Er det sandt eller falsk?

Denne aktivitet har til hensigt, ved hjælp af digital nyhedsproduktion, at skærpe og videreudvikle den studerendes akademiske digitale kompetencer.

Gennem aktiviteten, lærer de studerende at forstå processerne bag skabelsen af fake news og fuptidsskrifter på digitale medier, samt sætte deres viden om de metoder og virkemidler der bruges i spil. Det gælder både videnskabelige artikler, de troværdige medier, samt journalistik der er værdiladet, politisk orienteret el. produceret ud fra kommercielle henseender. Formålet er at øge den kritiske sans hos de studerende, for på den måde at udvide deres værktøjskasse i akademisk arbejde med digitale kilder.

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 4 i STAK-linjeføringen Digital kildekritik – fra fake news til forskning

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst.

KONTEKST

Den kritiske sans sættes dagligt på prøve, da der via digitale medier er et enormt flow af information, der ikke nødvendigvis er troværdig. Derfor er det vigtigt, at man som studerende kan skelne mellem troværdig og ikke-troværdig information, både i det akademiske arbejde, i hverdagen og i arbejdslivet.

Tanken med aktiviteten er, at den studerende ved selv at prøve kræfter med produktion af ikke-troværdig information, bliver bedre til at aflæse hvad der er værdibåret og/eller tvivlsom information, og at overføre denne kritiske sans til en akademisk kontekst, hvilket f.eks. er vigtigt i forbindelse med litteraturindsamling til projekter.

Mangler man evnen til at gennemskue hvad der er fake eller troværdigt, vil man som studerende være i fare for at bruge og videregive forkert information i studiesammenhæng.

 

UDBYTTE

  • Studerende opøver kompetencer i at gennemskue hvilke metoder og mekanismer der benyttes ved skabelse af fake news og fuptidsskrifter i online medier, hvilket er en afgørende kompetence i akademisk arbejde med research og kildekritik i det digitale rum.
  • Studerende får kompetencer til at genkende og gennemskue produkter af disse mekanismer når de møder dem på deres studie, og dermed en øget kritisk sans.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

I aktiviteten skal de studerende producere et digitalt produkt, i form af en lille video eller artikelforside, der afslutningsvis skal præsenteres for de andre grupper.
De studerende skal benytte kriterier for troværdighed til at opbygge troværdigheden af produktet. Det kunne f.eks. være gennem henvisninger, underbyggede argumenter, sprog etc., se f.eks. https://faktalink.dk/falske-nyheder.

 

FØR AKTIVITETEN
Aktiviteten starter med et oplæg fra underviser, der kort opsummerer om vidensniveauer, fake news og utroværdige videnskabelige artikler og kildekritik generelt. De studerende byder selv ind med eksempler – alt fra hverdag til de store sager. Emner man kan komme ind på kunne f.eks. være: Hvad er troværdig journalistik? Vurdering af kilder/kriterier for hvorledes man tjekker hvad der er rigtigt eller ej. Forskellige typer af information – reklamer, artikler, tv-indslag el. Retorik og argumentation (se f.eks. https://digitaluddannelse.org/wp-content/uploads/2019/03/DUDE-_-LIKE-Kap-4.1.pdf ).

Det kan være en god idé at give de studerende en opgave før aktiviteten, så de får aktiveret deres forhåndsviden omkring fake news og kildekritik. Det kunne f.eks. være at bede dem være opmærksomme på historier om eller med fake news eller utroværdig videnskab, og tage et eksempel med til undervisningen, samt orientere sig i https://faktalink.dk/falske-nyheder inden aktiviteten.

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

  1. Del holdet op i grupper (max. 5 pers.)
  2. Giv hver gruppe et emne som er relevant i den konkrete, faglige kontekst (det kunne f.eks. være Brexit eller Covid-19).
  3. Grupperne skal med udgangspunkt i temaet producere en falsk nyhed, eller en forside/abstract til en underlødig videnskabelig artikel.
  4. Kriterier: Grupperne producerer et digitalt nyhedsindslag (tv, debat, reporter i interview, kommentar, live optag etc.), eller en artikel forside til en ikke-troværdig videnskabelig artikel.
  5. Underviseren kan vælge blot at lade de studerende være kreative, eller tage udgangspunkt i en mere metodisk tilgang som f.eks. https://www.smaap.dk/film-radio/lav-en-tv-avis
  6. Gruppen præsenterer deres indslag for holdet.
  7. Tilhørerne får nu fem minutter til at faktatjekke de informationer de har fået ud fra de kriterier de har lært i de foregående aktiviteter. Underviser kan med fordel lave en tjekliste over de områder han/hun i særligt grad vil have i fokus (eksempelvis baseret på kilderne fra “Like” og “Faktalink” nævnt ovenfor).
  8. Efter præsentation + faktatjek diskuteres på det op holdet hvilke tegn på fake/troværdig nyhed der har været i spil.

 

EFTER AKTIVITETEN
Opsamling med evaluering af hvilke mekanismer der var i spil hos de forskellige grupper, og hvordan de virkede. Det kan f.eks. gøres i form af en afsluttende diskussion i plenum, hvor underviseren samtidig samler op på de begreber og kriterier der er udvalgt til aktiviteten.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren sætter sig ind i fake news, virkemidler, samt finder aktuelle eksempler, hvis muligt noget der er relevant for den konkrete kontekst.

https://faktalink.dk/falske-nyheder

https://digitaluddannelse.org/wp-content/uploads/2019/03/DUDE-_-LIKE-Kap-4.1.pdf

Internetadgang, computer, kamera/mobiltelefon etc., aktuelle eksempler.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek,

Sammen med informationsspecialister og studerende.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Billedjagten Aktivitet, som styrker de studerendes digitale kompetencer indenfor vurdering af billedmateriale.

Forskning eller ej Aktivitet, som styrker de studerendes kompetencer til at vurdere akademiske kilder..

Er det sandt eller falsk? (Kategori: kritisk vurdering af information)

 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Faktalink om fake news (en del af indholdet kræver login fra bibliotek).
https://faktalink.dk/falske-nyheder

 

Digital uddannelse. Forskningsprojekt + bog om fake news mm.
https://digitaluddannelse.org