Multimodalitet – mange udtryksformer

De studerende lærer hvad multimodalitet betyder i sammenhæng med akademisk digital vidensproduktion og de får gennem perceptionsteori, genreteori og erfaringsudveksling forståelse for forskellige medietypers præmisser og anvendelse i forhold til forskellige præsentationsformer.

De studerende får færdigheder i at søge og finde medier, som de lovligt kan genbruge, manipulere og remixe.

De studerende får akademiske digitale kompetencer i selv at skabe en multimodal produktion med forskellige værktøjer. .

Der arbejdes med en eller flere på forhånd tilrettelagte case(s) igennem hele kurset

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

De studerende er i vid udstrækning interesserede i at bruge flere medier, som kan inddrages i fx. akademiske opgaver og præsentationer. Sommetider er det et krav at aflevere en opgave med blandede udtryks-og medieformer fx i form af en poster, podcast eller videopræsentation. Herudover er det en fordel senere hen i arbejdslivet at have kompetencer i at anvende et mix af forskellige medieformer til præsentationer, rapporter m.m.

Studerende er vant til at ”lukrere” på forskellige medieformer, men det kan være en udfordring for dem aktivt at skabe/ bruge/ genbruge/ remixe/ manipulere dem sammen med andre modaliteter, især i akademiske kontekster og på akademiske måder.

Gennem perceptionsteoretiske og genremæssige overvejelser (fx visuel tænkning), og diskussion mellem undervisere og studerende om erfaringer og med eksempler på kontekster med multimodalitet (fx.journal of visualized experiments, VR visning af anatomi, datavisualisering, eksempler på videoer fra f.eks. video.ku.dk osv.) får de studerende begreb om i hvilke sammenhænge andre udtryksformer og medier end de rent tekstlige med fordel kan bruges og/eller understøtte tekst..

Igennem en casebaseret workshop opnår de studerende færdigheder i at spotte, hvor de med fordel kan udtrykke sig multimodalt. De finder selv et eller flere digitale medier, der kan indgå som en del af casen og de prøver desuden selv kræfter med at skabe et produkt med et egnet værktøj.

Studerende skal med hjælp fra underviser selv finde egnede medier til en multimodal produktion og kunne vurdere relevansen og lovligheden af genbrug/remix/manipulation.

 

UDBYTTE

Studerende opnår gennem teori, diskussion og eksempler forståelse for forskellige digitale mediers virkemidler, styrker og svagheder

De studerende opnår færdigheder i at søge, finde samt vurdere egnede og lovlige medier til en multimodal produktion

Studerende får kompetencer i anvendelse af forskellige medietyper og værktøjer gennem egne eller tilrettelagte cases.

De studerende opnår kompetencer i selvstændigt at skabe en multimodal produktion.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Aktiviteten falder i tre hoveddele

A: Viden om multimodalitet

De studerende lærer gennem genreteori og teori om visual perception samt praksiseksempler at skelne mellem forskellige medieformers præmisser og anvendelse.
Eksempler kan være akademiske tidsskrifter, hvor videoer indgår eller forskeres videoproduktioner. Underviser kan finde inspiration til teori og praksiseksempler under Eksterne ressourcer. De studerende og underviser diskuterer og erfaringsudveksler ud fra teori og eksempler i hvilke sammenhænge det kan være relevant og en fordel at benytte sig af andet og mere end den rent tekstlige modalitet i akademisk digital vidensproduktion. .

Igennem de studerendes egne cases eller en på forhånd tilrettelagt case, skal de studerende afklare, hvilke modaliteter, der bedst understøtter en digital produktion afhængig af produktionstype f.eks. præsentation, poster, artikel, dokumentar….

Casen kunne være, at de studerende tager udgangspunkt i et begreb eller et emne, som de er fortrolige med fra tekster eller egne skriftlige opgaver på studiet.
De studerende skal i del C lave en digital produktion om dette begreb/emne formidlet på en måde, så ikke-fagspecialister forstår det, men hvor de skal være sig bevidste om deres rolle som fageksperter, der har argumentation og belæg i orden.

B: Færdigheder i at at finde medier til en multimodal digital produktion

De studerende opnår færdigheder i at søge, finde samt vurdere egnede og lovlige medier til en multimodal produktion baseret på casen. Underviser peger på websites med informationsressourcer, der må anvendes lovligt f.eks. gennem en creative commons licens. Herudover kan underviser gennemgå i hvilket omfang studerende må gøre brug af f.eks. licensbelagte biblioteksressourcer i ikke offentlige rum som f.eks. som f.eks. learning management systemer. Det kræver, at underviser på forhånd har sat sig ind i CopyDans regelsæt for universiteter.

C: Skabe en multimodal produktion

De studerende opnår kompetencer i selv at skabe en multimodal produktion. Med de medier, de har fundet og med relevante værktøjer skaber de selv en multimodal produktion med udgangspunkt i casen eller egne cases. Produktionen kan f.eks. være en video, en poster, en powerpoint med speak, en webblog eller en kort artikel til et tidsskrift hvor billeder og/eller video indgår. Find inspiration nedenfor under Eksterne ressourcer.

Hvis studerende gennem institutionen har adgang til værktøjer, bruges disse og ellers gratis værktøjer som f.eks.til lyd: audacity,
WordPress til webblog, screencast-o-matic til screencasts…Ofte har de enkelte institutioners e-lærings-enhed/afdeling/center et website med forslag til værktøjer, så check også med dem.

 

FØR AKTIVITETEN
Bed deltagerne om at medbringe egen pc

Gør deltagerne opmærksomme på, at de på kurset må forvente at skulle installere diverse apps f.eks. til lyd, screencasts, billede/video-redigering mm.

Gør det klart hvorvidt der skal arbejdes med egne cases eller en på forhånd tilrettelagt case

Gør de studerende opmærksomme på om de skal arbejde i grupper eller individuelt eller begge dele

Book lokale med projektor, smartboard eller lignende og sørg for at lokalet har borde, der kan flyttes rundt på.

Sørg for at have en oversigt parat med, hvor de studerende kan downloade værktøjer til videoredigering, lyd, billedredigering

Sørg for en liste med links til ressourcer, de må benytte f.eks. til download af billeder m.m. Se f.eks. under Eksterne ressourcer

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Præsenter dagens program med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne aktitiviteter (A-C) og med ca. ⅓ del tid til hver..

2. Teoretisk oplæg om multimodalitet i akademisk sammenhæng. Se forslag til litteratur om emnet under eksterne referencer.

3. Igangsæt diskussion, vis konkrete eksempler, f.eks. fra tidsskrifter, hvor video eller podcast indgår. Det kan også være hjemmesider som videnskab.dk eller faglige blogs. Få deltagernes egne erfaringer på banen.

4. Vis hvor deltagerne kan finde ressourcer de må og kan bruge til multimodal produktion.

5. Præsenter case, der kan arbejdes med, medmindre alle deltagerne selv har en konkret case med selv

6. Deltagerne finder egnede ressourcer, der understøtter multimodalitet til casen. Se under f.eks. Eksterne ressourcer

7. Underviser præsenterer 2-3 værktøjer, der understøtter forskellige modaliteter, f.eks. audacity til lyd, screencast app, program til billedredigering eller andet. Underviser kan finde gratisprogrammer på nettet, men hvis insitutionen giver adgang for studerende til professionelle programmer, kan disse også anvendes

8. Deltagerne går herefter selv i gang med at lave en produktion med brug af de ressourcer, de selv har fundet og/eller med brug af de gennemgåede værktøjer.

9. De studerende præsenterer deres produktion hvis det er små hold og hvis store hold en fælles opsamling og enkelte eksempler

 

EFTER AKTIVITETEN
Imens deltagerne er til stede evaluerer de udbyttet af kurset, hvor de overordnede spørgsmål bør være om det forventede udbytte er blevet indfriet:, kan de studerende kan se, hvornår det kan være en fordel at producere multimodalt? ved de, hvor de kan finde lovlige ressourcer til en produktion? og har de opnået kompetencer i, hvordan de selv kan skabe en multimodalproduktion?

Brug f.eks. mentimeter.com så alle kan følge med i hinandens evalueringer.

Del noterne fra diskussionen i LMS eller anden lukket platform

De studerende opfordres til at lægge deres produktion op samme sted

Læg metoder, guidelines, ressourcer m.m. op

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Hav eksempler på hvor multimodalitet er anvendt i akademisk digital sammenhæng som f.eks. tidsskriftet JOVE. Se forslag under eksterne ressourcer. Sørg for at have diverse programmer til kurset installeret på undervisningspc.
Forbered et teoretisk grundlag fx lærings- og/eller perceptionsteoretisk, som der kan diskuteres ud fra. Se forslag til litteratur under Eksterne ressourcer. Check om der er institutionsadgang for de studerende til nogle programmer f.eks. Camtasia eller Photoshop. Ellers brug gratis værktøjer som f.eks. audacity til lyd, og screencast-O-matic til skærmoptagelse.
Forbered spørgsmål til diskussion og hvordan der kan samles op. Brug evt. et student-respons system. Vurder tidsforbrug på aktiviteter
Hav en liste over, hvor de studerende kan finde ressourcer klar Vurder hvilke medier/værktøjer, der skal gennemgås og arbejdes med
Find ud af, hvilke værktøjer, du vil anbefale og demonstrere over for de studerende Hav vejledninger parat til de medier og værktøjer, der skal arbejdes med
Forbered kriterier for evaluering Forbered et digitalt rum til præsentationer, ressourcer, guidelines med mere, f.eks. LMS.

 


UDFORMET AF
Anne Bagger, Bo Søgaard, Henrik Tang,Københavns Universitetsbibliotek KUB,
sammen med informationsspecialister.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Digital mangfoldighed – grundlæggende at de studerende har forståelse for hvordan digitale produktionsværktøjer kan bruges i forskellige sammenhænge

Interaktive præsentationsformer – anvendelse af interaktive præsentationformer. Kan være godt at have kendskab til i forbindelse med multimodale præsentationer

Digitale værktøjer og programmer – hvordan digitale værktøjer f.eks. præsentationsprogrammer og visualiseringsprogrammer kan bruges til præsentation og formidling

Copy-paste som videnskab – når man copy-paster fra forskellige digitale kilder er det nødvendigt at vide, hvordan man forholder sig til det ophavsretsmæssigt og hvilke man kan genbruge og remixe fra f.eks. OER’s og andre Creative Commons licensierede produkter

Domænetranscendens – En videregående form for remix og multimodalitet, som kan tages i forlængelse af multimodalitet

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://www.jove.com/

(journal of visualized experiments, metodetidsskrift, hvor videoproduktion indgår som en væsentligt del af artiklerne)

https://video.ku.dk/glaedelig-pi-dag

https://video.ku.dk/do-we-need-to-detox-our-body

To eksempler på videoer der forklarer hhv. et begreb og et emne på en måde, der er forståeligt for ikke-fageksperter men stadigvæk udfra et akademisk/videnskabeligt perspektiv

www.stopplagiat.nu

Eksempel på multimodal produktion med tekst, lyd, video, quizzer

Linksamling med ressourcer som studerende kan bruge, genbruge

(oprettet i forbindelse med AUL, RUB, KUB ophavsretprojekt)

Breuer, E., & Archer, A. (Eds.). (2016). Multimodality in higher education. https://ebookcentral.proquest.com

Bogen udforsker hvad “akademisk skrivning” vil sige, når skrivning inkluderer mundtlige, visuelle, og andre teknologiforstærkende aspekter. Særligt kapitel 6 “Genre Inside/Genre Outside: How University Students Approach Composing Multimodal text af B.T. Willimams er inspirerende i forhold til genreopfattelser i forbindelse med studerendes videoproduktion.

 

Arnheim, R. (1969). Visual Thinking. Berkeley, California: University of California Press.