Informationssøgning trin for trin

Informationskompetencer: Informationssøgning trin for trin

Denne STAK-linjeføring sigter mod samlet set at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. STAK-linjeføringer er målrettet opøvelsen af særligt centrale akademiske digitale kompetencer i relation til STAK-projektets fire identificerede kompetencesøjler. 

Linjeføringen her rummer altså 4 aktiviteter som samlet set sigter mod at give den studerende et fokuseret kompetenceløft. Nedenfor findes beskrivelse af linjeføringen, dens udbytte, de aktiviteter der indgår i linjeføringen og hvordan de tilsammen bevæger den studerende fra begynder-niveau til kompetent-niveau i forhold til en akademisk digital kernekompetence

Linjeføringens udbytte

Informationssøgningskompetencer opøves i denne linjeføring - hvor udbyttet består i:

  • Viden om og færdigheder i at anvende fagets databaser
  • Viden om og færdigheder i at udvælge gode søgeord
  • Viden om og færdigheder i at kombinere søgeord og sammensætte søgestrenge
  • Viden om og færdigheder i at sortere og vurdere søgeresultater.

Linjeføringens formål og indhold

De studerende udvikler i denne linjeføring kompetencer til trin for trin systematisk at opbygge og vurdere en søgning samt søgningens resultat.
Studerende kender Google, men på en videregående uddannelse er det nødvendigt at lære fagets digitale informationslandskab at kende for at begå sig akademisk.
Informationslandskabet vedrører fagområdets akademiske publicerings- og kommunikationstradition, herunder centrale tidsskrifter og databaser. 

Når brug af relevante fagspecifikke ressourcer (f.eks. fag-faglige databaser) ikke er en del af den studerendes praksis, risikeres det at man ender ud med litteratur som ikke er på tilstrækkeligt niveau, og at søgeprocessen bliver overfladisk.

I denne linjeføring får de et bredt kendskab til faglige databaser, grundlaget for valg af gode søgeord, muligheder for kombinering af søgeord og sammensætning af søgestrenge, samt sortering og vurdering af søgeresultater.

Linjeføringen tager den studerende gennem processen med at søge litteratur til en akademisk opgave. Processen tager udgangspunkt i emnet/den faglige problemstilling og rummer valg af websider/databaser, søgeord, søgestreng samt endelig sortering og udvælgelse af litteratur til opgaven.

Du kan læse mere om aktiviteterne ved at trykke på nedenstående kasser

Denne aktivitet giver studerende indblik i nogle af forskellene på søgemaskiner som Google, Google Scholar, Wikipedia og faglige databaser. Gennem fælles refleksion over søgeresultater opøver de studerende kritisk refleksion samt argumentation i forhold til valg af kilder til opgaver på videregående uddannelser.
De studerende bliver i stand til at foretage kritisk refleksion over hvilke ressourcer de anvender til at søge information - hhv. søgemaskiner og faglige databaser, samt hvad man kan anvende dem til i akademisk informationssøgning. 

Denne aktivitet hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende får kendskab til fagets informationslandskab. Novicer i akademisk informationssøgning har en tendens til at vælge få steder at at søge information. Aktiviteten giver nye studerende viden om og færdigheder i at anvende faglige databaser som supplement til de generelle søgemaskiner (Læs Google).  

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 1

Aktivitet 1 hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende får kendskab til fagets informationslandskab

 

Valg af søgesteder er første trin i en informationssøgning. Kendskab til fagets websider/databaser leder frem til anvendelse af faciliteter i grænsefladerne mhp formulering af en god søgning hvor valg af søgeord har en kritisk betydning for søgeresultatet.,

Struktureret arbejde med søgeord gør studerende i stand til at opbygge systematiske søgninger til opgave- og projektskrivning. Aktiviteten træner de studerende til at arbejde med søgeord og opbygning af søgestrenge samt giver indsigt i at informationssøgning er en kreativ og iterativ proces.

Denne aktiviet hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende arbejder med at udvælge, strukturere og kombinere søgeord til søgning i akademiske faglige databaser.

På basis af de valgte søgesteder/databaser læres det her at anvende faciliteter i grænsefladerne til brug for valg af søgeord og formulering af en god søgning.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 2

Aktivitet 2 omhandler akademisk refleksivt arbejde med søgeord  og hjælper studerende til at opbygge kompetencer til at udføre systematiske søgninger og udnytte de mange faglige informationsressourcer, der bliver stillet til rådighed for studerende på videregående uddannelser. 
Aktivitet 2 hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende arbejder med kvalificering af søgeord med udgangspunkt i fagets informationslandskab.

 

Med basisviden fra aktivitet 1 og 2 har de studerende viden og færdigheder til at påbegynde arbejdet med systematisk informationssøgning.

Større søgninger kræver overblik, systematik, kreativitet og vedholdenhed. Aktiviteten er bygget op omkring to værktøjer, der faciliterer processer om overblik og kreativitet i en søgning.

De studerende får hjælp til at skabe overblik  gennem SWOT-analyse af de digitale søgemuligheders styrker og svagheder, samt træner kompetencer i systematik og kreativitet i opbygningen og udførelsen af en søgning med brug af Idestafetten til deling og kvalificering af ideer. 

Informationssøgning kan være hurtige søgninger efter enkelte materialer eller større søgninger som i denne aktivitet, hvor man skal i dybden med et emne. Aktiviteten bygger videre på aktivitet 1 og 2, hvor studerende har opnået grundlæggende kendskab til søgemuligheder og opbygning af en søgning. I aktiviteten skal de studerende koble de opnåede færdigheder og videreudvikle deres digitale kompetencer i forbindelse med større litteratursøgninger.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 3

I aktivitet 3 tilegner den studerende sig  kompetencer i  at opbygge (samt gen- og nytænke) søgestrategier, der matcher de mange forskellige digitale søgemuligheder, søgemaskiner, bibliografiske databaser, faglige websider etc.
Aktivitet 3 hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende lærer at forfine søgninger gennem eksperimenter med forskellige søgestrenge

 

De studerende har et grundlæggende kendskab til de væsentligste informationsressourcer (autoritative kilder, databaser, søgemaskiner og søgesteder) på deres faglige område, som præsenteret i aktivitet 1.. De studerende har grundlæggende kendskab til forskellige søgemetoder (bloksøgning, emneordssøgning, kædesøgning, citationssøgning) fra aktivitet 2.
.
SWOT skemaet kan ud over at give indsigt i bredden og dybden i en søgning benyttes som forarbejde til en søgedokumentation, som beskrevet i aktivitet 4. . Ud fra SWOT og Idestafetten kan de studerende hente argumenter og begrundelser for databasevalg, søgeord og in- og eksklusionskriterier, der kan anvendes i en dokumentation af søgningen, hvor det er påkrævet i en opgaveaflevering.

Aktivitet 3 hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende lærer at forfine søgninger gennem eksperimenter med forskellige søgestrenge

Den studerende gennemgår en systematisk sorteringsproces og afprøver en screeningsmodel der kan skabe transparens omkring udvælgelsesprocessen.
Aktiviteten henviser til digitale værktøjer der sikrer gennemsigtighed i udvælgelsesprocessen og understøtter samarbejde i screeningsprocessen samt rutediagrammer som kan anvendes til at afbilde/dokumentere sorteringsprocessen.

Aktivitet 4 hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende lærer en metode til sortering af søgeresultater.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 4

I aktivitet 4  tilegner den studerende sig kompetencer i systematisk at sortere litteratur fra et større søgeresultat, med udgangspunkt i to faser.
Den studerende bliver i stand til at argumentere for processen omkring sorteringen/udvælgelse af den relevante litteratur til opgaven. Den studerende bliver bekendt med digitale værktøjer til understøttelse af screening/sorteringsprocessen samt til at afbilde denne proces som et bilag til opgaven.
Aktivitet 4 hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende lærer metoder til sortering af søgeresultater.

 

Sortering af fundne søgeresultater genereret ved hjælp af en bevidst og begrundet søgestrategi.

I arbejdet med vurdering af søgeresultaternes relevans afsluttes søgeprocessen med en evaluering af søgestrategien: er der søgt i relevante databaser, er der søgt på relevante søgeord, er der kombineret på hensigtsmæssige måder?

 


UDFORMET AF
VIA University College
Bibliotekarer og undervisere på professionsuddannelser