Fagets litteratur: Det starter med studieordningen

I aktiviteten udfordres de studerende til at komme med deres eget bud på hvad der er god litteratur indenfor faget. På baggrund af studieordning eller lignende, udvikler de under vejledning af underviseren kriterier til at udvælge relevant faglitteratur på akademisk niveau, via søgning på digitale platforme.

Gennem diskussion og samarbejde via et digitalt samarbejdsværktøj (som f.eks. Google docs), skaber de studerende tre kriterier, der efterfølgende samles, kvalificeres og bringes op på et passende akademisk niveau i samarbejde med underviseren.

Til slut skal de studerende bruge de tre kriterier til at vurdere en række digitale kilder og databaser, udvalgt af underviseren til at eksemplificere gode og dårlige valg af faglitteratur.

Alle links til afvikling af aktiviteter findes nederst

KONTEKST

Aktiviteten er tænkt til studerende der lige er begyndt på deres studie, og endnu ikke kender så meget til fagets krav, grundlæggende viden/emner, og studieordning. Igennem aktiviteten får de studerende skabt grundlag for at vælge relevant faglitteratur på digitale medier i forbindelse med opgaver på studiet.

Mange undervisere kender kun alt for godt til opgaver, med litteraturlister fyldt med velment, men skæv litteratur i forhold til fagets kerne.

Aktivitetens formål er, at hjælpe de studerende til at undgå situationer, hvor de på baggrund af et mangelfuldt vidensgrundlag får produceret suboptimale produkter og opgaver, samt opkvalificere deres søgefærdigheder på nettet.

 

UDBYTTE

Den studerende lærer at samarbejde og samskrive i et digitalt samarbejdsværktøj.

Den studerende lærer at anvende fagets digitale resurser i form af databaser og andre relevante kilder til viden.

Den studerende får indsigt i fagets traditioner og krav, og lærer at afkode, hvad der er god faglitteratur når de søger på nettet.

 

AKTIVITETENS INDHOLD OG TRIN

På baggrund af studieordning eller lignende, udvikler de studerende under vejledning af underviseren tre kriterier til at udvælge relevant faglitteratur på akademisk niveau, og søger ved hjælp af disse litteratur på digitale platforme.

 

FØR AKTIVITETEN:
De studerende får på forhånd udleveret relevante uddrag af studieordning eller et andet dokument, der behandler fagets krav og traditioner. Det kunne f.eks. være s. 5-6 i dette dokument for bachelor studerende i statskundskab: https://polsci.ku.dk/uddannelser/studienaevnet/studieordninger/bilag/ba-studieordning-statskundskab.pdf

 

AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
1, Underviseren gennemgår kort den udleverede studieordning/fagbeskrivelse, og bruger det som udgangspunkt for at sætte de studerende i gang med at udforme tre kriterier for god faglitteratur indenfor netop deres fag.
2. Kriterierne vil naturligvis være afhængige af det konkrete fag, men det kunne f.eks. handle om afgrænsninger i forhold til geografisk placering/sprog eller tidsperioder i kulturfag, eksperimenter og afprøvning af hypoteser i naturvidenskabelige fag osv.
3. De studerende inddeles i grupper, og tager under inddragelse af læreroplægget og baggrundslitteraturen en kort diskussion af hvad god faglitteratur er på deres studie. Hvilke krav er der? Hvilke traditioner er der?
4. Hver gruppe opretter et dokument i google docs eller lignende, hvor de sammen skriver de tre vigtigste krav ned i uddybet form. Alle skriver på deres egen computer, og kommenterer løbende på hinandens tekster.
5. Underviser samler op på tavlen og hører de forskellige gruppers bud. Undervejs grupperer underviseren gruppernes kriterier, så det ender ud med tre overordnede kriterier baseret på hele klassens arbejde.
6. Underviseren udleverer nu 5-10 digitale kilder i form af databaser, blogs, hjemmesider osv. De studerende skal nu vurdere om kilderne er gode steder at søge litteratur til faget, ud fra de kriterier de i fællesskab er blevet enige om. (de kilder underviseren vælger skal være specifikke for det enkelte fag, gerne krydret med nogle dårlige eksempler som underviseren ved studerende ofte ender med at bruge, men som ikke lever op til de faglige krav).
7. Afslutningsvis præsenterer grupperne på skift deres vurdering af de forskellige kilder, og der tages en diskussion med kvalificerede uddybninger og betragtninger fra underviseren. Grupperne kan evt. skiftes til at præsentere kilderne ud fra tilfældig lodtrækning.

 

EFTER AKTIVITETEN:
De studerende kan efterfølgende i grupperne selv afsøge nettet efter flere kilder ud fra de kriterier der er blevet talt om i klassen.
De studerende skal fremadrettet bruge kriterierne når de udvælger litteratur.

 

MATERIALER OG FORBEREDELSE

Forberedelse Materialer
Underviseren skal på forhånd have en god idé om de faglige kriterier han gerne vil have de studerende lægger til grund for deres litteratursøgning (hvilket naturligvis er individuelt for det enkelte fag). På den måde kan hun under diskussionen bedre forme de studerendes kriterier i en retning, der stemmer overens med det ønskede resultat. Studieordning eller lignende fra det konkrete fag.
Underviseren skal have sat sig godt ind i de 5-10 udvalgte resurser, og forberede sig på at kunne retfærdiggøre hvorfor de er (eller ikke er) gode at bruge ud fra de krav og traditioner der er i faget. 5-10 udvalgte databaser eller andre ressourcer indenfor det konkrete fag
Underviseren skal kunne udfolde centrale pointer og krav fra studieordningen og omsætte dem til konkrete anbefalinger i forbindelse med søgning efter relevant faglitteratur på nettet. Google docs eller lignende værktøj til samarbejde i dokumenter.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek sammen med Informationsspecialister og udviklingskonsulenter.


 

INSPIRATIONSKORT

 

EKSTERNE RESSOURCER

Google docs – digitalt samarbejdsværktøj:

One Comment

  1. Pingback: GO-WI-GO (Søgemaskine vs database) – Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer

Comments are closed.