Formidl din viden

Deltagelseskompetencer: Formidl din viden digitalt

Denne linjeføring sigter mod at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. STAK-linjeføringer er målrettet opøvelsen af særligt centrale akademiske digitale kompetencer i relation til STAK-projektets fire identificerede kompetencesøjler. 

Linjeføringen her rummer altså 4 aktiviteter som samlet set sigter mod at give den studerende et fokuseret kompetenceløft. Nedenfor findes beskrivelse af linjeføringen, dens udbytte, de aktiviteter der indgår i linjeføringen og hvordan de tilsammen bevæger den studerende fra begynder-niveau til kompetent-niveau i forhold til en digital akademisk kernekompetence

Linjeføringens udbytte

  • Den studerende opnår kompetencer i at arbejde akademisk med forskellige digitale formidlingsformer og formidlingsværktøjer.
  • Den studerende opnår kompetencer i akademisk formidling gennem forskellige digitale medier, og til forskellige målgrupper.
  • Den studerende opnår kompetencer i at reflektere over formidling af viden i forhold til digitale værktøjer og deres virkemidler.
  • Den studerende opnår kompetencer i at samarbejde om og samskabe faglig viden i digitale produkter, og frembringe et endeligt akademisk produkt.

Linjeføringens formål og indhold

Linieføringen tager den studerende gennem processen med at formidle akademisk og faglig viden digitalt.

Den studerende prøver enkeltvis, og i samskabelse med andre, at arbejde med akademisk skrivning i en digital kontekst; og dernæst at fremstille det faglige indhold i forskellige former, og på forskellige platforme.

Linieføringen sørger for at den studerende får kendskab til brugen af forskelligartede digitale værktøjer, og til deres virkemidler.
Den studerende prøver både enkeltvis og i gruppe at arbejde med at formidle akademisk indhold i forskellige medieformer og digitale værktøjer.

Den studerende lærer at arbejde med feedback og refleksion.

I tilknytning til et fagligt forløb/fagkursus lærer den studerende at formidle faglig viden digitalt.

Det er en helt central kompetence at kunne udnytte digitale værktøjer til formidling af faglig viden til forskellige målgrupper.

Afslutningen på forløbet er en formidlingsopgave, hvor den studerende leverer en fremstilling af et fagligt emne, i et selvvalgt digitalt medie.

Den digitale produktion skal suppleres med en skriftlig, akademisk rapport, der skal indeholde overvejelser og redegørelser for dels det faglige indhold, valg af teori og metode, dels overvejelser om valg af medie, målgruppe og form.

"Formidl din viden digitalt" består samlet set af fire aktiviteter.

I aktivitet 1 laver den studerende en kort, skriftlig fremstilling af et fagligt emne, i et digitalt medie. Teksten skal overholde alle fagets standarder for akademisk fremstilling, og indeholde henvisninger til litteratur. Litteraturen skal findes både i, og uden for pensum.

I aktivitet 2 arbejder de studerende i grupper med at samskabe, samskrive og kommentere et fælles dokument i et digitalt medie, på basis af de enkeltvis udarbejdede skriftlige fremstillinger de lavede i aktivitet 1.

I aktivitet 3 laver grupperne et fælles produkt, baseret på det fælles dokument de udarbejdede i aktivitet 2. Produktet skal indeholde formidling af det faglige indhold i digitale værktøjer indenfor både tekst, billede, lyd og video.

Aktivitet 4 er en aflevering, hvor den studerende udvælger et af de afprøvede, digitale værktøjer og laver en formidling af et fagligt emne. Produktet skal ledsages af en refleksion over det faglige og formidlingsmæssige indhold, i forhold til valg af digitalt værktøj.

Du kan læse mere om aktiviteterne ved at trykke på nedenstående kasser

Den studerende producerer en kort tekst, der overholder alle fagets regler for akademisk fremstilling, og udnytter et digitalt værktøjs muligheder.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 1

Den studerende opnår kendskab til digitale værktøjer til skriftlig fremstilling, og opnår fortrolighed med digital fremstilling af akademiske tekster (struktur, argumentation og diskussion)
Den studerende bliver fortrolig med brugen af et digitalt værktøj i en akademisk produktion

 

Den studerende opnår kompetence i at bruge et digitalt værktøj til skriftlig produktion, og har dermed forudsætninger for at deltage i aktivitet 2, -digital samskrivning.

I aktiviteten arbejder de studerende med digital samskrivning i en studiegruppe. Den enkelte studerende indgår dermed i en digital samproduktion med sine medstuderende. F.eks. i fremstilling af et skriftligt produkt, der indgår i formidling af et fagligt område.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 2

Den studerende bliver fortrolig med at udnytte digitale værktøjer til samskabelse og samarbejde om færdiggørelse af et akademisk produkt.
Den studerende opnår kompetencer i at kunne strukturere både delelementer og helheder i en akademisk samskrivning i et digitalt format.
Den studerende lærer at samarbejde om og samskabe faglig viden i digitale platforme, og frembringe et digitalt, akademisk produkt.

 

På basis af opnået viden om digitale værktøjer, lærer den studerende at samarbejde og samskabe i digitale værktøjer i arbejdet med et skriftligt produkt. Med de kompetencer kan den studerende derefter lære at bruge digitale produkter til andre formidlingsformer, som der arbejdes med i aktivitet 3.

De studerende får stillet en opgave, hvor de skal lave en asynkron digital præsentation, hvor tekst, lyd og billede/videomateriale indgår.
De studerende arbejder efterfølgende med at give og modtage feedback på både proces og indhold.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 3

Den studerende opnår kompetencer i håndtering af forskellige digitale medieformer, og præsentere dem online uafhængigt af tid og rum.
Den studerende lærer at arbejde med forskellige digitale formidlingsformer og formidlingsværktøjer.
Den studerende stifter bekendtskab med teknik, produktion og virkemidler ved forskellige typer af digitale formidlingsværktøjer, ved at formidle et fagligt emne.

 

På basis af erhvervede kompetencer i at udnytte digitale værktøjer i en akademisk arbejdsproces, både enkeltvis og i samarbejde, får den studerende erfaring i at arbejde med formidling af akademisk viden i forskellige digitale produkter, og formidlingsformer.
Ad den vej rustes den studerende til at kunne foretage kvalificerede valg mellem digitale værktøjer, og til at kunne udnytte værktøjets muligheder til kvalificeret formidling. Disse kompetencer arbejdes der videre med i aktivitet 4 i linjeføringen.

Den studerende afleverer en formidlingsopgave via en valgt digital publiceringskanal f.eks. podcast, video eller website hvor det valgte medie skal suppleres med tekst.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 4

Den studerende lærer at se emne, form, målgruppe og digitale værktøjer i sammenhæng, og træffe kvalificerede og velargumenterede valg herudfra.
Den studerende lærer at arbejde i dybden med et enkelt værktøj, og aflevere et færdigt produkt.
Den studerende får erfaring med at arbejde målrettet med et udvalgt digitalt medie.
Den studerende kan reflektere over hvilket medie der er bedst egnet til formidling, i forhold til emne, fagtradition og målgruppe.

 

Den studerende føres igennem en proces fra at lære at arbejde med et digitalt værktøj; over at samarbejde med andre om brugen af et digitalt værktøj, samt valg og afprøvning af en række forskellige digitale formidlingsværktøjer. I denne aktivitet er den studerende i stand til at kunne træffe et kvalificeret valg af digitalt værktøj, og udnytte dets muligheder til fulde i formidling af faglig viden.

 


UDFORMET AF
AU Library.
Pernille Holm Lindhardt, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Karen Harbo og Søren Elle.