Digitalt referenceværktøj fra A til Z

Informationskompetencer: Digitalt referenceværktøj fra A til Z

Denne STAK-linjeføring sigter mod samlet set at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. STAK-linjeføringer er målrettet opøvelsen af særligt centrale akademiske digitale kompetencer i relation til STAK-projektets fire identificerede kompetencesøjler. 

Linjeføringen her rummer altså 4 aktiviteter som samlet set sigter mod at give den studerende et fokuseret kompetenceløft. Nedenfor findes beskrivelse af linjeføringen, dens udbytte, de aktiviteter der indgår i linjeføringen og hvordan de tilsammen bevæger den studerende fra begynder-niveau til kompetent-niveau i forhold til en akademisk digital kernekompetence

Linjeføringens udbytte

Det er en akademisk digital kompetence at kunne anvende et referenceværktøj i forbindelse med arbejdet med referencer. I denne linjeførings aktiviteter får de studerende kompetencer i forhold til at bruge et digitalt referenceværktøj til at lave korrekte referencer, litteraturlister og organisere referencer, f.eks. i forbindelse med et litteraturreview.

Linjeføringens formål og indhold

At være digitalt kompetent i en akademisk sammenhæng indbefatter at kunne forstå og anvende relevante digitale værktøjer, der kan hjælpe med at organisere og opstille korrekte referencer og litteraturlister i forbindelse med det skriftlige arbejde. Dette kan både spare tid for den studerende og medvirke til at sikre mere korrekte referencer og litteraturlister.

For mange studerende er arbejdet med referencer meget tidskrævende. De gør det ofte manuelt, dvs. at de selv skriver alle referencer ind i deres tekst og selv lave litteraturlisten.

Aktiviteterne i denne linjeføring lærer de studerende om den enkelte reference og hvordan man med fordel kan arbejde digitalt med sine referencer ved at bruge et referenceværktøj til at samle referencerne og bruge dem i et tekstbehandlingsprogram. Herfra bliver de studerende introduceret til mere avancerede referencer og slutteligt til hvordan de bruger et referenceværktøj til at systematisere deres litteratur.

Linjeføringen giver de studerende en forståelse af referencehåndtering med en indgangsvinkel til hvordan de kan arbejde digitalt med den enkelte reference til avanceret systematisering af en litteratursamling. Via referenceværktøjet oparbejder den studerende digitale kompetencer i forhold til effektivt at arbejde med og systematisere referencer og litteratur i forhold til deres projekter.

 

Linjeføringens aktiviteter giver en indføring i brugen af et referenceværktøj. Aktiviteterne bringer den studerende fra et ikke-kompetent niveau til et kompetent niveau i forhold til at kunne bruge et online referenceværktøj til at lave korrekte referencer, litteraturlister og organisere sine referencer digitalt på en struktureret måde, f.eks. i forbindelse med et review.

I første aktivitet etableres en grundforståelse hos de studerende, så de kan forstå hvad et digital referenceværktøj er og kan tage det i brug. Denne grundforståelse er centreret omkring at forstå relevante forhold omkring referencer og hvordan de bruges. I anden aktivitet begynder de studerende at tage et digital referenceværktøj i brug på et begynderniveau. De lærer at anvende værktøjet i forhold til få referencetyper og lærer at bruge det i sammenhæng med et tekstbehandlingsprogram. I den tredje aktivitet udvider de studerendes brug af referenceværktøjer til fleres typer af referencer. Fjerde og sidste aktivitet fokuserer på at give de studerende en forståelse for at bruge referenceværktøjet som en mulighed for at organisere en større mængde litteratur på en struktureret måde og skabe deres eget digitale bibliotek.

Linjeføringen i sin helhed giver den studerende digitale kompetencer ift. effektivt at arbejde med at systematisere referencer og litteratur i forhold til deres projekter.

Du kan læse mere om aktiviteterne ved at trykke på nedenstående kasser

De studerende får gennem aktiviteten en forståelse for forskellige aspekter relateret til referencer, såsom, hvad en reference er, hvad en referencestandard er, hvordan forskellige referencer ser ud, hvorfor det er vigtigt at referere, hvornår man skal referere etc. De studerende prøver i grupper gennem en puslespilsaktivitet selv at lave referencer efter en given referencestandard og bliver kort introduceret til digitale referenceværktøjer som digitalt hjælpeværktøj

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 1

Aktivitet 1 udgør den helt grundlæggende forudsætning og viden, som den studerende skal besidde for at kunne tage et digitalt referenceværktøj kompetent i brug
De studerende får en grundforståelse for, hvad referencer er, hvordan de læser en reference og hvordan de skal bruges
De får forudsætninger for nemmere at kunne genfinde og lokalisere forskellige materialetyper
De får forudsætninger til bedre at tage et digitalt referenceværktøj i brug.

 

Aktivitet 1 giver de studerende den grundlæggende viden og forudsætninger, der skaber et bedre fundament for at tage et referenceværktøj i brug, som aktivitet 2 introducerer som værktøj.

De studerende introduceres til et referenceværktøj som et hjælpeværktøj til at lave korrekte referencer. De introduceres ligeledes til, hvordan de enkelt kan lave referencer på en artikel eller en bog ved at importere referencedata fra søgesteder og indsætte i et tekstbehandlingsprogram.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 2

Aktivitet 2 introducerer referenceværktøjet til den studerende som værktøj, så de opnår basale digitale kompetencer i forhold til referencehåndtering.
De studerende lærer at tage et digitalt referenceværktøj i anvendelse i forhold til automatisk at indsætte referencer og opbygge litteraturlister ved hjælp af dette i et dokument.
De lærer, hvordan de automatisk kan importere referencedata for en bog og en artikel fra forskellige databaser og søgemaskiner.

 

Aktivtetet 2 fokuserer på referenceværktøjet som et værktøj. Brugen af dette forudsætter forståelsen af vigtigheden af referencer og hvordan dette bør gøres. Aktivitet 1 fokuserer herpå. Aktivitet 2 giver en grundlæggende forståelse for brugen af referenceværktøjet i forhold til de almindeligste referencetyper og i skrivesituationen. Aktivitet 3 udvider brugen af referenceværktøjet i forhold til flere typer af referencer.

De studerende lærer i denne aktivitet at anvende et digitalt referenceværktøj til at lave referencer til mindre gængse kilder, så som blogindlæg, computerspil, radioprogrammer og kapitler i bøger ud fra en referencestandard

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 3

Gennem denne aktivitet bliver de studerendes forståelse for digital referencehåndtering bredere, og de kan forholde sig til flere forskellige typer af referencer.
De studerende får en forståelse for andre materialetyper end bøger og artikler og hvordan man refererer til dem.
Aktiviteten udvider de studerendes brug af det digitale referenceværktøj til at omfatte andre typer af referencer end bogen og artiklen.

 

Det er nødvendigt at den studerende kender grundlæggende referencehåndtering (Aktivitet 1) og kan bruge et referenceværktøj (aktivitet 2) for at kunne arbejde med denne type referencer. I aktivitet 4 forudsættes det, at den studerende kan navigere sømløst mellem forskellige referencetyper og kan bruge referenceværktøjet til alle slags materialetyper.

I denne aktivitet lærer den studerende, hvordan man kan bruge et referenceværktøj til digitalt at overskue sin litteratur ved at bruge et referenceværktøj til at systematisere sin litteratur i forhold til fx et literature review.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 4

Aktiviteten hæver de studerendes niveau fra kun at kunne bruge et referenceværktøj til at samle og indsætte referencer, til også at kunne systematisere og sammenligne søgeresultater.
Den studerende får kompetencer til digitalt at systematisere og relevansvurdere sit søgeresultat fra store litteratursøgninger i flere databaser.
Aktiviteten hæver de studerendes niveau fra kun at kunne bruge et referenceværktøj til at samle og indsætte referencer, til også at kunne systematisere og sammenligne søgeresultater.

 

For at kunne arbejde med referencer på dette niveau, forudsættes det, at den studerende kan navigere sømløst mellem forskellige referencetyper og kan bruge referenceværktøjet til alle slags materialetyper, som er opnået gennem aktiviteterne 1-3.

 


UDFORMET AF
Aalborg Universitetsbibliotek,
Charlotte Wind og Helle Brink