GDPR i praksis

Studerende skal være i stand til at vise ansvarlig adfærd ved dataindsamling, og sikre at de indsamlede oplysninger kan anvendes i den ønskede sammenhæng.
I aktiviteten præsenteres de studerende for eksempler, hvor de skal svare på, hvilke regler der skal overholdes i forhold til samtykke, indsamling og opbevaring.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

GDPR indgår som en del af Code of Conduct i akademisk sammenhæng.
GDPR er vigtig i mange aspekter af den studerendes hverdag. Data skal være tilvejebragt på lovlig vis; og have de nødvendige clearinger for at kunne bruges i videnskabelig sammenhæng.
At overholde reglerne for indsamling, opbevaring, og brug af data, handler også om at beskytte borgerne, samtidig med at data gøres operative.
Det er vigtigt at eksempler og diskussion tager udgangspunkt i fagets virkelighed. Der vil være få eller ingen generiske eksempler, der vil være relevante for alle studerende.

 

UDBYTTE

  • De studerende bliver i stand til at udvise ansvarlig adfærd i forhold til indsamling og opbevaring af datakilder og dataformer til enhver tid.
  • De studerende bliver bevidste om regler og rammer for dataindsamling og –opbevaring.
  • De studerende opnår færdighed i at kunne finde de gældende regler på området.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

De studerende præsenteres for et antal eksempler, hvor de skal svare på hvilke regler der skal overholdes i forhold til samtykke, indsamling og opbevaring

 

FØR AKTIVITETEN
De studerende bedes om at orientere sig i gældende lovgivning for GDPR.

Underviser kan vælge at inddrage de studerendes holdninger og forforståelse for emnet, via f.eks. en Mentimeter-undersøgelse før timen.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1. Underviser trækker hovedemnerne fra lovgivning om GDPR op, og bringer det ind i den faglige kontekst.

  • Underviser svarer på spørgsmål fra de studerendes læsning om emnet før timen.

2. De studerende præsenteres for nogle eksempler på dataindsamling inden for fagets område.

  • Eksemplerne skal præsentere variationer over fagets temaer – gerne med en stigende ”sværhedsgrad”.
  • For alle eksemplers vedkommende, skal den studerende forholde sig til samtykke, indsamling og opbevaring.
  • De studerende skal have mulighed for at svare ved at vælge svarmuligheder (multiple choice); samt mulighed for at angive kommentarer.
  • Eksempler og svar kan præsenteres i Kahoot, Mentimeter eller lignende programmer.

3. Underviser kan vælge at eksemplerne skal præsenteres ét ad gangen, med tilhørende diskussion; eller i en form hvor der er en opsamlende diskussion til sidst.

  • Eksempler og svar diskuteres i plenum.

4. Underviser samler op på diskussionen af de valgte eksempler, med fokus på hvor de til enhver tid gældende regler for GDPR kan findes.

 

EFTER AKTIVITETEN
Har underviser valgt at inddrage de studerendes holdninger og forforståelse for emnet (via f.eks. en Mentimeter-undersøgelse) før timen; kan underviser gentage den samme undersøgelse efter timen, for at inddrage den mulige udvikling i synspunkter og forståelse.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviser forbereder sine eksempler til timen. Eksemplerne vælges fra fagets virkelighed. Mentimenter
Underviser forbereder eventuelt et survey over de studerendes holdninger og forforståelse for emnet. Kahoot
Underviser forbereder oplæg om GDPR i relation til faget.
Underviser lægger aktivitet ud til de studerende, hvor de skal orientere sig i den gældende lovgivning. Link til den gældende lovgivning.

 


UDFORMET AF
AU Library Birgitte Langkilde, Rasmus T. Nielsen, Camilla Meyer, Søren Elle
Sammen med bibliotekarer


LINKS TIL ANDRE STAK AKTVITETER:

Datahåndtering i praksis

Datadeling for begyndere – GDPR

Datahåndtering i praksis

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Mentimenter

Kahoot

Retsinformation