Akademisk digital formidling

Aktiviteten Akademisk digital formidling giver kompetencer til den studerende i forhold til fremstilling af akademiske problemstillinger under udnyttelse af digitale værktøjer. Værktøjer, som også kan ligge til grund for digitale akademiske samarbejdsformer, og som derfor ruster den studerende til fremadrettet at kunne navigere tidssvarende på et digitalt arbejdsmarked – både i og udenfor den akademiske verden. Aktiviteten giver således kendskab til og fortrolighed med at anvende den akademiske digitale skrivegenre,

De studerende producerer en kort tekst, der overholder alle fagets regler for akademisk fremstilling, og udnytter digitale værktøjers muligheder.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen: Formidl din viden digitalt

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Den studerende mangler kompetencer til at

 • Kunne fremstille akademiske problemstillinger under inddragelse af relevante digitale værktøjer
 • Udnytte digitale værktøjer som kan ligge til grund for digitale samarbejdsformer

Mangler den studerende disse akademiske digitale kompetencer vil den studerende ikke kunne udvise fornødne kvalifikationer og robusthed ift. at kunne navigere tidssvarende på et fremadrettet digitalt arbejdsmarked – både i og udenfor den akademiske verden.

 

UDBYTTE

Ved akademisk digital fremstilling af tekst vises kendskab til og fortrolighed med den akademiske digitale skrivegenre (struktur, argumentation og diskussion)

Ved udvælgelse af fagligt relevant akademisk litteratur som grundlag for akademisk digital fremstilling vises kendskab til og fortrolighed med og søgning i fagets digitale kernedatabaser.

Ved udarbejdelse af litteraturliste til akademisk digital fremstilling af tekst vises også kendskab til og fortrolighed med fagets akademiske standarder for reference (import / eksport fra ovennævnte digitale databaser)

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Der stilles individuelle opgaver til de studerende, som med udførelsen af opgaven skal vise kendskab til og fortrolighed med digital akademisk fremstilling om et givet fagligt relevant emne:

 1. Redegørelse for forskningsspørgsmål
 2. Beskrivelse af teoretisk litteraturgrundlag (redegørelse for valg af kilder fundet i fagets digitale kerne databaser),
 3. Redegørelse for metode samt diskussion, konklusion og evt. perspektivering
 4. Udfærdige referenceliste i henhold til fagets akademiske referencestandard

 

FØR AKTIVITETEN

Underviser sørger for:

Introduktion til / erindring om fremstilling, herunder struktur af en akademisk tekst: Forskningsspørgsmål, teorigrundlag, metode redegørelse, diskussion, konklusion, perspektivering.

Introduktion til / erindring om det digitale element i ovennævnte

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Underviser aktion:

 1. Opgaver stilles til den individuelle studerende
 2. Den enkelte studerende bedes vælge et emne, om hvilket der skal skrives en akademisk fremstilling
 3. Den enkelte studerende skal selvstændigt søge finde og udvælge tre relevante akademiske tekster som litteraturgrundlag for artiklen (fagets videnskabelige (elektroniske) kernedatabaser)
 4. Der udfærdiges en akademisk tekst udfra de givne anvisningere (se: før aktiviteten)
 5. Der udarbejdes en litteraturliste på baggrund i fagets akademiske reference standard
 6. Den færdige digitale akademiske fremstilling uploades på den fagets virtuelle læringsplatform

 

EFTER AKTIVITETEN

De studerende redegør evt. i det virtuelle klasserum for egne fremstillinger

De studerende giver evt. hinanden peer-feedback

Underviser giver evt. feedback

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Fagligt grundlag:
Der udarbejdes øvelser og anvisninger til øvelsesflow / metode til akademisk digital fremstilling
Materialer: Værktøjs- og demogrundlag (tekstbehandlingsprogrammer som Word, Google Docs, Pages etc.) for de relevante øvelser skal afdækkes forud for forløbet.. Underviser skal sætte sig ind i mulige digitale værktøjer, som de studerende kan / vil bruge. De studerende kan have forhåndskendskab til digitale værktøjer, som underviser skal orientere sig i.
Teknisk grundlag:
Underviser afprøver udvalgte digitale værktøjer.
God ide at inddrage de studerende for afdækning af værktøjer de anvender!
Kombi fagligt / teknisk grundlag: Underviser afprøver selv de stillede øvelser. Relevante digitale informationsressourcer afsøges, så underviser har et godt overblik.

 


UDFORMET AF
Pernille Holm Lindhardt, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Karen Harbo og Søren Elle, AU Library,
sammen med biblioteksansatte


INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Relevante digitale værktøjer, samskrivnings- og samarbejdsværktøjer, som

Google Docs https://docs.google.com/document/u/0/?hl=da

MS Teams
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=da

Zoom
https://zoom.us/

Zotero (for deling af ressourcer)
https://www.zotero.org/

Digitale informationsressourcer som er tilgængelige for de respektive studerende, som

https://library.au.dk/

https://www.kb.dk/