Digitale vidensniveauer

I denne aktivitet introduceres den studerende til tre vidensniveauer med stigende faglig kompleksitet (det formidlende, det faglige og det videnskabelige niveau), og til hvorfor det er en god ide at rangere og opdele viden, når man arbejder med kilder i en akademisk kontekst.

Ved at blive præsenteret for forskellige digitale kilder (blogs, websider, artikler fra databaser, nyhedssider m.m.) og efterfølgende blive bedt om at placere dem på det rette vidensniveau, skærpes den studerendes kompetencer til kritisk at udvælge relevante kilder på et passende fagligt niveau, og til at vurdere hvordan og hvornår en digital kilde er relevant at bruge i akademisk kontekst.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen Digital kildekritik – fra fake news til forskning

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

For at opnå en god akademisk praksis ift. at arbejde med kilder, er det et vigtigt skridt, at den studerende tidligt i sit studieforløb, tilegner sig basale kompetencer til at kunne afkode og skelne mellem forskellige vidensniveauer. Dette gælder især når der søges online, da man her ofte kan støde på kilder, der ikke er på et passende niveau til en akademisk opgave, eller udgiver sig for at være forskningsbaserede, uden at følge de basale principper om videnskabelig redelighed. Det kunne f.eks. være i form af formidlende artikler om faglige eller videnskabelige emner, eller interessegrupper der med udgangspunkt i politiske, ideologiske eller religiøse interesser, uretmæssigt påberåber sig at være videnskabelige.

Studerende, som ikke er i stand til at skelne mellem de forskellige vidensniveauer, kan være tilbøjelige til ukritisk at anvende kilder på for lavt fagligt niveau, hvilket kan være en medvirkende faktor til, at kvaliteten af det indhold, der produceres på baggrund af kilderne, ikke opfylder de akademiske krav i tilstrækkelig høj grad.

I aktiviteten her anvendes en analytisk opdeling af kildetyper (formidlende, faglige og videnskabelige) for at hjælpe den studerende til lettere at vurdere en given kildes relevans i en bestemt kontekst.
Aktiviteten er primært tænkt til studerende, som lige er påbegyndt deres uddannelse, og som ikke endnu er velbevandret udi at arbejde med kilder ud fra god akademisk praksis. Ved tidligt at introducere de studerende til de digitale vidensniveauer, giver man dem gode forudsætninger til at kunne bygge videre på deres digitale akademiske kompetencer – særligt inden for kildekritik og troværdighed.

 

UDBYTTE

  • Den studerende opnår viden om særlige kendetegn ved digitale kilder på de tre niveauer. F.eks. at videnskabelige artikler ofte har abstracts, og at formidlende artikler tit har faktabokse, mens faglige artikler ofte bruger fagsprog uden yderligere forklaring.
  • Den studerende opnår færdigheder til kritisk at kunne opdele og rangere kilder efter niveau, således at den studerende forstår forskellen på viden på formidlende, fagligt og videnskabeligt niveau
  • Den studerende opnår viden om i hvilken kontekst de forskellige niveauer kan være brugbare, f.eks. i forbindelse med projekters anvendte litteratur.
  • Den studerende opnår digitale kildekritiske kompetencer på et niveau som er oplagt og nemt bygge videre på for at sikre, at den studerende i løbet af sin studietid kan arbejde med kilder ud fra god akademisk praksis. Desuden danner aktiviteten grundlag for det videre arbejde i forbindelse med linjeføringen digital kildekritik og fake news, og bliver brugt som et grundlæggende værktøj til grovsortering af kilder i de kommende aktiviteter.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende skal placere digitale kilder (blogs, websider, artikler fra databaser, nyhedssider) på tre vidensniveauer (i form af en trekant) og lære hvordan og hvornår en given digital kilde er relevant at bruge. Underviseren udvælger selv relevante kilder, og producerer et simpelt dokument med en niveaudelt trekant som beskrevet under forberedelse. Disse kan enten printes, eller bruges i et digitalt samarbejdsværktøj.

 

FØR AKTIVITETEN
Lad de studerende læse om kildekritik og kildevurdering før aktiviteten, f.eks. på: https://bibliotek.kea.dk/da/?id=193

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviser forklarer kort de studerende om principperne bag vidensniveauerne, og de forskellige niveauers særlige kendetegn. Herunder formidlende, fagligt og videnskabeligt niveau. Kom også gerne ind på, at det gælder både digitale og analoge kilder, men at fokus her er på kilder fundet online. Se f.eks. en gennemgang af vidensniveauerne her: https://bibliotek.kea.dk/da/?id=193#qx-kea-text-991279

2. Underviser præsenterer eksempler på de forskellige niveauer. Der kan ses et par eksempler på kilder fra de forskellige niveauer i videoen under punkt 1.

3. Underviser viser øvelsen for de studerende, og placerer et par kilder korrekt i det digitale værktøj/dokument/trekant, med forklaring på hvorfor de skal placeres sådan.

4. Inddel de studerende i grupper af 2-4.

5. Uddel øvelsen (som underviseren selv har produceret) via link til digitalt værktøj/dokument eller udprintet videnstrekant, hvor kilderne kan placeres.

6. Lad de studerende placere kilderne i trekanten, med mulighed for vejledning.

7. Tag kilderne én ad gangen, og diskutér hvor de forskellige grupper har placeret dem, og hvorfor. Hold i opsamlingen fokus på, at vidensniveauerne er vejledende, og at nogle kilder måske kan placeres ”mellem” niveauer.

 

EFTER AKTIVITETEN

For at opsummere og nuancere vidensniveauerne, kan man med fordel efter aktiviteten tage en fælles diskussion – evt. med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige niveauer?
  • Kan man rangere kilderne yderligere? (Er der f.eks. nogle formidlende kilder, som er på et højere niveau end andre?)
  • Skal man som studerende altid søge efter at anvende kilder på højeste vidensniveau?
  • En ting er at kunne rangere kilder på de forskellige vidensniveauer, men hvad skal vi mere gøre for at sikre, at vi arbejder med kilder ud fra god akademisk praksis?
  • Hvad med utroværdige kilder og fake news. Hvordan skal vi håndtere og vurdere disse?
  • Hvilke kildekritiske værktøjer, modeller eller metoder kender I?

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
I et dokument, lav en trekant med formidlende i bunden, fagligt i midten, og videnskabeligt i toppen (ligesom madpydramiden).

Et dokument med videnstrekant, i et digitalt samarbejdsværktøj, f.eks. google docs, word, padlet eller andre digitale værktøjer. Underviseren producerer selv dokumentet med trekanten, som beskrevet under ‘Forberedelse’.
Find eksempler på digitale kilder som kan placeres på de forskellige niveauer. Læg dem i samme dokument som trekanten i f.eks. google docs, word, padlet, Flinga eller andre digitale værktøjer. Brug kilder der er forholdsvist lette at placere, og brug evt. bare første side af kilden, så der ikke skal læses/skimmes så meget. Eksempler på kilder. Det kan være en eller flere artikler indenfor emnet, som nemt kan findes i f.eks. dagblade/blogs (formidlende) fagblade, lærebøger (faglige) og videnskabelige artikler (videnskabelige).
Sæt dokumentet op så de studerende har mulighed for at vurdere og placere de valgte kilder i trekanten.

 


UDFORMET AF

KEA Bibliotek,

Sammen med Informationsspecialister og studerende.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Billedjagten – Aktivitet, som styrker de studerendes digitale kompetencer indenfor vurdering af billedmateriale.

Forskning eller ej – Aktivitet, som styrker de studerendes kompetencer til at vurdere akademiske kilder..

Fusk eller forskning

 

INSPIRATIONSKORT

EKSTERNE RESSOURCER

https://kea.dk/5-korte/sourcetool/generic/
Web applikation med visuelt værktøj til placering af kilder. (denne form kan overføres til blot at køre i et word dokument, google doc, padlet eller lignende ved at sætte dokumentets billeder op, således at thumbnails af de valgte kilder kan trækkes op på trekanten).

 

https://kea.dk/5-korte/
Web applikation med små videoer og tips til at studere. I den del der hedder ”research”, vælg den del der hedder ”om research” for forklaring af vidensniveauerne samt visuel repræsentation af trekanten.
(findes også i app store/google play, søg på 5 korte)
Kan også findes under “kildekritik” på siden: kea.dk/studieviden.