Digital adfærd i møderum og akademiske undervisningsfællesskaber

Deltagelseskompetencer: Digital adfærd i møderum og akademiske undervisningsfællesskaber

Denne STAK-linjeføringer sigter mod samlet set at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. STAK-linjeføringer er målrettet opøvelsen af særligt centrale akademiske digitale kompetencer i relation til STAK-projektets fire identificerede kompetencesøjler. 

Linjeføringen her rummer altså 4 aktiviteter som samlet set sigter mod at give den studerende et fokuseret kompetenceløft. Nedenfor findes beskrivelse af linjeføringen, dens udbytte, de aktiviteter der indgår i linjeføringen og hvordan de tilsammen bevæger den studerende fra begynder-niveau til kompetent-niveau i forhold til en akademisk digital kernekompetence

 

Linjeføringens udbytte

Den studerendes digitale akademiske kernekompetencer opøves i:

  • Den studerende opøver akademiske digitale deltagelseskompetencer ved at deltage i aktiviteterne i denne linjeføring.
  • Den studerende opnår kompetencer i digitale samarbejdsmetoder,  og hvordan man interagerer digitalt i en akademisk sammenhæng.
  • Den studerende opøver kompetencer i at  planlægge online møderum og bruge de faciliteter der er tilgængelige i mediet.
  • Den studerende bliver bevidst om de krav der er til aktiv akademisk deltagelse i online undervisningsfællesskaber på en videregående uddannelse, og forstår de krav og forventninger der er til deres deltagelse.

Linjeføringens formål og indhold

Denne linjeføring kompetenceudvikler den studerende til at anvende digitale samarbejdsmetoder, deltage aktivt i online undervisning, formidle egne akademiske opgaver online, samt dele faglig viden digitalt.

Den studerende bliver aktiv deltager i kurset, og lærer at inddrage forskellige digitale værktøjer/medier til: online samskrivning, online præsentation, online feedback, online møderum,  mv.

Den studerende bliver bevidst om krav og forventninger, samt rollefordeling ved deltagelse i et online-undervisningsforløb, 

Linjeføringen kan med fordel gennemføres i starten af den studerendes uddannelsesforløb, så den studerende fremadrettet er rustet bedst muligt til aktiv deltagelse i online-undervisning v.h.a. forskellige digitale værktøjer. Den studerende opøver kompetencer i digital adfærd, og hvordan man bedst muligt interagerer digitalt i en akademisk sammenhæng.

De studerende bliver gennem linjeføringen præsenteret for forskellige digitale redskaber til brug i online undervisningen. De studerende opøver kompetencer i aktiv deltagelse vha. viden om, hvordan man deltager akademisk i online møderum og online undervisningsfællesskaber.

Der opøves kompetencer i aktiv online deltagelse vha online samskrivning, feedback, samt deltagelse i online møderum. Alle aktiviteter gør brug af forskellige digitale medier.

Det er vigtigt, at de studerende tidligt i deres studieforløb tilegner sig kompetencerne til aktiv deltagelse i online undervisning og -møderum så de får mest muligt ud af deres studie, samt er rustet til den digitale fremtid!

Du kan læse mere om aktiviteterne ved at trykke på nedenstående kasser

Aktiviteten sætter fokus på fælles adfærd og ansvar i online undervisning i form af en digital, online rundbordsdrøftelse: Hvordan bliver man som studerende en aktiv og kompetent deltager i et digitalt, online læringsfællesskab?
Vigtigste pointer opsamles synkront i et delt dokument, der danner udgangspunkt for de studerendes arbejde på deres studie.

De studerende reflekterer over og formulerer tidligt i studieforløbet egne erfaringer og pointer i forhold til at indgå i et digitalt online læringsfælleskab. Aktiviteten giver de studerende en fælles forståelse og et fælles afsæt for de følgende aktiviteter.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 1

I aktivitetet 1 får de studerende mulighed for sammen at formulere pointer for, hvordan de alle bliver aktive og kompetente deltagere i et digitalt, online læringsfælleskab. Aktiviteten sætter fokus på den fælles adfærd og det fælles ansvar i online undervisning.

 

De studerende bruger deres refleksioner og pointer fra aktivitet 1 til at arbejde videre med regler og rammer for gruppens arbejde i aktivitet 2

De studerende lærer at samarbejde digitalt i grupperegi, samtidig med at de øver fastlæggelse af regler og rammer for gruppearbejde.

De studerende arbejder med at lave rammer for gruppens arbejde; regler for gruppens arbejdsform; samt en tidslinie for afvikling og afslutning af gruppens arbejde.

De studerende afprøver og reflekterer over de forskellige roller i gruppearbejde.

De studerende opøver kompetencer i aktiv deltagelse vha. viden om, hvordan man deltager akademisk i online møderum og holdundervisning.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 2

I aktivitet 2 opnår den studerende erfaring med at aftale regler og rammer for det gode gruppearbejde. Den studerende afprøver forskellige roller i arbejdet med at skrive, kommentere, redigere i og bidrage til fælles produkter.

 

Den studerende har i aktivitet 1 reflekteret over roller i et akademisk, digitalt samarbejde, som udgangspunkt for denne aktivitet’s afprøvning af roller og funktioner i det digitale samarbejde. Som danner fundament for en styring af det gode videomøde.

Den studerende opnår erfaring med at planlægge og facilitere videomøder, der skal tjene et specifikt formål.
Denne aktivitet kan f.eks. afvikles med det formål at indsamle empiri i projekt- eller opgavesammenhæng.

Den studerende opnår erfaring med at reflektere over mødets forløb, eget og andre bidrag, samt dokumentere processen.

Den studerende får sat de opsamlede kompetencer fra de foregående aktiviteter i spil, igennem styring af et konkret, digitalt samarbejde frem mod et mål.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 3

I aktivitet 3 opnår den studerende erfaring med at planlægge og facilitere videomøder, der skal tjene et specifikt formål, f.eks. at indsamle empiri med et digitalt værktøj, samt at reflektere over processen.

 

Den studerende har i de tidligere aktiviteter arbejdet med, og afprøvet, forskellige roller i digitalt, akademisk samarbejde; at prøve at styre et digitalt samarbejde i denne aktivitet giver afsæt til at kunne bidrage til en samlet kontrakt for et online undervisningsforløb.

De studerende og underviser indgår i fællesskab aftale for rammerne om online undervisning og deltagelse på et givent fag. Denne aktivitet går forud for den egentlige undervisning. Den studerende bliver bevidstgjort om de forventninger og krav der er til deres online-deltagelse på det faglige forløb.

De studerende bliver aktivt deltagende i kurset, og inddrager aktivt forskellige digitale værktøjer/medier. De studerende ved hvilke krav og forventninger der er til deres akademiske digitale deltagelse i undervisningen.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 4

I aktivitet 4 bliver det tydeliggjort for de studerende, hvilke rammer og forventninger der er til deres videre deltagelse i det online undervisningsforløb. De studerende skal forpligte sig til aktiv online deltagelse i undervisningsfællesskabet, via en fælles aftale for deres deltagelse.

 

I de øvrige aktiviteter er de studerende blevet bekendt med roller, forventninger og krav i et undervisningsfællesskab. De studerende har afprøvet forskellige digitale værktøjer i samarbejdsfællesskaber. De øvrige aktiviteter har givet de studerende kompetencer til aktivt at kunne deltage i et akademisk online undervisningsforløb.

 


UDFORMET AF
AU Library.
Søren Elle, Pernille Holm Lindhardt, Karen Harbo, Lisbeth Ramsgaard Carlsen.
Biblioteksansatte.