GO-WI-GO (Søgemaskine vs database)

GO WI GO giver studerende indblik i nogle af forskellene på søgemaskiner som Google, Google Scholar, Wikipedia og databaser. Gennem fælles refleksion over søgeresultater opøver de studerende kritisk refleksion samt argumentation i forhold til valg af kilder til opgaver på videregående uddannelser.

De studerende bliver i stand til at foretage kritisk refleksion over for hvilke ressourcer de anvender til at søge information hhv. søgemaskiner og databaser, samt hvad man kan anvende dem til i akademisk informationssøgning.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 1 i STAK-linjeføringen Informationssøgning trin for trin

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Studerende der starter på en videregående uddannelse er ofte brugere af søgemaskiner til hverdagsbrug, men de har sjældent anvendt søgemaskiner til akademisk informationssøgning. Fagdatabaserne er ofte ukendte eller nye for studerende i relation til deres akademiske arbejde.

Studerende på videregående uddannelser forventes at kunne fremsøge faglig, forsknings- og akademisk information allerede i begyndelsen af uddannelsen. Men det er ikke altid studerende har viden om, hvordan de bedst griber den akademiske opgave an.

Gennem at tage udgangspunkt i allerede kendte søgemetoder kombineret med mere avancerede søgestrategier hjælpes de studerende til akademisk informationssøgning gennem eksperimenterende hands-on, peer-to-peer aktiviteter.

Konteksten er eksempelvis semesteropgaver, hvor de studerende skal kunne argumentere akademisk skriftligt

 

UDBYTTE

Gennem at arbejde akademisk med forskellige søgeværktøjer træner og opnår de studerende:

 • Viden om søgeværktøjer og får en kritisk tilgang til de forskellige søgeværktøjer til informationssøgning på videregående uddannelse.
 • Færdigheder til at finde relevante kilder til studiebrug samt fornemmelse af, at der er andre steder at søge end gennem søgemaskiner/Google.
 • Kompetencer til at træffe velbegrundede valg om søgesteder på baggrund af indsigt i søgemaksiners og fagdatabsers opbygning.
 • Kompetencer til at argumentere for valg af kilder i forhold til niveau og faglighed. Studerende skal som andre akademikere og forskere kunne argumentere for troværdigheden af den viden de bygger på.

 

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

GO-WI-GO er en gruppeaktivitet, hvor studerende i fællesskab søger at opnå enighed om kilders validitet på baggrund af søgninger i forskellige ressourcer (søgemaskiner og faglige databaser). .

Fokus er dels på argumentation for valg af kilde, dels hvordan forskellige søgeredskaber er anvendelige til at finde akademiske materialer.

 

FØR AKTIVITETEN
Rummets indretning skal indbyde til gruppearbejde i forskellige størrelser. De studerende skal kunne være i samme lokale under hele aktiviteten, da de skal flytte sig mellem grupperne og grupperne vokser gennem aktiviteten. Et lokale med fleksibel indretning i forhold til oplæg og gruppearbejde.

Aktiviteten kræver ikke forberedelse for studerende.

Underviserens rolle er at sparre og facilitere gruppernes arbejde under udvælgelsen (peer-review). Understøtte at de studerende i deres valg af kilde bruger faglige argumenter for deres udvælgelse og støtte dem i at de opbygger kompetencer til at argumentere og begrunde deres valg.

Underviser giver redskaber (evalueringskriterier) til hvordan man kan evaluere kilder.

Evalueringskriterier:

 • Er kilden relevant for opgaven?
 • Er det en pålidelig kilde?
 • Hvem er forfatteren?
 • Er det forskning eller er det opinion?

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

1. Underviser giver en kort introduktion til søgemaskiner – fx Google, Wiki, Google Scholar. 10 min intro. ( Se litteraturhenvisning under ressourcer).

2. De studerende får uddelt et fagspecifikt emne. Underviser har på forhånd tjekket hvorvidt der er gode søgeresultater, så emnet ikke er for specifikt eller generelt.

3. De studerende søger i de forskellige søgemaskiner – tre og tre eller to og to.. Det skal være faglig relevant og de skal udvælge en kilde i hver søgemaskine, som de kan argumentere for, at de vil anvende i en faglig opgave. Hver grupper skal ende op med tre kilder fra tre forskellige søgeværktøjer . Afsæt ca. 15 min

4. Peer review: Grupperne sætter sig to og to sammen. Hver gruppe kommer frem til tre kilder og nu skal de udvælge tre kilder i blandt de seks fundne kilder.

5. Næste runde mødes de to grupper, der nu sammen har tre kilder med to andre grupper, der også har tre kilder.

6. Mønstret gentages til der kun er to store grupper med hver tre kilder. Seks kilder i alt på tværs af alle grupper og deltagere.

7. Der er to store grupper tilbage med hver tre kilder, som skal præsenteres for hele holdet. Underviseren tager ansvar for finde fordele og ulemper ved kilderne, når grupperne fremlægger. Underviser skal afveje om der er kriterier for ’rigtigt’ / ’forkert’ i forhold til evalueringskriterierne.

8. De studerende skal nu gentage samme øvelse som med søgemaskinerne. De skal nu søge med de samme søgekriterier i en faglig relevant database. Gentag hele seancen igen med gruppedannelser og peer-review indtil klassen igen er delt i to grupper med tre kilder hver.

9. Underviseren og de studerende får sammen italesat hvad fordele og ulemper er ved at søge i henholdsvis søgemaskiner og databaser.

 

Under aktiviteten:

 • Hold øje med de studerende, vigtigt med opsamling og støtte hele vejen.
 • Underviseren skal holde øje med tiden og har ansvaret for gruppedannelse.
 • Husk at opsummere evalueringskriterierne undervejs.
 • Aktiviteten lægger op til at der er en ‘rigtig’ løsning og der kan opstå konkurrence mellem grupperne. Vær opmærksom på konkurrenceelementet og italesæt, at der i en litteratursøgning ikke er et sandt/falsk svar, men en vurdering efter faglige kriterier. De studerende nok gerne vil have et rigtigt og forkert svar – og det er der ikke.

 

EFTER AKTIVITETEN
Løbende fokus på litteraturgrundlaget i studieopgaver og diskussion med de studerende om, hvordan de udnytter mulighederne for informationssøgning blandt andet brug af uddannelsesinstitutionens licensbetalte databaser, kan sikre en fastholdelse i et bredt, bevidst brug af ressourcer til informationssøgning.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Der skal være forberedt et emne eller en problemstilling, de studerende kan arbejde med. Internet
Der skal udarbejdes et dokument med emnet/problemstillingen. Dokumentet skal indeholde evalueringskriterier, de studerende skal benytte, når de skal vurdere deres søgeresultat.

Evalueringskriterier kan fx se således ud:

 • Er kilden relevant for opgaven?
 • Er det en pålidelig kilde?
 • Hvem er forfatteren?
 • Er det forskning eller er det opinion?
Dokument med evalueringskriterier (Se andet punkt i Forberedelse)
Find selv flere relevante evalueringskriterier til jeres studerende.
Få overblik over hvor mange studerende de er og hvordan grupperne kan fordeles + hvor meget tid de får i hver gruppe. Aktiviteten bliver bedst hvis der er minimum 24 studerende, hvis der skal være tre i de første grupper. Ved færre studerende bør grupperne starte med to. Med 24 studerende vil der være tre runder som må være minimum for at få flow i aktiviteten. Hvis aktiviteten bliver afholdt med en stor gruppe på +40, start med tre i grupperne og få fire runder.

 


UDFORMET AF
Ulla Buch & Birgit Larsen, VIA University College,
sammen med underviserudviklere og bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Google forbudt (digitale begrænsninger) Studerende har kendskab til fagets centrale kilder og databaser

Fagets litteratur: Det starter med studieordningen Studerende kan tilpasse deres litteratursøgning og -brug efter krav og traditioner i deres konkrete faglige kontekst

Vidensøgning på tværs Studerende formår at se ud over deres egen kreds af relationer og sædvanlige informationskilder i deres søgning efter og anvendelse af information i deres akademiske arbejde.

Rundt om og på tværsStuderende kan følge op på kilders pålidelighed og reflektere over hvordan man anvender kilder

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Rienecker, Lotte, og Peter Stray Jørgensen. Den gode opgave : håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 5. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2017.