præsentationer gennem deres studieforløb.

Den studerende skal besidde relevante, formidlingsmæssige kompetencer i forhold til fremtidig arbejdsliv; og løbende være i stand til at lære sig nye formidlingsformer og medietyper.

Den studerende skal have forståelse for, hvilke medietyper er egnede til hvilke præsentationer og formidling budskaber – lyd, billede, tekst og kombinationer heraf.

 

UDBYTTE

Den studerende stifter bekendtskab med forskellige medietyper, og lærer sig selv at anvende nye redskaber.

Den studerende opnår kompetencer i at formidle et budskab på flere forskellige medier (visuelt og auditivt).

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal formidle et fagligt budskab som video og som podcast, som eksempler på visuelle og auditive redskaber til kommunikation.

De studerende skal arbejde med den givne faglige kontekst i grupper.

 

FØR AKTIVITETEN
Underviser beder de studerende om at gøre sig bekendt med de relevante programmer inden undervisningen: Checke at de har adgang; undersøge dem, og konsultere vejledningen for muligheder og begrænsninger.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. Underviser giver et kort oplæg om de to præsentationsformer, og de formidlingsteorier de bygger på.
 2. De studerende inddeles i grupper.
 3. Hver gruppe får et faglig problemstilling som de skal besvare, og formidle svaret af ved brug af de udvalgte programmer.
 4. Grupperne får en uge til at producere henholdsvis en video og en podcast, hver af et par minutters varighed. Resultatet skal uploades på læringsplatformen.
 5. I den følgende uge får alle grupper til opgave at give feedback på de andre gruppers produktioner. Der skal gives feedback på mindst to andre gruppers produktioner.
 6. Feedback skal gives på
  1. Er budskabet klart?
  2. Hvor godt er værktøjets muligheder udnyttet?
  3. Feedback skal relatere sig til de formidlingsteorier, som underviser har redegjort for.
 7. De enkelte grupper præsenterer deres produktioner for holdet. De motiverer deres produktion, og inddrager og forholder sig til den forløbne uges online-feedback.
 8. Underviser samler op på fremlæggelse og diskussion på holdet, med fokus på hvordan – og hvor godt – mediet er udnyttet.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser kan overveje at lade mindst et af værktøjerne indgå i en efterfølgende faglig aktivitet på kurset (portfolio, eksamen, eller lign.).

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser forbereder et oplæg om formidlingsteori i relation til de valgte præsentationsformer (visuelt og audiologisk). Underviser kan vælge at uploade en eller flere tekster på læringsplatformen, som de studerende kan orientere sig i. Programmer som f.eks:

 • Adobe Spark
 • Moovly
 • Audacity
Underviser udvælger de programmer der skal bruges til øvelsen, og gør sig bekendt med dem. Programmerne kan være frit tilgængelige programmer, eller programmer som undervisningsinstitutionen stiller til rådighed.
Link til programmer, manualer m.m. uploades til læringsplatform i god tid inden aktivitetens start.
Underviser planlægger gruppeinddeling og udvælger spørgsmål, inden aktivitetens start.

 


UDFORMET AF
Søren Elle, AU Library,
sammen med bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Video og feedback

Akademisk videoproduktion

Multimodalitet

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Bang, Jørgen og Christian Dalsgaard

Digital forsknings‐ formidling – Kommunikative potentialer ved at anvende Web 2.0 til videnskonstruktion

Læring & Medier (LOM) – nr. 1 – 2008

Adobe Spark

https://www.adobe.com/products/spark.html

Moovly

https://www.moovly.com/

Audacity

https://www.audacityteam.org/