Håndtering af digitale noter og data

Informationskompetencer: Håndtering af digitale noter og data

STAK-linjeføringer sigter mod at opøve særligt centrale akademiske digitale kompetencer i relation til STAK-projektets fire identificerede kompetencesøjler. 

Linjeføringen her rummer 4 aktiviteter som samlet set sigter mod at give den studerende et fokuseret kompetenceløft. Nedenfor findes beskrivelse af linjeføringen, dens udbytte, de aktiviteter der indgår i linjeføringen og hvordan de tilsammen bevæger den studerende fra begynder-niveau til kompetent-niveau i forhold til en akademisk digital kernekompetence

Linjeføringens udbytte

Den studerendes digitale akademiske kernekompetencer opøves i:

  • At anvende digitale værktøjer til håndtering af noter og data.
  • At kunne  indsamle, berige, organisere digitale noter og data
  • At systematisere og analysere digitale noter og data.
  • At kunne skabe overblik, og at kunne identificere sproglige mønstre samt kunne visualisere store datamængder
  • At opøve færdigheder i at kunne kondensere store digitale datamængder

Linjeføringens formål og indhold

For mange studerende kan store mængder data være en udfordring at håndtere.

De studerende opnår gennem aktiviteterne til stadighed mere komplekse kompetencer fra håndtering af egne digitale noter til bearbejdning, analyse og syntese af store mængder data.

Formålet med denne linjeføring er at udvikle de studerendes kernekompetencer i data- og informationshåndtering. Disse kompetencer består i at indsamle, berige, organisere/systematisere egne noter og analysere data.
De studerende får kompetencer i brug af digitale værktøjer til håndtering af data og information i videregående uddannelse.

Linjeføringens progression, tager den studerende fra helt basalt at kunne tage gode digitale studienoter og dele disse, over at kunne opbygge noter i et mindmap, til at kunne opbygge og indsamle data i et survey, for til sidst på ekspertniveau at skabe overblik og systematik i bearbejdningen og analysen af data og visualisere data.

De første to aktiviteter har fokus på at de studerende i samarbejde organiserer og strukturerer noter, taget i forbindelse med deres undervisning. Mindmap formatet giver de studerende mulighed for at have fokus på netværk, hierarkier og sammenhænge.

De sidste to læringsmønstre har fokus på at lære de studerende måder at udforme egne digitale spørgeskemaundersøgelser samt bearbejdning og analyse af data fra egen/eller andres empiri ved brug af textmining. 

De studerende får indsigt i forskellige eksisterende digitale værktøjer og deres funktionaliteter, så de senere bliver i stand til at vælge og anvende andre digitale værktøjer.

Linjeføringen understøtter og giver redskaber til at strukturere, systematisere, indsamle og analysere mængder af data.

Du kan læse mere om aktiviteterne ved at trykke på nedenstående kasser

Med udgangspunkt i en faglig tekst, udvalgt af underviser, samarbejder de studerende om at tage digitale noter, organisere og dele noterne.

Der arbejdes i det digitale værktøj MS Office OneNote Class Note. Alternativt kan bruges Google Drev eller MS Teams.

Der samarbejdes om en tekst, hvor de studerende ser hinandens noter og stiller reflekterende spørgsmål til dem. På denne måde kommer de stúderende dybere ind i den læste tekst og dermed opnås et højere taksonomisk niveau.

Under aktiviteten arbejder de studerende i grupper, således at de også lærer af hinanden. De digitale noter fra undervisningen og fra forelæsninger samles og bearbejdes således at de studerende får opmærksomheden vendt mod nye teoretiske perspektiver. 

Aktivitet 1 bidrager til den samlede linjeførings udbytte ved at den studerende bliver trænet i præcision af digital, kollaborativ notetagning, og bliver i stand til at kunne organisere noter og at holde styr på store mængder stof. 

Aktivitet 1 hjælper til med at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende beriger og efterbearbejder deres noter samt deler disse i et digitalt værktøj. 

Aktivitet 1 kobler til den efterfølgende aktivitet ‘Mindmap dine noter’, hvor de studerende bygger videre på deres oprindelige, refleksive noter, således at de fremtræder visuelt. Viden kobles sammen og kondenseres - for derigennem at give overblik.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 1

At fastholde viden og udarbejde digitale noter 
At samskrive og dele digitale, refleksive noter
At digitale noter fra undervisningen beriges og efterbearbejdes
At anvende det digitale værktøj OneNote ClassNote

 

Aktivitet 1 og 2 tager udgangspunkt i egne noter og organisering heraf ved hjælp af digitale værktøjer. Aktivitet tre og fire ligger i forlængelse heraf i arbejdet med en større mængde af data .

Alle aktiviteterne bruger digitale værktøjer, og i denne linjeføring peger vi på et udvalg. De studerende får indsigt i forskellige eksisterende digitale værktøjer og deres funktionaliteter, så de senere bliver i stand til at vælge og anvende andre digitale værktøjer.  

Studerende bliver med aktivitet 2 ‘Mindmap dine noter’ introduceret til effektiv digital  notetagning gennem Mindmap-formatet. At benytte et digitalt værktøj til notetagning, der har format af mindmap, kan understøtte studerende i at tage færre noter, mere meningsfulde noter samt reflektere over noter og noters sammenhænge, netværk, hierarkier og relationer. Mindmap programmer understøtter med funktionaliteter som farver, symboler og billeder en kreativ, legende tilgang til arbejdet med fagligt stof. Mindmap er et alternativ til mere traditionel lineær notetagning med større fokus på netværk, hierarkier og sammenhænge.

Aktivitet 2 bidrager til den samlede linjeføring med en nonlineær notetagning.  Mindmap stimulerer en legende og kreativ tilgang til notetagning.

Aktivitet 2 hjælper med til at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende organiserer, strukturerer, skaber et visuelt overblik og kompleksitetsreducerer deres noter vha. et digitalt værktøj.

Et mindmap skal kunne forstås på et øjeblik. Det kræver struktur og overblik. Med et digitalt værktøj  til at hjælpe med kasser, ikoner, forbindelser, forgreninger og tydelig tekst, kan studerende hurtigt få succes med at håndtere store mængder information fra pensum, forelæsninger, læseplaner etc.. Gevinsten er bedre memorering og forståelse af et stofområde. Mindmaps kan benyttes til alt fra overblik, udvikling og analyse og skaleres fra mødereferater, undervisningsplanlægning og ,

projektarbejde og meget andet. Den analytiske og systematiske tilgang til viden ligger til grund for læringsmønster 3, Her arbejder den studerende med kvantitative eksterne data,. Der anvendes et værktøj til indsamling og analyse, her SurveyExact, Her arbejdes der med spørgeskema til en akademisk opgave.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 2

At anvende det digitale værktøj Mindmeister til at skabe et digitalt visuelt overblik over sammenhænge, relationer og netværk inden for et emneområde
Skabe et visuelt overblik over sammenhænge, relationer og netværk inden for et emneområde
At organisere og strukturere viden på baggrund af tidligere noter, pensum, powerpoints, video og andre kilder
At koble viden sammen og kompleksitetsreducere

 

Aktivitet 1 og 2 tager udgangspunkt i egne noter og organisering heraf ved hjælp af digitale værktøjer. Aktivitet tre og fire ligger i forlængelse heraf i arbejdet med en større mængde af data .

Alle aktiviteterne bruger digitale værktøjer, og i denne linjeføring peger vi på et udvalg. De studerende får indsigt i forskellige eksisterende digitale værktøjer og deres funktionaliteter, så de senere bliver i stand til at vælge og anvende andre digitale værktøjer.  

Aktivitet 3 har fokus på at anvende et digitalt værktøj til indsamling af data til en akademisk opgave. 

De studerende erhverver kompetencer i formulering og opsætning af spørgsmål, distribution af survey og produktion af rapport/analyse.

Aktivitet 3 bidrager til den samlede linjeføring ved at have fokus på ekstern indsamling af kvantitative data med udgangspunkt i et digitalt spørgeskema. Aktiviteten hjælper til at håndtere og anvende de eksternt indsamlede data som empiri og grundlag for argumentation  og konklusion i deres akademiske opgaver.

Aktivitet 3 hjælper med til realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende indsamler og bearbejder empiriske data i et digitalt værktøj.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 3

At indsamle fortrinsvis kvantitative data via digitale  spørgeskemaer til egen empiri 
At kunne udforme spørgsmål og svarkategorier
At kunne distribuere spørgeskemaet digitalt
At kunne generere en rapport pba indsamlede data ved hjælp af et digitalt værktøj

 

Aktivitet 3 forudsætter erfaring med håndtering af større mængder data som blev opøvet gennem aktivitet 2. Aktivitet 3 leder frem mod og danner grundlag for aktivitet 4 ved at have fokus på indsamlingen og dokumentation af data, hvor aktivitet 4 har fokus på textmining og visualisering af data ved at identificere sproglige mønstre og sammenhænge i data.

 

De studerende får indblik i, hvordan der kan identificeres sproglige mønstre i indsamlet kvalitativ empiri ved hjælp af et digitalt textmining og visualiseringsværktøj.

De studerende får afprøvet, hvordan et digitalt textmining værktøj kan hjælpe med at konstruere og visualisere sproglige mønstre og forbindelser mellem udsagn. 

Aktivitet 4 bidrager til den samlede linjeføring ved at den studerende opnår et overblik og en systematik i bearbejdningen og analysen af den indsamlede empiri.

Aktivitet 4 hjælper med til at realisere linjeføringens samlede udbytte ved at de studerende opnår et overblik og en systematik i bearbejdning og analyse af den indsamlede empiri. Her anvendes et digitalt textmining- og visualiseringsværktøj.

Aktivitet 4 forudsætter et kendskab til indsamling af data

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 4

At visualisere større kvalitative digitale datamængder fra indsamlet empiri fra interviews eller observationer
At skabe overblik og systematik i analysen af den indsamlede empiri
At kunne identificere sproglige mønstre og forbindelser mellem udsagn i tekstkorpora og udsagn
At anvende et digitalt textmining og visualiseringsværktøj og få forståelse for dette værktøjs muligheder og begrænsninger: F.eks: det digitale værktøj Voyant

 

I aktivitet 3 indsamles data mens aktivitet 4 har særligt fokus på textmining og at identificere sammenhænge og ordmønstre i data.

 


UDFORMET AF
VIA University College,
Dorthe Brauner Sejersen, Maria Viftrup Schneider, Birgit Larsen, Jette Greve Hougesen, Ulla Buch Nilson