Det gode digitale samarbejde

De studerende lærer at samarbejde digitalt i grupperegi, samtidig med at de øver fastlæggelse af regler og rammer for gruppearbejde.

De studerende arbejder med at lave retningslinier for rammer for gruppens arbejde; regler for gruppens arbejdsform; samt en tidslinie for afvikling og afslutning af gruppens arbejde.

De studerende afprøver og reflekterer over de forskellige roller i gruppearbejde.

De studerende afprøver virkemidler i forskellige digitale produkter (dokumenter, kalendere, m.m.)

Denne aktivitet indgår også som del af en STAK-linjeføring. STAK-linjeføringer har til formål at løfte den studerende fra et begynderniveau (aktivitet 1) til et kompetent niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence.

Aktiviteten her er nummer 2 i STAK-linjeføringen: Digital adfærd i møderum og akademiske undervisningsfællesskaber

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

I løbet af studietiden, såvel som i det efterfølgende arbejdsliv, skal den studerende indgå i online fællesskaber, hvor der skal samskabes tekster og produkter.

Den studerende har brug for redskaber til at starte, afvikle og afslutte gruppearbejde om et fælles produkt.

Den studerende har brug for at øve funktioner og redskaber til brug for effektiv, digital samskabelse.

 

UDBYTTE

Den studerende opnår erfaring med at aftale regler og rammer for det gode gruppearbejde.

Den studerende afprøver forskellige roller i arbejdet med at skrive, kommentere og redigere i fælles produkter.

Den studerende opnår øget forståelse for hvilke arbejdsprocesser der indgår i udvikling af fælles, digitale produkter.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

I forbindelse med et gruppearbejde (skriftlig opgave eller oplæg) laver grupperne en øvelse i at arbejde sammen digitalt, samtidig med at de øver fastsættelse af rammer og regler for gruppens arbejde.

FØR AKTIVITETEN

Underviser vælger platform for dokumenter (Google Docs el. lign.).
Underviser vælger værktøjer for de enkelte elementer (kalenderværktøj, eksempler på retningslinier m.m.).

I de enkelte grupper aftales roller i de forskellige elementer.
I hver gruppe arbejder flere sammen om at lave henholdsvis:
a) en ramme for gruppens arbejde (arbejdsbyrde/arbejdstid/forventning til produkt);
b) en ramme for gruppens arbejdsform (delafleveringer, kommentering og feedback, håndtering af uenighed m.m.)
c) en tidslinie og checkliste for afvikling og afslutning.

a og b kan eventuelt slås sammen.

I hver gruppe vælges en redaktør.

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

 1. De tre dokumenter uploades på en fælles platform.
 2. Redaktør fordeler opgave med at kommentere og give feedback i gruppen, og fastsætter tidsfrist herfor.
 3. Redaktøren giver mulighed for online, digitale reaktioner på den givne feedback.
 4. Redaktøren laver forslag til samlet dokument for gruppen, hvor feedback er inkorporeret og afvejet under hensyn til en fælles fremstilling.
 5. Gruppens medlemmer, inklusive redaktøren, laver hver en skriftlig evaluering over processen, og de roller der har været i spil.
  Fokus på:

  1. at give og modtage feedback
  2. karakter og form på feedback
  3. redaktørens rolle.
 6. På holdet fremlægges og diskuteres de problemstillinger og overvejelser, der har været i spil i de enkelte grupper.
 7. Gruppen udarbejder til slut fælles retningslinier/tjekliste for gruppens arbejde,, indeholdende de tre delelementer; på basis af deres forarbejde og den foretagne evaluering.

EFTER AKTIVITETEN
De fælles retningslinier/tjekliste tages op til evaluering midtvejs i gruppearbejdet, og igen efter aflevering af gruppens produkt.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

 

Forberedelse Materialer
Sætte sig ind i de valgte skabeloner for retningslinier, tidsstyringsredskab m.v. Adgang til relevante netsteder for dokumenter, skemaer m.v.

 


UDFORMET AF
Pernille Holm Lindhardt, Karen Harbo, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Søren Elle,
AU Library. biblioteksansatte.


LINKS TIL ANDRE STAK AKTIVITETER:

Den gode adfærd i online undervisning.
Det gode videomøde.
Aftale for online møderum og undervisningsfællesskaber.

 

INSPIRATIONSKORT

 

 

EKSTERNE RESSOURCER

Google Docs
Online dokumenter

Trello.com
Organisationsværktøj for grupper.

Group contracts
Se f.eks.
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/developing-assignments/group-work/making-group-contracts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *