Akademisk digital samskrivning

Denne aktivitet har til formål at sætte fokus på en kollaborativ proces og produktion af en digital synopsis.

Aktiviteten har til formål at udvikle de studerendes kendskab til forskellige digitale formater samt udvikle de samarbejdsprocesser, der kræves for at kunne frembringe et fælles akademisk, digitalt slutprodukt.

I aktiviteten arbejder de studerende med digital samskrivning i deres studiegruppe:

I aktiviteten er der fokus på at udvikle de studerendes akademiske, digitale kompetencer i forhold til digital samskrivning, digitalt gruppearbejde og evnen til at foretage digitale, kollaborative beslutninger.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 2 i STAK-linjeføringen: Formidl din viden

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Den studerende kan mangle viden om, hvordan et skriftligt akademisk delprodukt indgår som en del af et samlet skriftligt akademisk produkt.

Hvis denne digitale kompetence ikke trænes kan den studerende opleve, at han / hun ikke er klædt på til at indgå i digitale kollaborative projekter og samarbejder, hvor man dels skal kunne arbejde på egen hånd og hvor de individuelle bidrag i sidste ende skal indgå i en helhed og spille sammen.

På studiet vil det at kunne indgå i kollaborative projekter være en grundlæggende kompetence.

Efter studiet vil det være en central kompetence at kunne samskrive med andre med fokus på et samlet slutprodukt.

 

UDBYTTE

I aktiviteten indgår den studerende i en digital samproduktion med sine medstuderende.

I aktiviteten er der fokus på at udvikle de studerendes akademiske, digitale kompetencer i forhold til digital samskrivning, digitalt gruppearbejde og evnen til at foretage digitale, kollaborative beslutninger f.eks. i forhold til at redigere og udarbejde endelige digitale produkter til aflevering ud af gruppen.

Gruppen arbejder sammen om at beskrive, hvordan bidraget skal udføres, hvor det skal bo og hvordan gruppen sikrer, at de enkelte bidrag får den forventede kvalitet og at det endelige produkt leveres i den kvalitet og i det format, der er aftalt inden for opgavens krav.

Aktiviteten giver gruppen en fælles forståelse af, hvordan man skaber et samlet digitalt produkt

Aktiviteten lærer den studerende at anvende digitale formater, der præsenterer et samlet akademisk produkt.

Den studerende opnår kompetencer til at kunne strukturere både delelementer og helheder i en akademisk samskrivning i et digitalt format.

F.eks. en akademisk rapport eller en akademisk (forsknings-) artikel.

Den studerende får kompetencer til at:

 • Udvælge delelementer
 • Struktur på opbygning
 • Prioritering af elementer
 • Vægtning af delelementer
 • Vurdere akademisk niveau
 • Vurdere helheden
 • Udarbejde en endelig version som afleverings-klart slutprodukt.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Studiegruppen samarbejder om og aftaler retningslinjer for processen.

De studerende udarbejder i studiegruppen en plan for og en struktur på deres samskrivning af synopsis. Udgangspunktet kan være en model eller skabelon for synopsis som er kendt fra gruppens undervisning.

Underviser godkender et udkast, inden gruppen går videre for at sikre, at gruppen er på rette spor.

Gruppen gennemgår følgende steps:

 • Opgavefordeling
 • Tidsplan aftales i studiegruppen
 • Produktion: hvem skriver hvad?
 • Feedback-rutine aftales
 • Samproduktion- hvilke digitale værktøjer bruger vi?
 • Samle produktet til en gennemarbejdet helhed.
 • Aflevere produkt i et aftalt, endeligt format

 

FØR AKTIVITETEN

Underviser sørger for at formidle formalia til de studerende f.eks. på deres Learning Management System (LMS) – altså: hvilke krav skal være opfyldt i forhold til eksamenskrav og bekendtgørelse.

De studerende sætter sig ind i de formelle krav til synopsis og sørger for at afklare evt tvivlsspørgsmål med underviser f.eks. via et online vejledningsmøde med hver studiegruppe.

De studerende i studiegruppen afklarer rammer for samskrivningen og aftaler rammer og format med underviseren.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Når aftale om rammer og format er på plads med underviser, aftaler de studerende i deres gruppe følgende i forhold til gruppens arbejde:

 • Forberedelse: Fagligt stof, hvem forbereder hvad?
 • Aftale: Hvor og hvor tit mødes vi? Gruppen aftaler praktik og indhold for online møder f.eks. på Zoom eller Teams
 • Aftale: Hvor bor vores indhold? Hvilke digitale platforme til samproduktion bruger vi f.eks. Google Drev eller Microsoft Teams
 • Aftale: Hvordan arbejder vi? Gruppen aftaler arbejdsform og forpligtelser
 • Aftale: Gruppen aftaler, hvad er vores tidsrammer og aftaler?
 • Gruppen laver en fælles “arbejdskontrakt” – plan for alle aftaler og tidsplan ligger i et fælles virtuelt grupperum.

Samskrivning:

Gruppen arbejder med samskrivning og bruger disse skriveprocesser undervejs:

 • Brainstorm
 • Mindmap (f.eks. Mindmeister)
 • Pre-writing i google docs – individuelt
 • Feedback-rutiner
 • Skrivning i samme doc – fælles
 • Feedback
 • Tilretning
 • Tjek af formalia
 • Korrektur
 • Review af eksterne f.eks. en makker-studiegruppe?
 • Præsentation af produktet – produktet lægges i LMS til underviser, det kan evt deles med eller præsenteres for holdet for at dele erfaring og viden

 

EFTER AKTIVITETEN

Underviser giver feedback på produkt.

Underviser giver feedback på proces.

Gruppen drøfter med underviser: Hvad gik godt, hvad gik mindre godt? Opmærksomhedspunkter til næste gang.

Gruppen sammenfatter vigtigste læring og erfaringer. Dette kan med fordel deles med resten af holdet f.eks. via LMS.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Fokus for underviser er at kunne understøtte studiegruppernes arbejde og gøre dem opmærksom på, hvor og hvordan de bedst håndterer det digitale samarbejde. Underviser sørger for adgang til modeller og skabeloner som studiegruppen kan anvende som inspiration. f.eks. via LMS
Det er nødvendigt for underviseren at have overblik over de trin som de studerende skal igennem. Det kan f.eks. være forslag til skrivemodeller, skabeloner til brainstorm og mindmaps, digitale platforme og digitale præsentationsværktøjer, som de studerende kan bruge i de forskellige faser af processen.

 • F.eks. Google drev, Microsoft Teams. Google Meet eller Zoom,
Underviseren kan med fordel lave en “køreplan” for studiegruppen, som de kan bruge som udgangspunkt og tilrette hvor nødvendigt. Underviser sørger for adgang i LMS til forklaringer på, hvad der forventes af både den enkelte og gruppen i processen.
Underviseren kan også:

 • Opsætte mål for for aktiviteten.
 • Sørge for at udvælge relevante teknologier
 • Udarbejde en tidsplan
 • Udarbejde en kontrakt
Underviser giver eksempler i LMS på, hvordan værktøjer og en arbejdsrutine kan se ud.

 


UDFORMET AF
Pernille Holm Lindhardt, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Karen Harbo og Søren Elle, AU Library,
sammen med biblioteksansatte og undervisere.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Anerkendende skriftlig dialog

Digitalt samarbejde og samskabelse

Skærmdeling samskrivning og deling af dokumenter

Online omsorg fra dilemma til spilleregler

INSPIRATIONSKORT