Publicering af akademisk formidling

Den studerende afleverer en formidlingsopgave via en valgt digital publiceringskanal f.eks. podcast, video/lyd eller website hvor det valgte medie skal suppleres med tekst. Derudover skal den studerende sikre sig at lovgivning for deling af materiale overholdes.

Den studerende skal i tekstafsnittet ikke blot reflektere over deres emne/forskningsspørgsmål, men også det valgte medie ift. publicering af deres forskning.

Den studerende bliver fremover i stand til at gøre sig overvejelser omkring hvilke publiceringskanaler der egner sig til forskellige typer af formidling af forskning.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen Formidl din viden digitalt.

Du finder beskrivelsen af linjeføringen, dens kompetencer og dens øvrige aktiviteter her:

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Den studerende har behov for at kunne vælge den/de publiceringskanaler der egner sig bedst til digital formidling af forskning.

Publicering i forskellige medier kræver at den studerende har kendskab til gældendende lovgivning for deling af data – GDPR.

Den studerende skal bruge de opøvede kompetencer fremadrettet, både i studielivet, og også i et kommende arbejdsliv, hvor det – uanset jobtype – er en central og efterspurgt kompetence.

 

UDBYTTE

 • Den studerende opnår erfaring med at kombinere forskellige digitale medier og forskellige softwareprogrammer.
 • Den studerende kan reflektere over hvilket medie der er bedst egnet til den aktuelle formidling af den studerendes forskning.
 • Den studerende får erfaring med at arbejde i dybden med et udvalgt digitalt medie.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

Den studerende afleverer en formidlingssopgave via en valgt digital publiceringskanal f.eks. podcast, video/lyd eller website hvor det valgte medie skal suppleres med tekst. Derudover skal den studerende sikre sig at lovgivning for deling af materiale overholdes.

Produktet i det valgte medie skal være gennemarbejdet og skal have en kvalitet der gør at det kan publiceres ud i en bred brugergruppe. Produktet skal således være klippet/redigeret, designet mm. via et valgt softwareprogram.

Produkternes længde: Podcast 10-15 min., video: 5-10 min. Blog/website: skal indeholde min. 5 illustrationer, links mm.

Tekst skal være 9 normalsider og skal indeholde refleksion over det valgte forskningsspørgsmål samt refleksion og begrundelse for det valgte medie. Henvisninger og referencer skal overholde den outputstyle der bruges på uddannelsesinstitutionen..

Det publicerede materiale skal overholde gældende lovgivning for GDPR og ophavsrettighedsreglerne.

 

FØR AKTIVITETEN
De studerende vælger om de vil lave opgaven enkeltvis eller i en gruppe. De studerende bliver bekendt med studieordning og formalia til formidlingsopgaven.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. De studerende får formuleret deres forskningsspørgsmål.
 2. De studerende søger information til besvarelse af deres forskningsspørgsmål.
 3. De studerende søger skriftligt at besvare deres forskningsspørgsmål
 4. De studerende overvejer medie til formidling af deres resultater
 5. De studerende vælger et medie og reflekterer skriftligt over valg af medie.
 6. De studerende sætter sig ind i lovgivningen ift deling af data/GDPR/ophavsret
 7. De studerende producerer et digitalt produkt der formidler deres fund ift. forskningsspørgsmålet. Produktet formidler på bedste vis resultaterne og overholder gængs lovgivning.
 8. De studerende afleverer skriftlig opgave samtet digitalt formidlingsprodukt.

 

EFTER AKTIVITETEN
Underviser præsenteres for opgaven af de studerende og giver feedback på tekst og produkt.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Det forventes at underviser har viden om og erfaring med digital publicering inden for det aktuelle fag. Diverse softwareprogrammer alt efter valgt medie.

Her er et par gratis forslag:

Lyd

 • Audacity
 • Lydfil på Soundcloud, link fra web/LMS (Learning Management System).

Billed/video

 • HitFilm Express
 • iMovie
 • Filmora
 • Youtube, link fra web/LMS

Google site

Underviser beder de studerende om at melde ind, hvilket medie de bruger i deres formidlingsopgave..
Hvis der er tale om betalingsprogrammer undersøger underviser hvilke der er indkøbt af uddannelsesinstitutionen.
Underviser kan samle forskellige eksempler på digital publicering, til inspiration til de studerende. Dette tilgængeliggøres på LMS.

 


UDFORMET AF
Pernille Holm Lindhardt, Søren Elle, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Karen Harbo, AU Library,
sammen med biblioteksansatte


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Datadeling for begyndere – GDPR.

GDPR i praksis

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/57417554/rucpod_rapport.pdf

 

Frølunde, L. (2017). Akademisk video: forskeren som formidler, historiefortæller eller dialogpartner. I K. Drotner, & S. M. Iversen (red.), Digitale metoder: at skabe, analysere og dele data (1 udg., s. 205-224). Samfundslitteratur. Medier, Kommunikation, Journalistik , Bind. 11