Deling og samarbejde om referencer

Mange studerende vil på et tidspunkt indgå i et eksternt medieøkologisk netværk, og have et ønske om at dele referencer. Der kræves dog oftest flere overvejelser end blot at oprette et fælles cloud-baseret referencebibliotek.
De studerende skal formulere spilleregler for det fælles referencebibliotek:

 • Hvad er de overordnede rammer og aftaler for det fælles projekt / den fælles artikel el.lign.?
 • Hvilke krav stilles der til de delte referencer?
 • Hvordan skal referencerne håndteres i referenceværktøjet?

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen: Ræk ud efter verden.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Den studerende vil på et tidspunkt skulle indgå i faglige fællesskaber, der ligger uden for holdet eller institutionen.
Når dette sker, vil der ofte være et ønske om et fælles bibliotek til gruppens referencer. Den studerende har sikkert allerede stiftet bekendtskab med et referenceprogram, og måske allerede delt et bibliotek med en eller flere på sit hold.
Når samarbejde herefter opstår på tværs af institutioner eller på anden måde er ekstern, vil aftaler, beskrevne og definerede retningslinjer om et fælles referencebibliotek, være gunstig for det fremtidige samarbejde.
De studerende kan med afsæt i et digitalt møderum (aktivitet 3) formulere nogle spilleregler:

 • Hvad er det fælles slutprodukt? (en artikel, en opgave, el.lign.)
 • Skal gruppen samskrive i et fælles dokument? (fx google docs)
 • Hvilket referenceprogram skal anvendes af gruppen?
 • Hvilke regler sættes for import til det fælles referencebibliotek?
  • Underbiblioteker, tags, ekstra emneord, synkronisering, mm.
  • Validering af referencer: Hvor må referencerne importeres fra, og hvilke kriterier skal referencerne opfylde? (database, peer-reviewed indhold, materiale/medie osv.)
  • Hvilken referencestil skal anvendes i det fælles dokument? (artikel til publicering, opgave osv.)
  • Endelig skal de implicerede deltagere sikre sig, at de ikke bryder ophavsretten ved deling af full-text-dokumenter.

 

UDBYTTE

Når den studerende har deltaget i dette læringsforløb, vil spilleregler eller præmisser omkring deling af referencebibliotek kunne formuleres for deltagelse i et eksternt fagfællesskab:

 1. Definition af fagligt indhold og hvad er slutresultat?
 2. Opstille regler for validering og bearbejdning af importerede referencer.
 3. Ophavsret i forhold til eksterne samarbejder.
 4. Den studerende vil i fremtiden være bedre rustet til at indgå i akademiske digitale fællesskaber.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Den studerende får kendskab til de udfordringer der er i forhold til deling af referencer med eksterne partnere.
Aktiviteten henvender sig især til studerende, der skal indgå i samarbejder med fagfolk/studerende uden for holdet eller hjem-institutionen. Hvilke udfordringer vil den studerende møde, når denne indgår i eksterne fagmiljøer.

Denne aktivitet tager udgangspunkt i, at den studerende allerede har kendskab til referenceprogrammer.

FØR AKTIVITETEN
Den studerende skal inden aktiviteten kunne identificere, hvad det fælles referencebibliotek skal anvendes til: Opgave, artikel, repository osv.
Den studerende kan afsøge hvilke referenceprogrammer der er tilgængelige. (Evt. med licens fra sit uddannelsessted)

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Aktiviteten kan foregå online (se aktivitet 3 i linjeføringen).

De studerende i gruppen skal i første omgang definere hvad formålet med fag-fællesskabet er? Hvad skal det fælles referencebibliotek benyttes til?

De studerende skal vælge et fælles referenceprogram (det samme) på baggrund af tilgængelighed for de involverede parter. – Der skal vælges et produkt, alle har mulighed for at installere. Desuden tages der også hensyn til om referenceværktøjet kan anvendes sammen med det ønskede tekstbehandlingsprogram.

Der formuleres et regelsæt for hvem der er administrator for biblioteket, og om andre end de involverede kan eller må få adgang til det.
De studerende kan nu oprette et fælles referencebibliotek hos det fælles valgte referenceprodukt. Administrator skal invitere øvrige deltagere til referencebibliotek .og tildele rettigheder.

Gruppen af studerende kan diskutere om hvorvidt, der er brug for underbiblioteker, samt hvordan disse skal bygges op? Vil det være formålstjenligt at afsnit, kapitler eller delemner, får hvert sit underbibliotek?

Gruppen af studerende skal definere fælles regler for import til bibliotek:

 • Regelsæt for tildeling af tags, og ekstra interne emneord. Sidstnævnte diskuteres og besluttes til sikring af fælles forståelse for disse (fælles terminologi).
 • De studerende skal opstille kriterier for import af referencer: Hvilke databaser kan anvendes, hvilke medier må medtages? (bøger, artikler, film, hjemmesider osv.)
 • Hvordan skal de importerede referencer være valideret (eksempelvis peer-reviewed)- eller kan gruppen opstille kriterier til validering af indholdet?

Gruppen af studerende skal beslutte hvilken referencestil, der skal anvendes i det fælles dokument? Der kan evt. ligge retningslinjer hos institut/universitet/tidsskrift. De studerende skal afsøge for dette.

Endelig skal de studerende sikre sig at ophavsretten ikke bliver overtrådt. Dvs. at import af full-text skal være deaktiveret i det fælles referencebibliotek. (Hvis aktørerne kommer fra forskellige institutioner, vil adgangen til full-text, være uens).

Til slut udfærdiges et dokument for ovennævnte emner, til sikring af fælles spilleregler og forståelsesrammer.

EFTER AKTIVITETEN
Efter aktiviteten kan den/de studerende sikre sig at det fælles bibliotek er opdateret/synkroniseret ved at at eksportere nogle referencer til det delte bibliotek, evt. tilføje data i form af tags og interne emneord. Ligger referencerne i det korrekte bibliotek/underbibliotek, samt tjekke at delte referencer kan anvendes i en dokument.
Endelig kan full-text tilgængeligheden tjekkes, dvs. der kun må være et link til teksten i referencebiblioteket.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

 

Forberedelse Materialer
Underviser kan forberede et eksempel på et delt referencebibliotek og med eksempler vise underbiblioteker, tildeling af rettigheder og tilføjelse af ekstra metadata. Adgang til diverse referenceprogrammer fx. Endnote, Zotero, Mendeley osv.
Ligeledes kan underviser finde eksempler på kildekritik og citationsregler, der ruster den eller de studerende til at begå sig korrekt i forhold til akademisk adfærd.
Underviser kan finde eksempler på forskellige referencestile.

 


UDFORMET AF
Anne Bagger, Henrik Tang, Bo Søgaard Jensen
Københavns Universitetsbibliotek


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Digital referencehåndtering

Ophavsret i en digital verden

Peer-review processer

Samskrivning uden grænser

Digital kildekritik fra fake news til forskning

 

INSPIRATIONSKORT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *