Akademisk netværks-og indholdsskabelse på sociale medier

Informationskompetencer: Akademisk netværks- og indholdsskabelse på sociale medier

Denne STAK-linjeføring sigter mod samlet set at løfte den studerende fra et begynder-niveau (aktivitet 1) til et kompetent-niveau (aktivitet 4) inden for en digital akademisk kernekompetence. STAK-linjeføringer er målrettet opøvelsen af særligt centrale akademiske digitale kompetencer i relation til STAK-projektets fire identificerede kompetencesøjler. 

Linjeføringen her rummer altså 4 aktiviteter som samlet set sigter mod at give den studerende et fokuseret kompetenceløft. Nedenfor findes beskrivelse af linjeføringen, dens udbytte, de aktiviteter der indgår i linjeføringen og hvordan de tilsammen bevæger den studerende fra begynder-niveau til kompetent-niveau i forhold til en akademisk digital kernekompetence

Linjeføringens udbytte

Den studerende udvikler en række relevante akademiske digitale kompetencer indenfor netværks- og indholdsskabelse med særligt fokus på sociale medier. 

  • Den studerende lærer at mappe sit akademiske netværk og opnår sideløbende viden om, fra hvilke sociale medier, der udgår relevant faglig og akademisk kommunikation. 
  • Den studerende lærer at oprette og/eller vinkle sin ageren på sociale medier, således det passer ind i en akademisk kontekst. 
  • Den studerende lærer at kommunikere akademisk og fagligt på sociale medier
  • Den studerende lærer at producere længere tekster rettet mod sociale medier.

Linjeføringens formål og indhold

Den studerende bliver i linjeføringen præsenteret for en række relevante akademiske digitale kompetencer indenfor netværks- og indholdsskabelse med særligt fokus på sociale medier. 

De forskellige aktiviteter, som danner den samlede linjeføring, har til sigte at opkvalificere den studerendes akademiske praksis ift. at skabe indhold, netværke og kommunikere akademisk på sociale medier. Megen saglig og akademisk kommunikation finder nemlig sted på diverse sociale medier, og selvom det modsatte bestemt også er tilfældet, kan der altså være meget relevant viden at hente som studerende, hvis man er bevidst om, hvor man skal lede, samt hvordan man bedst agerer i en faglig og akademisk kontekst.

I linjeføringens første aktivitet bliver den studerende via en mindre mindmapøvelse bevidstgjort om, hvilke digitale platforme og sociale medier, akademisk og fagrelevant kommunikation kan udgå fra - samtidigt med at der sideløbende skabes et systematisk overblik over eget akademisk netværk. 

I de efterfølgende aktiviteter arbejdes der mere indgående med, hvordan den studerende selv kan bruge de sociale medier til at netværke og kommunikere fagligt, seriøst og akademisk. I aktivitet to bliver den studerende introduceret til, hvordan man anlægger en særlig faglig og akademisk vinkel ved brug af sociale medier. I aktivitet tre bliver den studerende klædt på til at kunne anvende retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner. I aktivitet fire i linjeføringen, bliver der lagt yderligere på, således at den studerende videreudvikler sine kompetencer til at kunne kommunikere og producere akademisk og fagligt målrettet sociale medier og evt. andre akademiske digitale platforme.

Du kan læse mere om aktiviteterne ved at trykke på nedenstående kasser

I aktiviteten kortlægger den studerende sit akademiske netværk, og sætter resultatet ind i en digital kontekst.
Aktiviteten hjælper den studerende til at skabe et overblik over mulige kilder til faglig, akademisk viden, med henblik på at koble dette til sociale medier.

Den studerende opnår kompetencer til at kunne  kortlægge sit akademiske netværk og bliver desuden bevidstgjort over hvilke sociale medier og andre digitale fora, hvorfra der udgår akademisk kommunikation, som kan være faglige relevant for den studerendes akademiske kontekst. 

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 1

Den studerende lærer en systematisk tilgang i form af mindmapping, der også kan bruges i mange andre sammenhænge. Metoden kan anvendes med både digitale og analoge værktøjer.
Den studerende danner sig et overblik over sit akademiske netværk, og analyserer hvordan dette bedst kan udnyttes i en digital kontekst.
Den studerende får et konkret analogt eller digitalt produkt, i form af et mindmap, der løbende kan udvides og forbedres.

 

Aktiviteten danner grundlag for, at den studerende i næste aktivitet kan arbejde mere indgående med, hvordan man agerer fagligt og akademisk på sociale medier.

I aktiviteten lærer den studerende at udvikle sit netværk ved at anlægge en særlig faglig og akademisk vinkel ved brug af sociale medier, såsom Facebook, Twitter, Instagram Linkedin m.m.

Den studerende opnår kompetencer til at kunne, netværke og kommunikere akademisk på sociale medier.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 2

Den studerende får løbende et aktuelt billede af den akademiske verden inden for sit fagfelt.
Den studerende lærer at bruge sociale medier til at kommunikere og agere i akademisk og fagligt øjemed.
Den studerende afdækker nye kilder til viden ved f.eks. at følge faglige fyrtårne, og se hvem de følger.

 

Aktiviteten bygger videre på første aktivitet, hvor den studerende lærte at systematisere sit akademiske netværk og overskue hvilke sociale medier, hvorfra der kan udgå akademisk kommunikation. I aktivitet to opøver den studerende kompetencer til at kunne indgå aktivt på sociale medier, hvilket er en forudsætning for aktivitet 3, hvor der bliver gået mere i dybden med, hvordan man kommunikerer akademisk på sociale medier.

De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner i Twitters 140 ords format. Aktiviteten kan fint bruges på andre sociale medier end twitter.

Gennem øvelser og feedback fra medstuderende, opøves kompetencer indenfor tekstanalyse og produktion af tekster baseret på retoriske overvejelser.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 3

De studerende lærer at bruge retoriske virkemidler, i form af Aristoteles’ appelformer, til at formulere sig kort og præcist om faglige, akademiske emner i Twitters 140 ords format, eller andre korte formater.
I aktiviteten lærer de studerende at bruge Aristoteles’ appelformer til både at analysere og skrive mere velargumenterede posts på sociale medier, samt identificere hvilke virkemidler andre anvender.
Desuden lærer de studerende at anvende sociale medier i en akademisk kontekst.

 

De studerende opnår et kompetenceniveau, der gør dem i stand til at udføre næste aktivitet i linjeføringen, som handler om at kunne producere længere akademiske tekster til brug på sociale medier og evt. andre akademiske netværk og fora.

I aktiviteten producerer de studerende et længere indlæg, der tager udgangspunkt i et fagligt område, med henblik på at dele det på relevante sociale medier - i akademisk øjemed. De får mulighed for at vælge imellem tre forskellige vinkler/tilgange afhængigt af deres aktuelle situation og interessefelt. Gennem udvikling af et konkret produkt, udvikles den studerendes kompetencer indenfor produktion og distribution af digitalt, akademisk indhold på sociale medier.

Den studerende opnår kompetencer til at kunne formidle og kommunikere fagligt og akademisk gennem sociale medier.

Tryk på aktiviteten for at gå til den

 

Studerendes kompetenceopbygning og udbytte af aktivitet 4

Den studerende lærer at producere og dele akademisk viden på sociale medier - noget som man måske skal tvinges ud i første gang, men efterfølgende godt kan se udbyttet af.
Den studerende lærer at formulere sig kort og præcist om akademiske emner i en digital kontekst, samt at deltage i debatter og meningsudvekslinger online.
Den studerende kan bruge sit netværk til bedre research, samt afprøvning af idéer.

 

I denne sidste aktivitet i linjeføringen, kommer alle de i forvejen erhvervede akademiske digitale kompetencer fra de tidligere aktiviteter i linjeføringen i brug, således at den studerende opnår et kompetent niveau indenfor netværks- og indholdsskabelse med særligt fokus på sociale medier.

 


UDFORMET AF
KEA Bibliotek,
Informationsspecialister og studerende.